Cytaty na tatuaż litera: l

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
La meilleure défense c’est l’attaque – Najlepszą obroną jest atak
La vie est belle – Życie jest piękne
Labor omnia vincit. - Praca wszystko przezwycięża.
Labores pariunt honores – trudy przynoszą zaszczyty
Littera scripta manet. - Słowo zapisane pozostaje.
Lapides clamabunt – kamienie wołać będą. (Jezus Chrystus na wezwanie faryzeuszy do uciszenia swoich uczniów)
Lapis super lapidem non reliquentur hic – kamień na kamieniu tu nie pozostanie. (Jezus o Jerozolimie)
Laudamus veteres, sed nostris utimur annis. - Chwalimy dawne, lecz żyjemy własnymi latami.
Laudant illa, sed ista legunt. - Chwalą jedne (dzieła), ale inne czytają. (Martialis)
Laudant, quod non intellegunt – chwalą to, czego nie rozumieją.
Laudant, quod non intelligunt. - Chwalą to, czego nie rozumieją.
Laudator temporis acti – chwalca przeszłości; konserwatysta.
Laus alit artes – pochwała karmi sztukę. (Seneka za Enniuszem)
Laus alit artes. - Pochwała karmi sztukę (artysta lepiej tworzy, gdy znajduje uznanie). (Seneca za Enniuszem)
Lavare manus – umywać ręce.
Le diable ne dort jamais – Diabeł nigdy nie śpi
Le fruit défendu a le plus de saveur – Owoc zakazany smakuje najlepiej
Le silence vaut une réponse – Brak odpowiedzi też jest odpowiedzi
Lectio brevior lectio potior. - Najkrótsze czytanie jest najbardziej prawdopodobne.
Lecz ten je tylko rozumie,
Legant prius et postea despiciant – niech najpierw przeczytają, a potem lekceważą (a nie odwrotnie)
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere. - Czego prawo nie rozróżnia, tego nie należy rozróżniać.
Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus. - Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury.
Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. - Prawo powinno być zwięzłe, aby łatwiej mogli je zapamiętać ci, którzy go nie znają (niedoświadczeni).
Legere et non intellegere neglegere est – Czytać i nie rozumeć jest zaniedbaniem
Leges ab omnibus intellegi debent. - Ustawy powinny być zrozumiale dla wszystkich.
Leges bonae ex malis moribus procreantur. - Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów.
Leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt. - Prawo przedkłada dobro ogółu ponad dobro jednostki.
Leges salutem civitatis saluti singularum anteponunt. - Prawa ustawy przedkładają społeczeństwo ponad dobro jednostki.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. - Dlatego wszyscy służymy prawu, żebyśmy mogli być wolnymi (obywatelami).
Legum ministri magistratus, legum interpretes iudicies. - Urzędnicy są sługami prawa, a sędziowie tłumaczami prawa.
Legum ministri sunt magistratus. - Urzędnicy są sługami prawa.
Legum servi sumus ut liberi esse possimus. - Jesteśmy niewolnikami prawa po to, aby być wolnymi. (Cicero)
Lekarstwem na przyzwyczajenie jest inne przyzwyczajenie.
Lepiej kochać mniej z początku, niż wcale na końcu. - John Galsworthy
Lepiej się pogodzić niz procesować.
Lepiej zapalić świeczkę, niż narzekać na ciemność
Les amis de nos amis sont nos amis – Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi
Leve fit, quod bene fertur, onus. - Ciężar jest lżejszy, gdy niesiony dobrze. (Ovidius)
Lex breve esse oportet. - Ustawa powinna być zwięzła.
Lex iubet ea, quae facienda sunt prohibetque contraria. - Prawo nakazuje to, co należy czynić i zakazuje rzeczy przeciwnych.
Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesidio est. - Sprawiedliwe prawo stoi na straży wolności, równości i braterstwa.
Lex lege tollitur. - Ustawa uchylana jest ustawą (ustawę uchyla się ustawą).
Lex malla, lex nulla. - Złe prawo nie jest prawem. (Św. Tomasz z Akwinu)
Lex mitior retro agit. - Ustawa łagodniejsza działa wstecz.
Lex nihil frustra facit. - Prawo nie czyni niczego nadaremnie.
Lex non obligat nisi promulgata. - Ustawa obowiązuje jedynie z chwilą ogłoszenia (promulgacji).
Lex posterior derogat (legi) priori. - Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
Lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali. - Ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej.
Lex posteriores priores contrarias abrogant. - Ustawy późniejsze uchylają sprzeczne z nimi ustawy wcześniejsze.
Lex primaria derogat legi subsidiariae. - Ustawa zasadnicza znosi ustawę posiłkową.
Lex prospicit non respicit. - Ustawa działa do przodu, a nie wstecz.
Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono)
Lex retro non agit. - Ustawa nie działa wstecz.
Lex severior retro non agit. - Ustawa surowsza nie działa wstecz.
Lex specialis derogat (legi) generali. - Ustawa szczegółowa znosi ustawę ogólną.
Lex superior derogat legi interiori. - Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi.
Lex universa est, quae iubet nasci et mori. - Powszechne jest prawo, które każe rodzić się i umierać. (Publilius Syrius)
Liber is est existimandus, qui nulli turpitudini servit – za człowieka wolnego trzeba uważać tego, kto nie służy żadnej niegodnej sprawie (Rhetorica ad Herennium, IV, 17, 24)
Libera matrimonia esse antiquitus placuit. - Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne.
Libera te ex inferis – uchroń siebie przed piekłem
Liberae sunt nostrae cogitationes. - Nasze myśli są wolne. (Cicero)
Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet. - Wolność jest to możliwość czynienia tego, co prawnie wolno.
Libertas inaestimabilis res est. - Wolność jest rzeczą bezcenną.
Libertas inaestimabilis res est. - Wolność jest rzeczą bezcenną. (Corpus Iuris Civilis)
Libri amici, libri magistri. - Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami.
Litować się nad kimś to nie tylko mu współczuć.
Littera docet, littera nocet – słowo uczy, słowo szkodzi
Littera docet, littera nocet. - Litera uczy, litera szkodzi.
Littera scripta manet – słowo zapisane pozostaje.
Litterae non erubescunt – pismo się nie rumieni. (Cyceron)
Litterae non erubescunt. - Pismo się nie rumieni ze wstydu (papier jest cierpliwy, pisać można wszystko). (Cicero)
Litterarum radices amarae sunt, fructus dulces. - Korzenie wiedzy są gorzkie, owoce słodkie.
Longus possessio parit ius possidendi et tollit actionem vero domino. - Długotrwałe posiadanie stwarza prawo posiadania i pozbawia prawdziwego właściciela prawa do wytoczenia powództwa.
Love is blind – Miłość jest ślepa
Lucidus ordo – jasny układ; przejrzysta konstrukcja.
Lucri bonus est odor ex re qualibet. - Przyjemny jest zapach bogactwa, skądkolwiek by się rozchodził (Juwenalis)
Ludzie dobrze czuja się ze sobą, jak potrafią być ze sobą w ciszy czy milczeniu i to im nie przeszkadza, odczuwając przy tym Bożą przyjemność - radość, miłość, wewnętrzny spokój i wzajemną jedność dusz.
