Cytaty na tatuaż litera: e

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
E fructu arbor cognoscitur – drzewo rozpoznaje się po owocu
E pluribus unum – z wielu jeden – motto USA od 1776 roku
E pluribus unum. - Z wielu jedno; w jedności siła (motto Stanów Zjednoczonych, na 25-centówce)
Ea natura multitudinis est: aut seruit humiliter aut superbe dominatur; libertatem, quae media est, nec struere modice nec habere sciunt – oto natura pospólstwa: albo służalczo się płaszczy, albo bezczelnie się panoszy; wolności, która jest pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, ani cierpliwie budować, ani utrzymać nie umie (Liwiusz, XXIV, 25)
Ecce homo – oto człowiek (słowa Piłata o Chrystusie)
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus – jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść. (Plutarch)
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus. - Jemy aby żyć, a nie żyjemy, aby jeść. (Plutarch)
Egens aeque est is, qui non satis habet, et is, cui satis nihil potest esse – biedakiem jest zarówno ten, komu nie wystarcza, jak i ten, komu nic wystarczyć nie może (Rhetorica ad Herennium, IV, 17, 24)
Ego spem pretio non emo. - Nie kupuję nadziei za (tą) cenę; nie kupuję kota w worku.
Ego sum qui sum – jestem, który jestem. (Bóg do Mojżesza)
Ego sum via et veritas, et vita – ja jestem drogą, prawdą i życiem. (Jezus Chrystus)
Eheu, fugaces labuntur anni. - Niestety, szybko mijają lata. (Horatius, "Camina")
Ei incubit probatio qui dicit, non qui negat. - Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto przeczy.
Epistola (enim) non erubescit – list (bowiem) się nie rumieni (Cyceron, Listy)
Equi donati dentes non inspiciuntur – darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Equi donati dentes non inspiciuntur. - Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis. - Wydarł niebu piorun, a berło tyranom.
Eritis sicut dii scientes bonum et malum – będziecie jako bogowie znający dobro i zło (Księga Rodzaju, 3, 5)
Errantis voluntas nulla est. - Działający pod wpływem błędu nie ma woli.
Errare humanum est – błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneka Starszy)
Errare humanum est. - Błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneca Rhetor)
Error iuris nocet. - Błąd co do przepisów prawa szkodzi.
Error iuris non criminalis exculpat. - Błąd w innych dziedzinach prawa niż prawo karne usprawiedliwia tego, kto jest w błędzie.
Est in medio verum. - Prawda leży po środku.
Est modus in rebus (sunt certi denique fines) – w (wszystkich) rzeczach jest miara (której przekraczać nie należy) (Horacy, Satyry, 1, 1 106)
Est modus in rebus – (dosłownie: mają rzeczy swą miarę) wszystko ma swoje granice. (Horacy)
Est modus in rebus[, sunt certi denique fines]. - We wszystkim jest miara[, są pewne granice] [poza którymi cnota przestaje być cnotą] (Horatius)
Est quaedam flere voluptas. - I łzy są jakąś rozkoszą (Ovidius)
Est vetus atque probus centum qui perficit annos – klasyk to ten, kto ukończy sto lat (Horacy, Listy II, 1, 39–zasada rozpoznawania wartościowej literatury po wieku, bo musi być dobre coś, co zainteresowało kilka kolejnych pokoleń)
Esto quod esse videris. - Bądź tym, czym się być wydajesz (za kogo uchodzisz).
Et in sole maculae – i na słońcu są plamy
Et non facere facere est. - I powstrzymanie się do działania jest działaniem.
Et tu, Brute, contra me - I ty, Brutusie, przeciw mnie (przyp. Caesar)
Et tu, Brute, contra me – i ty, Brutusie, przeciwko mnie. (Cezar)
Et unum hominem, et plures in infinitum, quod quis velit, heredes facere licet. - Wolno uczynić spadkobiercą i jednego człowieka, i wielu, bez ograniczeń, ilu kto chce.
