Cytaty na tatuaż litera: q

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Quae nocent, docent – to, co szkodzi, uczy.
Quae nocent, docent. - To, co szkodzi, uczy.
Quae vetera nunc sunt, fuerunt olim nova – to co teraz jest stare, kiedyś było nowe (Kwintylian)
Quae volumus, ea credimus libenter, at quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus – wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni (Juliusz Cezar)
Quae volumus, ea credimus libenter, at quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus. - Wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni. (Caesar)
Qualis artifex pereo! – jakiż artysta ginie we mnie. (Neron)
Qualis artifex pereo. - Jakiż artysta ginie we mnie. (Neron)
Qualis pater, talis filius – jaki ojciec, taki syn.
Qualis pater, talis filius. - Jaki ojciec, taki syn.
Qualis rex, talis grex – (dosłownie: jaki król, taka trzoda) jaki pan, taki kram.
Qualis rex, talis grex. - Jaki król, taka trzoda; jaki pan, taki kram.
Qualis vir, talis oratio – jaki mąż, taka mowa.
Quam bene vivas refert, non quam diu. - Ważne jak dobrze żyjesz, nie jak długo. (Seneca)
Quandoque bonus dormitat Homerus. - Niekiedy i nasz zacny Homer drzemie. (Horatius)
Quandoque bonus dormitat Homerus. - Niekiedy i wspaniały Homer się zdrzemnie (nawet najlepszemu poecie zdarzają się błędy). (Horatius, Ars poetica)
Quem di diligunt, adolescens moritur. - Wybrańcy bogów umierają młodo. (Plautus, Siostry)
Quem di diligunt, adolescens moritur. – Wybrańcy bogów umierają młodo. (Plaut za Menandrem)
Quem Iuppiter vult perdere, dementat prius – kogo Jowisz chce zgubić, temu najpierw rozum odbiera. (Eurypides)
Qui asinum non potest, stratum caedit – kto nie może bić osła, bije worek. (Petroniusz)
Qui asinum non potest, stratum caedit. - Kto nie może bić osła, bije worek (kto nie może stawić czoła silniejszemu, wyładowuej się na słabszym). (Petronius, Satyrykon)
Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est (ergo: qui bibit – sanctus est) – kto pije – ten śpi, kto śpi – nie grzeszy, kto nie grzeszy – jest święty, a więc: kto pije, jest święty.
Qui cesse d’etre ami ne l’a jamais été – Kto przestaje być przyjacielem, nigdy nim nie był
Qui curat, non curatur. - Kto (sam) podlega pieczy, nie może sprawować opieki (nad inną osobą).
Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit. - Niech ten kto uczynił dobro milczy; niech opowiada ten kto je otrzymał. (Seneca)
Qui desiderat pacem, praeparet bellum chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
Qui desiderat pacem, praeparet bellum. - Niech ten kto pragnie pokoju szykuje się na wojnę. (Vegetius)
Qui gladio ferit, gladio perit – kto mieczem wojuje od miecza ginie.
Qui ignorabat, ignorabitur. - Kto był ignorantem, będzie zignorowany.
Qui iure suo utitur, neminem laedit. - Nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swego prawa.
Qui mandat ipse fecisse videtur. - Kto udziela pełnomocnictwa uważany jest za działającego osobiście.
Qui munus publice mandatum accepta pecunia ruperunt, crimine repetundarum postulantur. - Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną, przyjmuje pieniądze od zainteresowanych.
Qui nimium probat, nihil probat. - Kto dowodzi zbyt wiele, niczego nie dowodzi.
Qui non est adversum vos, pro vobis est – kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. (Jezus Chrystus)
Qui non est hodie cras minus aptus erit. - Kto nie jest gotów dziś, będzie tym mniej jutro. (Ovidius)
Qui non est mecum, contra me est – kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie (Jezus Chrystus)
Qui non laborat, non manducet – kto nie chce pracować, niech nie je. (Św. Paweł)
Qui non proficit, deficit. - Kto nie czyni postępów, cofa się.
Qui omnes insidias timet in nullas incidit. - Kto się obawia każdej zasadzki, w żadną nie wpada. (Publilius Syrus)
Qui peccet ebrius, laut sobrius. - Kto grzeszy będąc pijany, niech płaci trzeźwy.
Qui rogat, non errat – kto pyta nie błądzi.
Qui scribit, bis legit – kto pisze, ten podwójnie czyta.
Qui scribit, bis legit. - Kto pisze, dwa razy czyta.
Qui tacet, consentire videtur – kto milczy, ten się zgadza.
Qui tacet, consentire videtur. - Kto milczy, ten zdaje się zgadzać.
Qui tacet, consentire videtur. - Kto milczy, zdaje się zezwalać.
Qui vult dare parva non debet magna rogare. - Kto chce dać mało, nie powinien prosić o wiele.
Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt. - Ponieważ natura jest niezmienna, prawdziwe przyjaźnie są wieczne. (Horatius)
Quia nominor leo – bo się nazywam lew. (Ezop)
Quicquid agis, prudenter agas et respice finem – cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i wypatruj końca (= miej na uwadze efekt).
Quicquid discis, tibi discis – czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.