Ludzie mają się poczuć lepiej dzięki interakcji z nami, a niżeli bez naszej interakcji.
Ludzie prości, żyjący prosto, należą do najszczęśliwszych!
Ludzie przeważnie nie lubią, gdy jesteśmy inni, różnimy się od nich - jak jesteśmy wyzwaniem i potępieniem dla nich samych, dla ich sposobu myślenia, zachowania i stylu życia, bo powoduje to ich dyskomfort psychiczny, a nie udziela im społecznego wsparcia dla ich cech. Lubią natomiast tylko podobnych i dopasowanych do siebie mentalnie, bo wtedy czują się komfortowo...
Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi jak myślą, że są. - Abe Lincoln
Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją. - Ernst Penzoldt
Ludzie, których potrafimy słuchać czują się przez nas akceptowani.
Ludzie, którzy czują się kochani chcą żyć. - na podst. słów Marka Kotańskiego.
Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia.
Lupus in fabula – o wilku mowa, a wilk tuż. (Terencjusz)
Lux in tenebris – światło w ciemnościach. (Św. Jan)
Lękaj się jadu, który w oczach żmii płonie, uciekaj nim cię oddech zatruty owionie
Labor omnia vincit – praca wszystko zwycięża (wariacja Wergiliuszowego Omnia vincit amor…)
Lekko przyszło, lekko poszło.
Life is what happens when you are busy making other plans. – Życie to to co dzieje się wtedy, kiedy jesteś zajęty robieniem planów.
Ludzie gadają, a wiatr niesie.
Lepsze imię dobre, niż bogactwa hojne.
Ludzie z igły robią widły.
Lepiej nierychło, a dobrze, niż prędko, a źle.
Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć.
Lepiej jak matka bije, niż macocha głaszcze.
Lepsza swoja kapusta niżeli cudza gęś tłusta.
Lepszy rydz niż nic.
Lepsza żadna, jak zła książka.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Lepszy jest grzech męski, niż cnota niewieścia.
Los szczęście rzuca, ale nie każdy je łapie.
Ludzka rzecz błądzić.
Lichy majster niech psu buty robi.
Ludzka rzecz upaść, a diabelska w błędzie trwać.
Lepiej późno, niż wcale.
Language is the parent, and not the child, of thought. Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli.Oscar Wilde
Last but not least.Ostatni co do kolejności, ale nie najmniej ważny.
Learning has gained most from those books from which the printers have lost. Nauka zyskała najwięcej dzięki tym książkom, na których stracili wydawcy.
Life is a hospital, in which every patient wants to change his bed. Życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko.
Life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think.Życie jest tragedią dla tych, co czują, a komedią dla tych, co myślą.
Life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises. Życie to wyciąganie właściwych wniosków z niewystarczających przesłanek.
Little minds are interested in extraordinary things; great minds are interested in the commonplace Małe umysły interesują się tym, co nadzyczajne; wielkie umysły interesują się zwykłymi sprawami.
Love is the triumph of imagination over intelligence. Miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją.
Listening patiently to people`s confessions and complaints you win their friendship. Wysłuchając cierpliwie zwierzeń i skarg ludzi, zyskasz ich przyjaźń.
Life is a dance. Don't sit it out. Życie to taniec. Nie przesiedź go pod ścianą.H. Jackson Brown Jr.
Life's simple. You make choices and don't look back.Życie jest proste. Dokonujesz wyboru i nie patrzysz wstecz.
Love is like a war. Easy to start, hard to end, impossible to forget.Miłość jest jak wojna. Łatwo ją zacząć, ciężko zakończyć i nie da się jej zapomnieć.
Legion mi na imię, albowiem jest nas wielu.Ewangelia św. Marka
Lecz lud zaczął szemrać przeciw Panu narzekając, że jest mu źle.Lb 11,1
Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś łaskawy i miłosierny, cierpliwy i wielkiej dobroci.Ne 9,17
Lekarz leczy, Bóg - uzdrawia.Przysłowie polskie
Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku, niż z grzesznikiem o Bogu.św. Klemens Maria Hofbauer
Ludzie postanowili, że Boga nie ma. On jednak nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał.Stefan kard. Wyszyński
Ludzie stają się ateistami, gdy odkrywają, że są lepsi od Pana Boga.Pierre - Josseph Prondhon
Liberalizm to bezbożny politeizmMarcin Niewalda
Lecz jeżeli umrzeć człowiek będzie zmuszony w męczarniach i bólu, jego droga do sławy i glorii w niebie będzie nie tyle prosta, co krótka a zarazem wieczna.Karol Kania
Laur jest gorzkim liściem dla tego kto go szuka i dla tego kto go ma.Emmanuel Geibel
Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.Łk 14,13
Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby.Arthur Schopenhauer
Lekarze i generałowie wchodzą do nieba wejściem przeznaczonym dla dostawców towaru.Tristan Bernard
Lekarze wszczepiają narkotyki, których nie znają, w ciała, które znają jeszcze mniej. Voltaire, Wolter
Lektura listów Grzegorza Wielkiego budzi bardzo głęboki szacunek dla mądrości, sprawiedliwości, łagodności, tolerancji, energii tego papieża.Adolf Harnack
Lenistwo i tchórzostwo to dwaj najwięksi nieprzyjaciele życia duchowego.Thomas Merton
Lepiej naprowadzać zbłąkanych na dobrą drogę towarzysząc im, niż wskazując im kierunek drogi niechętnym ruchem ręki.Joseph Joubert
Lepszy dobry pies niźli zły człowiek.Przysłowie
Liberał to człowiek, który w czasie dyskusji nie może przyłączyć się do swego własnego poglądu.Robert Lee Frost
List się nie rumieni.Cyceron
Los nie jest nigdy po stronie ludzi o omdlałym sercu.Sofokles
Ludzi poznaje się po ich śmieciach.Oliver Brown
Ludzie bliscy są sobie bliscy nawet jeśli są daleko.
Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia.Janusz Korczak
Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją.
Ludzie chętnie wierzą w to, czego pragną.Juliusz Cezar
Ludzie często na to, aby ukoić własne cierpienia, zadają je innym.Feliks Chwalibóg
Ludzie giną najczęściej wpadając na cudze pomysły.Jacek Wejroch
Ludzie których się kocha z całego serca nigdy się nie starzeją.Ernst Penzoldt
Ludzie mali nie cierpią swojej skali.Jan Izydor Sztaudynger
Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Johhanes Eckhart
Ludzie mówią: "Czas to pieniądz". A ja wam mówię: "Czas to miłość".Stefan kard. Wyszyński
Ludzie mylą ustawodawstwa z prawodawstwem.Stanisław Jerzy Lec
Ludzie myślą, że wyrażają swoje myśli. Nie wiedzą, jak mało siebie mają w sobie.Konstantinos Tsatsos
Ludzie nauczając uczą się.Przysłowie
Ludzie nie są gorsi niż dawniej, tylko sprawozdawczość na temat ich poczynań jest obecnie dokładniejsza.John Boynton Priestley
Ludzie niechętnie wyzbywają się wad: wolą je równoważyć zaletami.