Etiam capillus unus habet umbram. - Nawet pojedynczy włos ma swój cień. (Publilius Syrus)
Etiam latrones suis legibus parent – i zbóje mają swoje prawa. (Cyceron)
Etiam latrones suis legibus parent. - I zbóje słuchają swych praw (mają swoje prawa). (Cicero)
Evil is good perverted – Zło to zepsute dobro
Ex humili potens. - Z niskiego rodu [stałem się] możny. (Horatius)
Ex iniuria ius non oritur. - Z bezprawia nie wywodzi się prawo.
Ex malis eligere minima – wybierać mniejsze zło. (Cyceron za Arystotelesem)
Ex navicula navis – z łódeczki łódź
Ex nihilo nihil – z niczego nic
Ex oriente lux – światło ze wschodu (przychodzi).
Ex oriente lux, ex occidente lex – światło (kultury) ze wschodu, prawa z zachodu.
Ex ungue leonem. - [Malować] lwa wedle pazura (z części wnioskować o całości). (Alkajos)
Exceptio confirmat regulam. - Wyjątek potwierdza regułę.
Exceptio est ius in iudicio defendendi. - Zarzut procesowy jest środkiem obrony pozwanego.
Exceptio est strictissimae interpretationis. - Wyjątek powinien być interpretowany w sposób bardzo zawężający.
Exceptiones non sunt extentendae. - Wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco.
Exegi monumentum aere perennius – postawiłem pomnik trwalszy od spiżu (Horacy, Pieśni)
Exegi monumentum aere perennius. - Zbudowałem sobie pomnik trwalszy od spiżu. (Horatius)
Exemplis trahimur, verbis docemur. - Przykłady nas pociągają, słowa nas uczą.
Exitus acta probat. - Wynik mierzy czyny; cel uświęca środki. (Ovidius)
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – niech z naszych kości narodzi się mściciel. (Wergiliusz, Eneida)
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. - Niech z naszych kości narodzi się mściciel. (Vergilius, Eneida)
Expedit (enim) rei publicae, ne quis re sua male utatur. - W interesie państwa leży, by nikt nie używał źle swojej rzeczy.
Experience is mother of wisdom – Doświadczenie jest matką mądrości
Experience is the name that everyone gives to his mistakes – Doświadczenie – nazwa jaką nadajemy naszym błędom (Oscar Wilde)
Experientia docet stultos. - Doświadczenie uczy głupców.
Experto credite – wierzcie doświadczonemu. (Wergiliusz)
Experto credite. - Wierzcie doświadczonemu (temu, kto doświadczył na własnej skórze). (Vergilius, Eneida)
Expressa nocent non expressa non nocent. - To, co zostało wyrażone, szkodzi, nie wyrażone
Exsecutio iuris non habet iniuriam. - Wykonywanie prawa nie jest bezprawiem.
Extremis malis extrema remedia – na krańcowe zło krańcowe środki.
Extremis malis extrema remedia. - Na krańcowe zło krańcowe środki.
Ex­pe­rien­ce is the na­me that eve­ryone gi­ves to his mis­ta­kes. – Doświad­cze­nie – naz­wa jaką na­daje­my naszym błędom.
Each day is dri­ve through his­to­ry. – Każdy dzień jest podróżą przez historię.
Egotist: a man who tells you those things about himself which you intended to tell him about yourself. Egotysta: człowiek, który mówi ci o sobie takie rzeczy, jakie ty o sobie zamierzałeś powiedzieć jemu.
Every complaints of his memory and no one complaints of his judgment. Każdy skarży się na swoją pamięć, a nikt nie skarży się na swój rozum.
Every hero becomes a bore at last Każdy bohater staje się w końcu nudziarzem.
Every man has a perfect right to his opinion, provided it agrees with ours. Każdy człowiek ma pełne prawo do swojego zdania, po warunkiem że zgadza się z naszym.
Everyone is a moon and has a dark side which he doesn`t show to anybody. Każdy jest księżycem i ma ciemną stronę, której nie pokazuje nikomu.
Everything is funny as long as it is happening to somebody else. Wszystko jest zabawne, dopóki przytrafia się komu innemu.