Quicquid Latine dictum sit, altum videtur – cokolwiek powiesz po łacinie brzmi mądrze.
Quid est enim civitas nisi iuris societas civium. - Czym jest bowiem państwo, jeśli nie opartym na prawie związkiem obywateli.
Quid leges sine moribus vanae proficiunt? - Cóż warte są prawa bez prawych obyczajów? (Horatius, "Camina")
Quid sit futurum cras, fuge quaerere. - Nie pytaj o to, co przyniesie jutro (Horatius, "Camina")
Quid Te Non Necaverit, Certe Confirmabit – Co cię nie zabije, z pewnością cię wzmocni
Quid vesper ferat, incertum est – Nie wiadomo, co przyniesie wieczór.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. - Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.
Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. - Jakiekolwiek szaleństwo popełniają królowie, płacą za nie Achajowie (poddani). (Horatius, Listy)
Quidquid discis, tibi discis. - Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz.
Quis custodiet ipsos custodes? - Któż pilnował będzie samych strażników? (Luvenalis)
Quis fallere possit amantem? - Któż zdoła oszukać tego, kto kocha?
Quis fallere possit amantem? – któż zdoła oszukać tego, kto kocha? (Wergiliusz, Eneida, IV, 296)
Quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium. - Domniemywa się, że każdy działa w dobrej wierze, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego.
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu. - Czym nasiąknie świeży dzban, tym długo pachnie (czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci). (Horatius, Listy)
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? - jak długo jeszcze bedziesz nadużywać, Katylino, naszej cierpliwości? (początkowe słowa pierwszej mowy Cicero "Przeciw Katylinie")
Quo vadis Domine – dokąd zmierzasz Panie? (św. Piotr Apostoł)
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. - To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu.
Quod ad alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias. - Czegobyś nie chciał, aby ci kto inny czynił, patrz, abyś kiedy i ty drugiemu nie uczynił (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło).
Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt. - Zgodnie z prawem natury wszyscy ludzie są równi.
Quod differtur, non aufertur. - Co się odwlecze, to nie uciecze.
Quod erat demonstrandum – co było do udowodnienia – skrót c.b.d.o. (co było do okazania).
Quod felix, faustum fortunatumque sit – Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne
Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. - To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione przez [sam] upływ czasu.
Quod licet Iovi, non licet bovi – Co przystoi Jowiszowi, nie przystoi wołu (polskie: co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie)
Quod licet Jovi, non licet bovi. - Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi
Quod Me Non Necaverit, Certe Confirmabi – Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni
Quod me nutrit me destruit – to co mnie żywi zabija mnie
Quod medicina aliis, aliis est acre venenum – co dla jednych jest lekarstwem, dla innych jest straszną trucizną
Quod nocet, docet. - To, co szkodzi, uczy.
Quod non est in actis, non est in mundo. - Czego nie ma w aktach, nie ma na świecie (jest bez znaczenia dla sędziego).
Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur. - Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone.
Quod quisque didicit, docet. - Każdy uczy tego, czego się nauczył.
Quod scimus, gutta est, ignoramus mare. - To co wiemy, jest kroplą, nie znamy morza.
Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. - Nie czyń drugiemu, czego nie chcesz, aby on tobie uczynił (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło).
Quod verum est, meum est – co jest prawdziwe, jest też moje. (Seneka)
Quod verum est, meum est. - To, co jest prawdziwe, należy do mnie. (Seneca)
Quos Deus vult perdere, prius dementat. - Kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera. (Eurypides)
Quot capita, tot sensus. - Ile głów, tyle opinii.
Quot capita, tot sententiae – ile głów, tyle zdań (polskie: co głowa to koncepcja)
Quot homines, tot sententiae – ilu ludzi, tyle zdań.
Quot homines, tot sententiae. - Ilu ludzi, tyle zdań.
Quousque tandem (abutere Catillina, patientia nostra) ? – jak długo jeszcze (nadużywać będziesz, Katylino, naszej cierpliwości)? (Cyceron)
Questions are never indiscreet. Answers sometimes are. Pytania nigdy nie są niedyskretne. Odpowiedzi czasami tak.Oscar Wilde
Qualis pater, talis filius.Jaki ojciec, taki syn.
Quis fallere possit amantem? Któż zdoła oszukać tego, kto kocha?
Quae nocent, docent. To, co szkodzi, uczy.
Qualis pater, talis filius. Jaki ojciec, taki syn.
Quem di diligunt, adolescens moritur wybrańcy bogów umierają młodo. Plaut
Qui asinum non potest, stratum caedit. Kto nie może bić osła, bije worek.Petroniusz
Qui non est adversum vos, pro vobis est.Kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.Jezus Chrystus
Qui non laborat, non manducet. Kto nie chce pracować, niech nie je.św. Paweł z Tarsu
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.
Quod licet Jovi, non licet bovi. Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.
Quod verum est, meum est Co jest prawdziwe, jest też moje.Seneka Młodszy
Quos Deus vult perdere, prius dementat. Kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.Eurypides
Quot homines, tot sententiae. Ilu ludzi, tyle zdań.
Quod me nutrit me destruitTo co trzyma mnie przy życiu jednocześnie mnie zabijaAngelina Jolie


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.