Ludzie o niezmiennych zasadach są jak samochody jadące po szynach.Roberto Rossellini
Ludzie pokój czyniący! weźcie się za dłonie, Fala nieraz obrzuci łańcuch wasz i schłonie, Ale Ów, co przepaściom zatoczył granice, I globów ma u siebie przedziwną kotwicę, I bezforemny - w ludzkie zamknął się maleństwo, I niedotkliwy - ludzkie wycierpiał męczeństwo, Ten przyrzekł.Cyprian Kamil Norwid
Ludzie są nieszczęśliwi, kiedy żyją tylko dla siebie.Lew Mikołajewicz Tołstoj
Ludzie są równi, tylko nierówność ich dzieli.Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Ludzie się dziwią, jak im się ofiarowuje jaką rzecz, a nigdy jeśli daruje się czas.Anna Kowalska
Ludzie się starzeją, ale to nie znaczy, że dojrzewają.
Ludzie to zawsze dzieci swoich matek. Bez matki nie ma poety, nie ma bohatera.Maksym Gorki
Ludzie uczą się mówić bardzo wcześnie, milczeć - bardzo późno.Przysłowie żydowskie
Ludzie w ogóle nie myślą. Oni tylko myślą, że myślą.Mark Twain
Ludzie weseli popełniają więcej głupstw niż smutni. Ale smutni popełniają większe głupstwa niż weseli.Ewald von Kleisl
Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy.Albert Schweitzer
Ludzie z lekkim bagażem przechodzą najlepiej przez życie.Jakob Basshart
Ludzie, których los zda się szczególnie prześladować, mogą być najlepsi nawet i najporządniejsi, ale są widać krnąbrni i zakamieniali wobec własnej duszy.
Ludzie, którzy naprawdę przygotowują przyszłość, bywają najczęściej pomijani i zapominani przez współczesnych.Stefan Świeżawski
Ludzie, którzy nigdy się nie śmieją, nie są poważnymi ludźmi.Alphonse Allais
Ludzie, którzy upili się wiedzą, są plagą społeczną.Karl Kraus
Ludzie, łącząc się miedzy sobą, narzucają sobie taki czy inny sposób bycia, mówienia, działania, i każdy zniekształca innych, będąc zarazem przez nich zniekształcany. To wszystko dokonywa się poprzez Formę.Witold Gombrowicz
Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia.Stanisław Jerzy Lec
Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej.Przysłowie
Ludziom zawsze wydaje się, że ich cierpienie jest największym cierpieniem na świecie.
Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość.
Ludzka chwała nie jest niczym innym jak wielkim szumem w uszach.Boecjusz
Ludzka głupota nie zna granic.Przysłowie
Ludzkie oczy z miast gwarnych i lepianek polnych Płyną ku rzęsom jasnej gwiazdy uroczyście; Wiatr, skrzydła rozpostarłszy, po stawach okolnych Ślizga się, z boku na bok chyląc powłóczyście.Wacław Lieder - Rolicz
Ludzkie poznanie wyznaczają granice, ale nie wiemy, gdzie one leżą.Konrad Zacharias Lorenz
Ludzkie umiłowanie fantazji bywa dziś zaspokajane zazwyczaj przez statystyków i buchalterów.George Hancock
Ludzkość jest drzewem, a ludzie są liśćmi. Drzewo trwa i rośnie, chociaż liście opadają.Jerzy Drobnik
Ludzkość jest strumieniem światła płynącym ze skończoności do nieskończoności.Khalil Gibran
Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam.Johann Wolfgang von Goethe
Ludźmi można rządzić jedynie poprzez służenie im. Zasada ta nie ma wyjątków.Jean Cousin
Luki w historii spostrzega człowiek dopiero wtedy, gdy się wypełniają.Christian Friedrich Hebbel
Ludzie starzy są niebiezpieczni: przyszłość jest im obojętna.G. B. Shaw
Lepiej grzeszyć i żalować. Niż załować, że się nie grzeszyło.J. Chmielewska
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.A. France
Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.Demokryt
Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje.Albert Einstein
Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją.Albert Einstein
Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garście bogactwKsięga Koheleta 4:6
Los człowieka zapisany jest w gwiazdach. Ale to sam człowiek wytycza ścieżki łączące gwiazdy.Piotr Drozdowski
Ludzie śmieją się ze mnie, bo jestem inna.Ja śmieje się z nich, bo wszyscy są tacy sami.Weronika
Lepiej milczeć i udawać debila, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.Misieq
Los nie sprzyja bezczynnym.Sofokles
Lepsza buzia u dzieweczki, niźli u wdowy.Przysłowie
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu.Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Lapis super lapidem non reliquentur hic. Kamień na kamieniu tu nie pozostanie.Jezus Chrystus
Laudator temporis acti. Chwalca przeszłości; konserwatysta.
Laus alit artes. Pochwała karmi sztukę.Seneka Młodszy
Littera scripta manet. Słowo zapisane pozostaje.
Litterae non erubescunt. Pismo się nie rumieni.Cyceron
Labitur occulte fallitque volatilis aetas et nihil est annis velocius.Płynie niepostrzeżenie i uchodzi lotny czas i nic nie jest szybsze od lat.
Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.U. Ranke - Heinemann
Lepsza jest przykrość wyrządzona z miłości niż bogactwa w skarbcu.Amenhotep IV Echnaton
Lepiej grzeszyć i żałować, niż żałować że się nie grzeszyłoBasiek
Lepiej kochać i przegrać, niż nigdy nie doznać miiłości.św. Augustyn
Lepiej nie mieć nic ,niż mieć coś na niby...
Lepiej umrzeć z choroby, niż z głodu.[polskie]
Lepiej być głupim niż łotrem.[polskie]
Lepiej przed czasem niż po czasie.[polskie]
Lepiej czekać, niż potem narzekać.[polskie]
Lepiej byc jeden dzień cżłowiekiem, niż tysiąc dni upiorem.[chińskie]
Lepszy jeden mały czyn, niż tysiąc dobrych rad.[polskie]
Lepiej darować, niż zmarnować.[polskie]
Lepiej sie wrócić, niż dalej w błąd iść.[polskie]
Lepiej jest swoje stracić, niż cudze niesłusznie zyskać.[polskie]
Lepsze kłamstwo, które leczy, niż prawda, która rani.
Lecz nie wiedzą o tym że, najgorzej w życiu to samotnym być, to samotnym być.Ryszard Riedel
Los łączy ludzi na pewno nie z przypadku.
Ludzie mówia Ci nie , ty ciągla tak!Oni znów mówia nie, a ty w sercu ciąle masz tak !Kowi
Ludzie nie czynia zła z nienawisci , lecz z bólu!kowi
Lepiej by słowa były smutne lecz z głębi serca, niż wesołe, a puste.Sachmet
Ludzię są w stanie pogodzić się z wojną, czy to nie godzenie się z niezgodą?Patryk Bogajewicz
Ludzie genialni to tacy, którzy podchodzą normalnie do spraw nienormalnych.