Everything is simpler than you think and at the same time more complex than you imagine. Wszystko jest prostsze, niż myślisz, i jednocześnie bardziej skomplikowane, niż sobie wyobrażasz.
Everything is funny as long as it is happening to somebody else. Wszystko jest zabawne, dopóki przytrafia się komu innemu.
Evil is good perverted.Zło to zepsute dobro.
Experience is a comb which nature gives to men when they are bald. Doświadczenie to grzebień, który natura daje mężczyznom, kiedy są już łysi.
Experience is not what happens to a man. It is what a man does with what happens to him Doświadczenie to nie jest to, co się człowiekowi przydarza. To jest to, co człowiek robi z tym, co mu się przydarza.
Experience is the name everybody gives to his mistakes. Doświadczenie to miano, którym każdy określa swoje błędy.
Exercise is bunk. If you are healthy, you don't need it, if you are sick you should not take it.Ćwiczenia to bzdura. Jeśli jesteś zdrowy nie potrzebujesz ich, jeśli jesteś chory zaszkodzą Ci.Henry Ford
Everybody is free to be a VIP.Everybody is important to someone.Shaun Baker
Et tu Brute contra me! I ty, Brutusie, przeciw mnieJuliusz Cezar
Every man has a perfect right to his opinion, provided it agrees with ours. Każdy człowiek ma pełne prawo do swojego zdania, pod warunkiem że zgadza się z naszym.
Experience is not what happens to a man. It is what a man does with what happens to him. Doświadczenie to nie jest to, co się człowiekowi przydarza. To jest to, co człowiek robi z tym, co mu się przydarza.
Egoista to ten, który zawsze bardziej dba o siebie, niż o mnie.J. Tuwin
Etykieta to umiejętność ziewania z zamkniętymi ustami.Brigitte Bardot
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus. Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść.Plutarch
Ego sum qui sum. Jestem, który jestem.
Ego sum via et veritas, et vita. Ja jestem drogą, prawdą i życiem.Jezus Chrystus
Errare humanum est. Błądzić jest rzeczą ludzką.Seneka Młodszy
Est modus in rebus. (mają rzeczy swą miarę) Wszystko ma swoje granice.Horacy
Etiam latrones suis legibus parent. I zbóje mają swoje prawa.Cyceron
Etiquette requires us to admire the human race. Etykieta wymaga od nas, abyśmy podziwiali rodzaj ludzki.
Ex malis eligere minima. Wybierać mniejsze zło.Cyceron
Exegi monumentum aere perennius. Zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu.Horacy
Experto credite. Wierzcie doświadczonemu.Wergiliusz
Elementem twórczym sprawiedliwości jest miłość.Paul Tillich
Energia nienawiści nie zaprowadzi cię donikąd. Energia miłości, która jest wyrazem przebaczenia może pozytywnie wpłynąć na twoje życie.Paulo Coelho
Esencja prawdy - zawsze dźwiga człowieczą duszęvenezia00
E cantu cognoscitur avis - (dosł. każdy ptak po swojemu śpiewa) ptaka poznajemy po śpiewie
E fructu arbor cognoscitur - (dosł. drzewo poznaje się po owocu) dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo złe - złe
E pluribus unum - z wielu jedno; w jedności siła.
Ea condicione - pod tym warunkiem.
Ea est natura hominum - taka jest natura ludzka.
Eadem aut turpia aut honesta - te same postępki mogą być albo haniebne, albo szlachetne. Seneka
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise - kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Ebrietas est metropolis omnium vitiorum - pijaństwo jest siedzibą wszystkich wad.
Ebrietas est voluntaria insania - pijaństwo jest dobrowolnym szaleństwem.
Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi - oto baranek boży, który gładzi grzechy świata.