Ludzie młodzi umieraja, aby inni młodzi mogli poznać sens życia
Lepiej być głupcem wśród uczonych, niż uczonym wśród głupców.
Lepiej się nie odzywać i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.Aleksander Fredro
Ludzie ludziom zgotowali ten los.Zofia Nałkowska
Litość to oznaka obustronnej słabości.
Lepszy jeden szczery wróg, niż stu fałszywych sojuszników.Vasilij
Legalizacja ze swymi fabrykami lewych papierów była niczym w obliczu lewych przekonań, jakie narzucali sobie nieraz ludzie, byle znaleźć formułę siły i nadziei dla ginącego narodu. Roman Bratny
Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć - mówi przysłowie.
Lepiej - jest wrogiem dobrego. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Ludzi niedola jednoczy. Jean la Fontaine
Labitur occulte fallitque volatilis aetas, et nihil est annis velocius - pierzchliwy czas, zwodząc nas umyka niepostrzeżenie; nic nie jest szybsze niż lata. Owidiusz
Labor est etiam ipsa woluptas - praca jest sama w sobie przyjemnością.
Labor et patientia omnia vincunt - praca i cierpliwość wszystko przezwyciężą.
Labor fallit curas - praca oszukuje troski.
Labor hominem firmat, ignavia hebebat - praca umacnia człowieka, gnuśność zwiotcza.
Labor omnia vincit - praca wszystko zwycięża. Wergiliusz
Labora, aselle, quomodo ego laboravi et proderit tibi - popracuj, osiołku, tak jak ja pracowałem, i wyjdzie ci to na dobre.
Labores pariunt honores - trudy przynoszą zaszczyty; trudy owocują zaszczytami.
Labuntur anni - mijają (upływają) lata. Horacy
Labuntur tempora - płyną czasy.
Lacrimae celeriter arescunt - łzy szybko wysychają.
Lacrimis adamanta movebis - łzami nawet kamień skruszysz. Owidiusz
Laesa maiestas - (dosł. obrażony majestat) zdrada stanu
Laetificat stultum grandis promissio multum - wielka obietnica ogromnie głupca cieszy.
Laetitia exsultare - skakać z radości.
Laetius est, quoties magno sibi constat honestum - sukces tym słodszy, im więcej trudów włożono w jego osiąnięcie.
Laicy niech się (z tego) uczą - znawcy cieszą wspomnieniami.
Lakier: Gdzie sam lakier tam nie ma co rdzewieć. Szargan Michał
Lampa kłamstwa nie daje światła. Przysłowie perskie
Lampart nie może zmienić swoich plam. William Szekspir
Lapides clamabunt - kamienie wołać będą.
Lapis inferalis - kamień piekielny.
Lapis philosophorum - kamień filozoficzny.
Lapis super lapidem non reliquentur hic - kamień na kamieniu tu nie pozostanie.
Lapsus calami - pomyłka pióra.
Lapsus linguae - błąd mowy (przejęzyczenie). (przejęzyczenie). (przejęzyczenie)
Lapsus linguae - pomyłka języka.
Lapsus linguae, lapsus memoriae - błąd mowy błędem pamięci.
Lapsus linquae, lapsus calami - błąd mowy (przejęzyczenie) błędem piórka.
Lapsus memoriae - błąd (pomyłka) pamięci.
Larga manu - szczodrą ręką.
Las: Szumi las ma czas. Sztaudynger Jan
Lassata viris necdum satiata recessit - odeszła, zmęczona mężczyznami, ale wciąż jeszcze nie zaspokojona.
Latarnia morska: Latarnia morska ma wymowne tiki. Regulski Antoni
Latarnik (). . gdy wypadkiem porzuci swoją latarnię i dostanie się między ludzi, chodzi wśród nich jak człowiek zbudzony z głębokiego snu. Na wieży brak wszelkich drobnych wrażeń, które w zwykłym życiu uczą stosować wszystko do siebie. Wszystko, z czym styka się latarnik, jest olbrzymie i pozbawione zwartych, określonych kształtów. Niebo - to jeden ogół, woda - to drugi, a wśród tych nieskończoności samotna dusza ludzka! Gabriel Garcia Marquez
Latawiec jest jak człowiek, może się wznosić tylko na sznurku. Michał Choromański
Latet anguis in herba - wąż ukrywa się w trawie.
Latet in cauda venenum - (dosł. w ogonie kryje się jad) na końcu mowy umieszczone są zarzuty
Lato, lato, lato czeka, / razem z latem czeka rzeka, / razem z rzeką czeka las, / a tam ciągle nia ma nas. Ludwik Jerzy Kern (ur. 1921)
Latrante uno latrat statim et alter canis - gdy jeden pies zaszczeka, drugi natychmiast króluje.
Laudamus veteres, sed nostris utimur annis - chwalimy dawne lata, lecz żyjemy w naszych (własnymi latami). (własnymi latami). (własnymi latami)
Laudant illa, sed ista legunt. - chwalą jedne (dzieła), ale inne czytają. Martialis
Laudant, quod non intelligunt - chwalą to, czego nie rozumieją (na czym się nie znają). (na czym się nie znają). (na czym się nie znają)
Laudator temporis acti - chwalca przeszłości; konserwatysta.
Laur: Innym w laurach nie do twarzy. Kumor Aleksander
Laus alit artes - pochwała karmi sztukę. Seneka
Laus Deo! - Chwała Bogu
Lavare manus - umywać ręce.
Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. . . Czesław Miłosz (ur. 1911) - " Traktat moralny"
Lectio brevior lectio potior - najkrótsze czytanie jest najbardziej prawdopodobne.
Lecz jak każdy w owe dni (. . . ) zapisuję na swoje dobro moją nieświadomość, która wtedy [po wojnie-KK] weszła w modę i z którą jeszcze dziś niejednemu jest do twarzy jak w szykownym kapelusiku. Gunter Grass
Lecz jeśli nie mamy narkotyku, pojawia się pustka, w której się dusimy. George Bataille
Lecz nie zachować powagi, gdy mówią nam [nasi towarzysze] o swoim cierpieniu, jest prawdziwie rażącym brakiem uczuć ludzkich. Adam Smith
Lecz początki, potem i leki nie pomogą. Owidiusz
Lecz ponad wszystkim błyszczeli Kasjusz i Brutus - właśnie dlatego, że ich wizerunków nie oglądano. Wszystko, co nieznane, uchodzi za wielkie. Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 - ok. 120)
Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec; A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec! Juliusz Słowacki (1809 - 1849)
Legant prius et postea despiciant - niech najpierw przeczytają, a potem lekceważą.
Lege artis - (postępowanie) według prawa; zgodnie z przepisami.
Lege non distinguente nec nonstrum est distinguere - czego prawo nie rozróżnia, tego nie należy rozróżniać.
Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus - dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury.
Legem bravem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur - prawo powinno być zwięzłe, by łatwiej je rozumieli (łatwiej mogli je zapamiętać) niedoświadczeni (ci, którzy go nie znają). (ci, którzy go nie znają). (ci, którzy go nie znają)
Legem nocens veretur fortunam innocens - przestępca boi się prawa, niewinny losu.