Ecce homo! - Oto człowiek
Ecce tibi lupus in sermone - (dosł. Masz ci [los]! Wilk w rozmowie [się pojawił]) o wilku mowa
Ech! Grzybobranie z nagonką. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Echo: Ma własne zdanie na zawołanie. Sztaudynger Jan
Echo: Oryginalność echa polega na powtarzaniu. Ścisłowski Włodzimierz
Edamus, bibamus, gaudeamus! Post mortem nulla voluptas - Jedzmy, pijmy, radujmy się! Po śmierci nie ma już przyjemności
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus - jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść. Plutarch
Editio princeps - pierwsze wydanie.
Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć. Gilbert Keith Chesterton
Edukacja jest droższa od złota. Przysłowie arabskie
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane. Burrhus F. Skinner
Effugere non potes necessitates, potes vincere - rzeczy koniecznych uniknąć nie możesz, ale możesz je przezwyciężyć.
Effugintur structos nomen honorque rogos - szlachetne imię pozostaje po śmierci; imię i godność unikną stosu.
Ego mitto vos sicut oves in medio luporum - ja was posyłam jako owce między wilki.
Ego nihil timeo, quia hihil habeo - nic nie mam, więc niczego się nie boję.
Ego nolo Caesar esse, Ambulero per Britannos - ja tam nie chcę być Cezarem, po Brytanii spacerować. Publius Annius Florus
Ego pro domo mea oro - mówię w obronie mojego domu.
Ego spem pretio non emo - nie kupuję nadziei za (tą) cenę; nie kupuję kota w worku.
Ego sum qui sum - jestem, który jestem.
Ego sum via et veritas, et vita - ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Egoista - człowiek, który nie ma ochoty interesować się mną. Jaques Deval
Egoista dobry sobie. Bilewicz Jerzy
Egoista jest obojętny dla ludzi, których nie może wykorzystać do swoich celów.
Egzorcyzmy pomagają tylko tym, którzy wierzą w złego ducha.
Egzystencja narodu to codzienny, nieustający plebiscyt. Ernest Renan
Eheu, fugaces labuntur anni - niestety, szybko mijają lata. Horacy
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negato - obowiązek dostarczenia dowodu spada na tego, kto twierdzi, a nie na tego, kto zaprzecza.
Ej, ty praco, twarda praco, Zmyślili cię nie wiem na co. Maria Konopnicka (1842 - 1910)
Ekonomista czyta spis potraw od prawej strony. Kawusia
Ekspert to człowiek, który przestał myśleć - on wie.
Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. Bloch Augustyn (ur. 1929)
Ekspertem jest każdy spoza regionu. Zasada Mara
Eksperymenty powinny się powtarzać, wszystkie powinny zawodzić w ten sam sposób. Zasada Finagle'a
Ekstaza to odkupienie ciała. Bierdiajew Mikołaj
Ekstremista to facet, który rozbija brudną szybę, zamiast ją umyć. Konserwatysta to ktoś, kto broni istniejącego zła. Liberał to człowiek, który chciałby zastąpić istniejące zło innym złem. Robert Byrd
Ekstremizm w obronie wolności nie jest żadnym występkiem, a umiarkowanie w dążeniu do sprawiedliwości nie jest żadną cnotą. Dawid King
Ekwiwalent: I za wiwaty dostaje się baty. Fangrat Tadeusz
Elegancki mężczyzna wyróżnia się tym, że niczym się nie wyróżnia.
Element wybrany losowo z grupy o 99-procentowej wiarygodności, będzie należał do pozostałego procenta. Prawa Murphy'ego
Elementem twórczym sprawiedliwości jest miłość. Paul Tillich
Elephantum et musca facis - robić z igły widły.
Elitis Daty "I zegarki są wynalazkiem ludzi". William Faulkner
Emancypacja jest macochą nowoczesnej kobiety. Szuman - Fikus R
Emeritus - zasłużony.
Emerytura jest próbą obłaskawienia śmierci. Stefan Kisielewski
Empty barrels make the most sound - puste beczki wydają najgłośniejsze dźwięki.
Ensis Damoclis - miecz Damoklesa.
Entuzjazm bez rozumu jest niebezpieczny i bezużyteczny. Novalis
Entuzjazm to delirium rozumu. Napoleon Bonaparte
Eo ipso - tym samym.
Epistola (enim) non erubescit - (ponieważ) list się nie rumieni. Cycero
Epitafium na grobie Dale Carnegie: Tu spoczywa ten, który wiedział, jak zgromadzić wokół siebie zdolniejszych niż on sam. Dale Carnegie
Epoka humanitaryzmu to epoka, w której ludzie stali się rzadsi. Ernst Jünger
Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają. Gotthold Ephraim Lessing
Epoki tworzy archeologia. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ergo - a więc.
Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis - wydarł niebu piorun, a berło tyranom.
Errantis voluntas nulla est - działający pod wpływem błędu nie ma woli.
Errare humanum est, in errore perservare stultum - błądzić jest rzeczą ludzką, trwać w błędzie - głupotą. Seneka Starszy
Error iuris nocet - błąd co do przepisów prawa szkodzi.
Error iuris non criminalis exculpat - błąd w innych dziedzinach prawa niż prawo karne usprawiedliwia tego, kto jest w błędzie.
Erudito aspera optima (est) - surowe wychowanie jest najlepsze.
Erudycja to tylko pył strząsany z książek na pustą czaszkę.
Esperanto: Nowa mowa. Gorzelski Roman
Esse quam videri - być a nie zdawać się.
Est autem fides credere quod nondum vides; cuius fidei merces est videre quod credis - wierzyć znaczy ufać w to czego nie widzisz; nagrodą wiary jest zobaczyć to, w co ufasz. św. Augustyn
Est in medio verum - prawda leży pośrodku.
Est mihi cura futuri - gnębi mnie troska o przyszłość.
Est modus in rebus - mają rzeczy swą miarę; są granice, których nie należy przekraczać; wszystko ma swoje granice. Horacy
Est modus in rebus(, sunt certi denique fines). - we wszystkim jest miara(, są pewne granice) (poza którymi cnota przestaje być cnotą). Horacy
Est quaedam flere voluptas! - I łzy są jakąś rozkoszą! Owidiusz
Est rerum omnium magister usus - praktyka jest nauczycielem wszelkich rzeczy.
Esteta to człowiek pozbawiony wszelkiej wolności odbioru i sądu.
Esto perpetua - niech będzie wieczna.
Esto quod esse videris - bądź tym, czym się być wydajesz (za kogo uchodzisz). (za kogo uchodzisz). (za kogo uchodzisz)
Et cetera (skrót: etc). - i pozostałe; i tak dalej; itd
Et in Arcadia ego - i ja żyłem w Arkadii; i ja byłem szczęśliwy.
Et lupus in fabula - w tym sęk.
Et non facere facere est - i powstrzymanie się do działania jest działaniem.
Et optima et pessima pars corporis est linqua - najlepszą i najgorszą częścią ciała jest język.
Et tu Brute contra me? - I ty, Brutusie, przeciwko mnie
Et ture et fidibus iuvat - radujcie sie dźwiękami strun i wonią kadzidła.
Et unum hominem, et plures in infinitum, quod quis velit, heredes facere licet - wolno uczynić spadkobiercą i jednego człowieka, i wielu, bez ograniczeń, ilu kto chce.
Etiam capillus unus habet umbram - nawet pojedynczy włos ma swój cień. Publilius Syrus
Etiam latrones suis legibus parent - i zbóje mają swoje prawa; także rozbójnicy są posłuszni swoim prawom. Cyceron
Etiam sanato vulnere cicatrix manet - blizna pozostaje także po wyleczonych ranach; nawet po zagojonej ranie zostaje blizna.
Etiquette requires us to admire the human race - etykieta wymaga od nas, abyśmy podziwiali rodzaj ludzki.
Etykieta to sztuka ziewania z zamkniętymi ustami. Ralph Emerson
Etykieta to umiejętność ziewania z zamkniętymi ustami.
Eucharystia: Najskuteczniejszy pokarm powołania. Bosko Jan Święty
Euforia jest parodią radości. Anna Jokai
Eunuch sztuki miewa od czasu do czasu "sny o potencji".