Leges ab omnibus intellegi debant - ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich.
Leges barbarorum - prawa barbarzyńców.
Leges bonae ex malis moribus procreantur - dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów.
Leges omnium saiutem singulorum saluti anteponunt - prawa przenoszą dobro ogółu nad dobro jednostek; prawo przedkłada dobro ogółu (społeczeństwa) ponad dobro jednostki.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus - dlatego wszyscy służymy prawu, żebyśmy mogli być wolnymi (obywatelami). (obywatelami). (obywatelami)
Legum ministri magistratus, legum interpretes iudicies - urzędnicy są sługami prawa, a sędziowie tłumaczami prawa.
Lejesz wodę do sita. Plaut
Lek przed śmiercią jest nędznym płodem naszej niewiedzy.
Lekarstwa działają wolniej od choroby. Tacyt
Lekarstwa nie zawsze są konieczne, ale wiara w wyzdrowienia jest niezbędna. Norman Cousins
Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo. Menander
Lekarstwem na przyzwyczajenie jest inne przyzwyczajenie. Epiktet z Hierapolis
Lekarstwo bywa gorsze od choroby. Francis Bacon
Lekarz leczy chorobę, a zabija pacjenta. Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)
Lekarz leczy, natura uzdrawia.
Lekarz nie stosuje się do własnych recept. Przysłowie japońskie
Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza. Arthur Schopenhauer
Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby. Arthur Schopenhauer
Lekarz, który leczy nie widząc chorego, jest jak ślepe oko. Talmud
Lekarz, który leczy za darmo, nic nie jest wart. Talmud
Lekarze nie leczą już ludzi, lecz ich reperują. Evelyn Waugh
Lekarze wszczepiają narkotyki, których nie znają, w ciała, które znają jeszcze mniej. Francois Maria Voltaire
Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic. Voltaire
Lekarzu ulecz samego siebie. Wulgata
Lekarzu, lecz swoją przypadłość. Talmud
Lekceważenie faktów jest śmiercią teorii. Andrzej Szczypiorski
Lekki staje się ciężar, jeśli go dźwigasz ochoczo. Owidiusz
Lekko i bez wysiłku, jednym pchnięciem, otwierają się tylko drzwi do zguby. Lew Tołstoj
Lektura wyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg. Mikołaj Gomez Davilla
Lenie zawsze mają ochotę coś robić. Vauvenargues Luca De
Lenie zawsze mają święto.
Lenior et melior fis accedente senecta - zbliżając się do starości stajemy się łagodniejsi i lepsi.
Lenistwo i tchórzostwo to dwaj najwięksi nieprzyjaciele życia duchowego. Thomas Merton
Lenistwo idzie tak wolno, że nędza je dogania. Benjamin Franklin
Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha. Johann Gottfried Seuma
Lenistwo jest łagodną formą samobójstwa. Nicolae Iorga
Lenistwo jest ukrywanym ojcem postępu. Gabriel Laub
Lenistwo przerasta nasze siły. Bułatowicz Józef
Lenistwo przywdziewa najdziwniejsze maski. Niekiedy przybiera nawet postać pracowitości. Michel Perrin
Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić. Guntner Philipp
Lenistwo traci, praca zyskuje ostrożna; nie odkładaj na jutro, co dziś zrobić można. Franciszek Karpiński
Lenistwo utrudnia, pilność ułatwia. Franklin
Leniwe anioły są mniej warte niż pilne diabły. Hans Kasper
Leniwemu baranowi ciąży jego wełna. Przysłowie angielskie
Leniwi ożywiają się wieczorem, a najbardziej leniwi w sobotę. Powiedzenie fińskie
Leniwy zawsze udaje chorego. Przysłowie mołdawskie
Leniwy: człowiek, który nie udaje, że pracuje Alfons Allais.
Lepie kochać mniej z początku niż wcale przy końcu. Claude Lelouch
Lepiej aby twoi krewni rządzili twoim domem, niż krewni twojej żony.
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać. Bywają okazje, gdy zwyczajnie nie można się nie napić. Andrzej Sapkowski (zwany ASem oraz Sapkiem)
Lepiej biednie u siebie, niż bogato u obcych. Ezop
Lepiej bogaty psa ćwiczy, niż ubogi syna. Rysiński
Lepiej by było, gdyby wszystkie arcydzieła sztuki przepadały, niż gdyby ptaki przestały się gnieździć na gałęziach. John Ruskin
Lepiej być głupcem, niż przebywać w złym towarzystwie. Przysłowie angielskie
Lepiej być kanciastym Czymś niż okrągłym Niczym. Christian Friedrich Hebbel
Lepiej być krzywdzonym niźli krzywdzącym. Platon
Lepiej być mądrym przed szkodą, niż po szkodzie. Przysłowie
Lepiej być okrągłym kołkiem w kwadratowej dziurze niż kwadratowym kołkiem w okrągłej dziurze. Elbert Hubbard (1856 - 1915)
Lepiej być skromnym i pracować na siebie niż udawać wielkiego i nie miec na chleb. Salomon (?-930 lub 929 p. n. e), król izraelski, syn Dawida
Lepiej być starą niż martwą. Brigitte Bardot
Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon
Lepiej czasem pozostawić rzeczy samym sobie. Paulo Coelho
Lepiej dobrze nastraszyć niż udzielać dobrych rad.
Lepiej eliminować przestępców, niż współczuć ich ofiarom. Tukidydes
Lepiej grać przed pustymi fotelami niż przed pustymi twarzami. Alec Guiness
Lepiej jest być sługą lwa z dobrego domu niż dwustu szczurów z mojego gatunku. Wolter
Lepiej jest doznawać krzywd niż je wyrządzać. ( Accipere praestat quam inferre iniuriam). ( Accipere praestat quam inferre iniuriam)
Lepiej jest kochać dwa razy za dużo niż raz za mało. Jeanne Moreau
Lepiej jest kochać i utracić, niż nigdy nie przeżywać miłości. Lord Tennyson
Lepiej jest mieć częściowo rację, niż być całkowicie w błędzie. Warren Buffet
Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu. św. Klemens Maria Hoffbauer
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wyydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain
Lepiej jest rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie. Henry Fielding
Lepiej jest szukać pięknych słów, niż zadawać śmierć. Jaroslav Seifert
Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać od śmierci. Tomasz a Kempis
Lepiej jest uprzedzić, niźli być uprzedzanym. Pierre Brantome
Lepiej jest w ostateczności uniewinnić zbrodniarza, niż skazać niewinnego. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Lepiej jest zginąć stojąc, niż żyć na kolanach. Emiliano Zapata
Lepiej kobietę oburzać niż nudzić. George Bernard Shaw
Lepiej kochać i stracić, niż nie kochać nigdy. Riches
Lepiej kochać mniej z początku niż wcale przy końcu. John Galsworthy
Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze. Demokryt
Lepiej mieć koszmarny koniec, niż koszmary bez końca. Prawo Matscha
Lepiej mieć lwa na czele armii owiec niż owcę na czele armii lwów. Daniel Defoe
Lepiej mieć stały dochód niż fascynującą osobowość. Oskar Wilde (1854-1900)
Lepiej mniej, ale lepiej. Władimir Lenin (właść. Władimir Uljanow, 1870 - 1924)
Lepiej narazić się na zarzuty apolityczności i nadmiernego sentymentalizmu, niż pozwolić sobie na ryzyko okrucieństwa. Antoni Czechow
Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć.
Lepiej nie grzeszyć, niż pokutować. Rysiński
Lepiej nie mówić nic, niż mówić o niczym. Tadeusz Kotarbiński
Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. U. Ranke-Heinemann
Lepiej nie zaczynać niż zaprzestać. Seneka (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 n. e)
Lepiej nie zaczynać, niż zacząwszy nie dokończyć. Konfucjusz
Lepiej obywać się bez pieniędzy, niż bez przyjaciół. Przysłowie angielskie
Lepiej od razu spłonąć niż tlić się powoli. Kurt Cobain
Lepiej odmów od razu, niż miałby obiecywać w nieskończoność. Przysłowie angielskie
Lepiej odpowiedz "nie wiem", niż miałbyś skłamać. Talmud
Lepiej paść z godnością niż żyć w hańbie. Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 - ok. 120)
Lepiej pisać bez namysłu, niż namyślając się za mało. Tristan Bernard
Lepiej podróżować z nadzieją, niż przybyć do celu. Robert Louis Stevenson
Lepiej poszukać sobie nowego przyjaciela niż płakać po dawnym. Seneka Młodszy
Lepiej poznamy kogoś po godzinie zabawy, niż po roku rozmów. Platon (właść. Arystokles, ok. 427 - 347 p. n. e)
Lepiej pragnąć próżno, niż nie pragnąć wcale. Adolf Jończyk
Lepiej przemilczeć obelgi niż zwyciężać je odpowiadając na nie.
Lepiej pytać dwa razy niż raz się zgubić. Przysłowie duńskie
Lepiej rozpoznajemy wartość naszych nieprzyjaciół niż naszych przyjaciół. Chincholle
Lepiej rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie. Henry Fielding
Lepiej się samemu zawieść na swoich przyjaciołach, aniżeli ich zawieść. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Lepiej się ugiąć, niż dać się złamać. Przysłowie angielskie
Lepiej się wrócić, niż nadal iść źle rozpoczętą drogą. Binder
Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu. Selma Lagerlof
Lepiej stracić minutę w życiu, niż życie w ciągu minuty.
Lepiej stracić okazję do żartu, niż przyjaciela. Przysłowie angielskie
Lepiej ucz się rzeczy nieużytecznych niż nie uczyć się niczego.
Lepiej ucz się rzeczy pożytecznych niż podziwianych. św. Augustyn
Lepiej umieć mało, niż umieć źle.
Lepiej umrzeć od razu, niż cale życie spędzić w strachu. Ezop
Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach. Dolores Ibarruri (pseud. La Pasionaria, ur. 1895)
Lepiej w domu groch, kapusta niż na wojnie kura tłusta.
Lepiej wybierać winnych, niż ich wyszukiwać. Marcel Pagnol
Lepiej z mądrym pieczeń obracać, niż z głupim ją jeść. Adalberg
Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć - mówi przysłowie. Ale najgorzej jest z głupim zgubić, a to się dzieje najczęściej. Karol Irzykowski
Lepiej zapalić świeczkę niż przeklinać ciemności. Przysłowie chińskie
Lepiej zbyt wierzyć w ludzi niż nie wierzyć wcale. Autor anonimowy
Lepiej zgrzeszyć i żałować, niż żałować że się nie zgrzeszyło. Giovanni Boccaccio
Lepiej zniszczyć własną młodość, niż nic z nią nie zrobić. Georges Courteline
Lepiej zostać epigonem dobrej sprawy niż nowatorem nikczemnej. Jacek Wejroch
Lepiej zrezygnować z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną. Ludwik Hiszfeld
Lepiej zrozumieć mało niż zrozumieć źle. Anatole France, właśc. François Anatole Thibault (1844-1924)
Lepiej zużywać się, niż rdzewieć. Diderot
Lepiej źle jechać, jak dobrze iść. Lompa
Lepiej, gdyby istniały niesprawiedliwości, niż gdyby je usunąć w niesprawiedliwy sposób. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Lepsza cnota w błocie, niż niecnota w złocie. Mikołaj Rej (1505-1569)
Lepsza gorzka prawda, niż słodkie kłamstwo. Przysłowie suahijskie
Lepsza jest uboga mądrość niż głupie bogactwo. Diogenes Laertios z Cylicji (III w)
Lepsza kłótnia w małżeństwie niźli neutralność. Przysłowie
Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe. W.I.Marewicz
Lepsza słomiana zgoda, niż złoty proces. Przysłowie ludowe
Lepsza swoja strzecha niż cudze pałace. Kolberg
Lepsza śmierć w boju niż życie niewolnika. Emiliano Zapata
Lepsza własna łata niż wyżebrana szata.
Lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie.
Lepsza złamana obietnica niż żadna. Better a broken promise than none at all. Mark Twain
Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nieniawiścią. Księga Przysłów 15, 17
Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje. Saadi z Szirazu
Lepsze kobietki niż tabletki.
Lepsze minimum z maksimum niż maksimum z minimum.
Lepsze wypiera dobre, a potem jest wypierane przez najgorsze. Prawa Murphy'ego
Lepsze żadna jak zła książka. Przysłowie ludowe
Lepsze: Lepsze jest wrogiem dobrego. Wolter
Lepszy dukat przed procesem, niźli trzy po procesie. Adalberg
Lepszy funt rozumu niż cetnar dowcipu. Adalberg
Lepszy jeden kusznik w odpowiednim miejscu i o odpowiednim czasie, niż dwa bataliony artylerii - 20 km dalej i pół godziny później.
Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo. Tytus Liwiusz
Lepszy łut szczęścia, niż funt rozumu. Przysłowie
Lepszy mały ogień, który nas grzeje, niż wielki, który nas pali. Przysłowie angielskie
Lepszy mądry złodziej niż głupi włodarz. Rysiński
Lepszy prostak niż niedouczony.
Lepszy uczciwie wymierzony policzek niż fałszywy pocałunek.
Lepszy w wolności kęsek byle jaki niż w niewoli przysmaki. Adam Mickiewicz
Lepszy własny jamnik niż wspólna żyrafa. Gandhi
Lepszy żywot łyczany niż jedwabna śmierć. Petrycy
Leve fit, quod bene fertur, onus - ciężar jest lżejszy, gdy niesiony dobrze. Owidiusz
Levis est labor omnis amanti - trud jest lekki dla każdego kochającego.
Lew nie śni o potędze. Regulski Antoni
Lew polując nie ryczy.
Lew: Lew ma w sobie głośnik. Serna Gomez De La
Lex breve esse oportet - ustawa powinna być zwięzła.
Lex dilationes exhorret - prawo nie znosi zwłoki.
Lex est, quod notamus - to co piszemy, stanowi prawo.