Eunuchy bywają doskonałymi teoretykami. Leszek Kumor
Europa była zegarem świata. Ten zegar stoi. Harro Schulze-Boysen
Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo. John Morley
Ex aequo - na równi, jednakowo.
Ex aequo et bono - według prawa i sprawiedliwości.
Ex animo - z serca; szczerze.
Ex ante - z przed; zanim; oparte na wcześniejszych założeniach.
Ex cathedra - (dosł. z mównicy, z katedry) o sposobie wypowiadania się: autorytatywnie, urzędowo, oficjalnie, z poczuciem wyższości, nie dopuszczając dyskusji
Ex comoedia saepe fit tragoedia - miłe złego początki; z komedii często bywa tragedia.
Ex definitione - z definicji.
Ex Deo - od Boga.
Ex gratia - z łaski; dobrowolnie.
Ex humili potens - z niskiego rodu (stałem się) możny. Horacy
Ex hypothesi - z hipotezy; jako przypuszczenie.
Ex iniurnia non oritur ius - z bezprawia nie rodzi się prawo.
Ex libris - z księgozbioru (biblioteki). (biblioteki). (biblioteki)
Ex malis eligere minima - wybierać mniejsze zło.
Ex nihilo - z niczego; w religii: Bóg stworzył wszechświat z niczego.
Ex nihilo nihil (fit) - z niczego nic (nie powstanie). (nie powstanie). (nie powstanie)
Ex officio - z urzędu (kiedy z jednego urzędu wynika automatycznie piastowanie innego). (kiedy z jednego urzędu wynika automatycznie piastowanie innego). (kiedy z jednego urzędu wynika automatycznie piastowanie innego)
Ex oriente lux, ex occidente les - ze wschodu światło (kultury), z zachodu prawodządność.
Ex parte - przez (dla) jedną stronę.
Ex post facto - od po fakcie; o prawie działającym wstecz.
Ex promptu - bez przygotowania, naprędce.
Ex se natus - zrodzony z samego siebie (zawdzięczający wszystko sobie). Tacyt
Ex tempore - w tej chwili; natychmiast.
Ex ungue leonem - (malować) lwa wedle pazura (z części wnioskować o całości). Alkajos
Ex vi termini - z definicji.
Excelsior - wyżej.
Exceptio confirmat regulam - wyjątek potwierdza regułę.
Exceptio est ius in iudicio defendendi - zarzut procesowy jest środkiem obrony pozwanego.
Exceptio est strictissimae interpretationis - wyjątek powinien być interpretowany w sposób bardzo zawężający.
Exceptiones non sunt extentendae - wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco.
Exegi monumentum aere perennius - wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu. Horacy
Exempli gratia (skrót: e.g). - (dosł. dzięki przykładowi) na przykład
Exemplis discimus - przykłady uczą; uczymy się na przykładach.
Exemplis trahimur, verbis docemur - przykłady nas pociągają, słowa nas uczą.
Exeunt - wychodzą.
Exeunt omnes - wszyscy wychodzą.
Exit - wychodzi (używane w didaskalach do sztuki teatralnej). (używane w didaskalach do sztuki teatralnej). (używane w didaskalach do sztuki teatralnej)
Exitus acta probat - wynik mierzy czyny; cel uświęca środki. Owidiusz
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor - niech z naszych kości narodzi się mściciel. Wergiliusz
Expedit (enim) rei publicae, ne quis re sua male utatur - w interesie państwa leży, by nikt nie używał źle swojej rzeczy.
Experientia docet stultos - doświadczenie uczy głupców.
Experientia optima magistra est - doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
Experimentum crucis - krytyczne doświadczenie; decydujący test teorii naukowej.
Experto credite - wierzcie doświadczonemu; wierzcie temu, który sam doświadczył; temu, kto doświadczył na własnej skórze. Wergiliusz
Explicite - jawnie; wyraźnie; bez ogródek.
Exsecutio iuris non habet iniuriam - wykonywanie prawa nie jest bezprawiem.
Extremis malis extrema remedia - na krańcowe zło krańcowe środki.


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.