Lex iubet ea, quae facienda sunt prohibetque contraria - prawo nakazuje to, co należy czynić i zakazuje (wzbrania) rzeczy przeciwnych.
Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesidio est - sprawiedliwe prawo stoi na straży wolności, równości i braterstwa.
Lex lege tollitur - ustawa uchylana jest ustawą; ustawę uchyla się ustawą.
Lex malla, lex nulla. - Złe prawo nie jest prawem. św. Tomasz z Akwinu
Lex mitior retro agit - ustawa łagodniejsza działa wstecz.
Lex neminem cogit ad impossibilia - prawo nikogo nie zmusza do rzeczy niemożliwych.
Lex nihil frustra facit - prawo nie czyni niczego nadaremnie.
Lex non obligat nisi promulgata - ustawa obowiązuje jedynie z chwilą ogłoszenia (promulgacji). (promulgacji). (promulgacji)
Lex posterior derogat (legi) priori - ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
Lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali - ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej.
Lex posteriores priores contrarias abrogant - ustawy późniejsze uchylają sprzeczne z nimi ustawy wcześniejsze.
Lex primaria derogat legi subsidiariae - ustawa zasadnicza znosi ustawę posiłkową.
Lex prospicit, non respicit - prawo przewiduje na przód, a nie wstecz; ustawa działa do przodu, a nie wstecz.
Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono). (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono). (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono)
Lex retro non agit. (Ustawa nie działa wstecz) - zasada prawa rzymskiego
Lex severior retro non agit - ustawa surowsza nie działa wstecz.
Lex specialis derogat (legi) generali - ustawa szczegółowa znosi ustawę ogólną; prawo specjalne znosi prawo generalne.
Lex superior derogat legi interiori - ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi.
Lex talionis - prawo odwetu (zemsty); oko za oko.
Lex universa est, quae iubet nasci et mori - powszechne jest prawo, które każe rodzić się i umierać.
Leźć bokiem we drzwi, byle do swej chaty. Niezabitowski
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. Tadeusz Rozewicz
Leżąc wilk nie tyje. Rysiński
Lęk człowieka przed śmiercią jest świadomością grzechu. Lew Tołstoj
Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. Baruch Spinoza (1632-1677)
Lęk przed starością i śmiercią stał się obsesją ludzi cywilizacji technicznej. Antoni Kępiński (1918-1972)
Lęk przed śmiercią oznacza, że kocha się życie.
Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią; / Mężny kosztuje jej tylko raz jeden. Cowards die many tiems before their deaths; / The valiant never taste of death but once. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
L'homme qui medite est un animal deprave. Rousseau
Libera matrimonia esse antiquitus placuit - z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne.
Liberae sunt nostrae cogitationes - nasze myśli są wolne. Cyceron
Liberalna demokracja to reżim, w którym demokracja poniża wolność zanim ją zdławi. Mikołaj Gomez Davilla
Liberał to człowiek, który w czasie dyskusji nie może przyłączyć się do swego własnego poglądu. Robert Frost
Liberate tute me ex infernis - chrońcie się przed piekłem.
Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet - wolność jest to możliwość czynienia tego, co prawnie wolno.
Libertas inaestimabilis res est - wolność jest rzeczą bezcenną.
Liberte, egalite, fraternite. Wolność, równość, braterstwo. - hasło Wielkiej Rewolucji Francuskiej, także umieszczone w konstytucji 1848r. , figuruje na francuskich budynkach publicznych
Liberum veto - dosł. wolne "nie pozwalam"
Libri amici, libri magistri - książki przyjaciółmi, książki nauczycielami.
Licentia poetica - swoboda poetycka. Seneka
Licz się z własnym zdaniem. Leszczyński Jerzy
Liczba jest istotą wszystkich rzeczy. Pitagoras
Liczba osób w zespole programistycznym ma tendencje wzrastające, niezależnie od ilości pracy. Prawa Murphy'ego
Liczba racjonalnych hipotez, które mogą wyjaśnić jakieś zjawisko jest nieskończona. Prawo Persiga
Liczebność tłumu bywa zwodniczą miarą ludzkiego ciepła. Jacek Wejroch
Liczę się z tym, kto potrafi liczyć czas. Sławomir Wróblewski
Liczni są ci, którzy coś czynią, lecz nie wiedzą dlaczego. Mencjusz
Lider: As mas. Fangrat Tadeusz
Liga moich prześladowców ma zasięg światowy. Rousseau
Linux is like a wigwam: No gates, no windows, Apache inside.
Lis z lisów. Prawdziwy lis nazywa kwaśnymi nie tylko te winogrona, których nie może dosięgnąć, lecz i te, których dosięgnął i które innemu sprzątnął z przed nosa. Aforyzmy F. Nietsche
Lis: Nawet lis w potrzasku zbaranieje. Miszewski Mieczysław
List ten jest dłuższy jedynie dzięki temu, iż nie miałem czasu napisać go krócej. Blaise Pascal (1623 - 1662)
Listek figowy: Zasłona łona.
Listopad to dla Polski niebezpieczna pora. Stanisław Wyspiański
Liście laurowe to marne posłanie dla strudzonej głowy. Dorothy Rubinowicz
Litera prawa powinna być włączona do alfabetu. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Litera zbija, a duch ożywia. Przysłowie niemieckie
Literaci polscy nie czytają mnie - a ja nie czytam ich, moja zemsta jest w każdym razie ilościowo większa. Karol Irzykowski
Literatura jest wyrazem społeczeństwa. Louis de Bonald (1754 - 1840)
Literatura polska jest jedna. Gdziekolwiek powstanie piękny wiersz w języku Norwida, należy do jej obszaru. Julian Przyboś (1901 - 1970)
Literatura rozwija się najlepiej wówczas, gdy jest w połowie rzemiosłem, a w połowie sztuką. William R. Inge
Literatura to sumienie naszego świata. Iwanicki Eugeniusz
Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła. Aleksander Kumor
Litość jest to uczucie równie przykre dla ofiarowującego jak i dla przyjmującego. Bolesław Prus (1847-1912)
Litować się nad kimś, to nie tylko mu współczuć. Jang Czu
Litr to nie jest jeszcze ilość dla prawdziwego mężczyzny. Komar Władysław
Littera docet, litera nocet - litera uczy, litera szkodzi; słowo pisane uczy, słowo pisane szkodzi.
Littera scripta manet - słowo zapisane pozostaje.
Litterae non erubescunt - pismo się nie rumieni (ze wstydu); papier jest cierpliwy; pisać można wszystko. Cyceron
Litterarum radices amarae sunt, fructus dulces - korzenie wiedzy są gorzkie, owoce słodkie.
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Loco citato - w miejscu cytowanym.
Locus - żart, dowcip.
Locus classicus - klasyczne miejsce (cytat z tekstu klasycznego jako przykład na coś). (cytat z tekstu klasycznego jako przykład na coś). (cytat z tekstu klasycznego jako przykład na coś)
Locus standi - punkt widzenia.
Logika jest absolutnie pewną metodą dochodzenia do niepewnych wniosków. Maksyma Manly'ego
Logika jest także stanem uczuciowym. Stefan Kisielewski
Logika serca jest niedorzeczna. Lespinasse Jule
Logika snu jest przejściowym szaleństwem. Geneviere Rodis-Lewis
Logika wstępuje do nieba po drabinie, fantazja sfruwa z góry na skrzydłach. Hans Kasper
Logika zabija życie. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Logiką tylko udowadniamy, odkrywamy intuicja. Henri Poincare
Longum est iter per praecepta, breve et efficax per exempla - długa droga wiedzie przez wskazówki, krótka i skuteczna wiedzie przez przykłady; dzięki radom droga jest długa, dzięki przykładom - krótka i skuteczna.
Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień. Homer
Los gadułów jest najcięższy, bo żądają słuchaczy a nie mogą ich zdobyć. Putarch
Los historii zależy czasem od przypadku. Blaise Pascal
Los i dusza to nazwy tego samego pojęcia. Novalis
Los jest jak kameleon. Daj mu trochę czasu, a odmieni się [52] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Los jest ślepy, ale trafia bez pudla. Włodzimierz Scisłowski
Los książek zależy od upodobań i pojętności czytelnika. Terencjusz
Los ludzi kształtuje ich obyczaje. Neops
Los ludzkości, jako całości będzie taki, na jaki ona zasługuje. Albert Einstein (1879-1955)
Los nie może nasz obdarzyć większym szczęściem niż zasianie niezgody między naszymi nieprzyjaciółmi. Tacyt
Los nie zabiera tego, czego nie było. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Los objawia nam swoje życzenia, ale na swój sposób. Johann Wolfgang von Goethe (1749 -1832)
Los pożycza nie daje. Orzeszkowa Eliza
Los spełnia nasze życzenia, ale na swój sposób, żeby móc nam dać coś ponad życzenie. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Los strzeże tych, których pozbawia sławy.
Los szczęście rzuca, ale nie każdy je łapie. Przysłowie ludowe
Los szlachetnego nierówny jest losowi złoczyńcy. Sofokles
Los to ktoś, kogo się obwinia za błędy idiotów. Karol Kord
Los wspiera nas ciosami i nieszczęściami naszych bliźnich. Anna Kamieńska
Los wynosi i los w przepaść strąca szczęśliwego i nieszczęśnika. Sofokles
Los: O losie człowieka decyduje człowiek. Brecht Bertold
Losem ludzi wolnych jest świadoma uległość. Georges Bataille
Lub robić coś. . . Kochaj kogoś. . . Nie bądź gałganem. . . Żyj poważnie! Tadeusz Kotarbiński
Lubczyk: Napar dla par. Fangrat Tadeusz
Lubieżne kobiety sądzą, że wszyscy mężczyźni są zwyrodnialcami. Michał Choromański
Lubię dobrze wychowanych ludzi, wolałbym jednak lepiej wychowany naród.
Lubię mówić o niczym. Jest to jedyna rzecz, na której trochę się znam. Oscar Wilde
Lubię rekonwalescencję. Jest to okres, który sprawia, że warto jest chorować. George Bernard Shaw
Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna. sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę. John Steinbeck
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu. Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865 - 1940)
Lubiła gorszycieli, jeśli swój fach umieli. Jan Sztaudynger
Lubimy kłamstwo we dnie, a sen w nocy. Taki jest człowiek. Gustaw Flaubert
Lubimy ludzi, którzy bez wahania mówią to, co myślą, pod warunkiem, że myślą to samo co my. Mark Twain (1835-1910)
Lubimy, żeby nasz wewnętrzny głos dochodził nas z zewnątrz. Stanisław Jerzy Lec
Lucidus ordo - jasny układ, przejrzysta konstrukcja.
Lucri bonus est odor ex re qualibet - przyjemny jest zapach bogactwa, skądkolwiek by się rozchodził. Juwenalis
Lud nie będzie ładu przestrzegał, gdy brak mu żywności. Mo Ti
Lud potrzebuje prawd naocznych, nie pojęciowych. Rivarol
Ludność składa się z dziwnych istot. Połowa potępia to, co sama czyni, druga połowa czyni to, co sama potępia. pozostali zawsze mówią i postępują jak należy. B. Franklin
Ludożerca nie gardzi człowiekiem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ludzi gubi to, że nie umieją powiązać początku z końcem. Alkman z Sardes, Alkmajon, Alkmeon (2. poł. VII w. p. n. e)
Ludzi można oślepić i przekupić, ale człowieka nigdy. Georg Christoph Lichtenberg
Ludzi nie obchodzi to, co ty wiesz, dopóki nie są przekonani, że ciebie obchodzi to, co oni wiedzą. Adam P. Ygnasik
Ludzi nie sądzi się na podstawie ich krewnych.
Ludzi nie trzeba sądzić po ich odruchach, lecz po ich ruchach. Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Ludzi ocenia się nie według tego kim są, ale na kogo wyglądają. Money
Ludzi poznaje się po ich śmieciach. Oliver Brown
Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli; O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli. Aleksander Pope
Ludzie bezwzględni pozbawieni są poczucia humoru - nie jest im ono potrzebne. Mark Twain (właśc. Samuel Langhorne Clemens, 1835-1910)
Ludzie błagają Boga o zdrowie. Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach. Demokryt
Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia. Janusz Korczak
Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją.
Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. Kraszewski Józef Ignacy
Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Newton Izaak
Ludzie byli sobie kiedyś bliżsi, broń nie niosła tak daleko. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ludzie bywają niekochani bynajmniej nie z powodu swoich wad, a kochani bynajmniej nie za swoje zalety. Jurij Walentinowicz Trifonow
Ludzie chcą być oszczędni - za wszelką cenę. Iacocca Lee
Ludzie chorzy są bardzo często sympatyczniejsi od zdrowych bufonów, którym nawet w mózgu wyrastają bicepsy zamiast nerwów. Erich Maria Remarque (właśc. Erich Paul Remark, 1898-1970)
Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija. Alfons Allais
Ludzie czasem myślą, jak zabić czas. A to czas ich zabija. Allais Alphonse
Ludzie czytają między wierszami, bo nie lubią poezji. Jacek Wejroch
Ludzie dobrej woli pouczają. Ludzie złej woli straszą. Wincenty Styś
Ludzie dobrze wychowani unikają mówienia oczywistości. Slawomir Mrozek
Ludzie dobrzy dla zwierząt bywają potworni w stosunku do bliźnich swoich. Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseud. Witkacy (1885-1939)
Ludzie dziwią się, że od 27 lat jestem wierny żonie. Ale dlaczego miałbym szukać hamburgera, skoro mam pod ręką befsztyk. Paul Newman
Ludzie genialni są jak meteory. Ich przeznaczeniem jest, by spalając się, przydali blasku epoce, w której żyją. Napoleon Buonaparte (1769-1821)
Ludzie i narody będą działać racjonalnie wtedy i tylko wtedy, gdy wyczerpią już wszystkie inne możliwości. Prawo Katza
Ludzie im bliżej ideału, tym bardziej stają się nudni. Zenon Bosacki
Ludzie kłócą się dlatego, że brakuje im argumentów. Gilbert Keith Chesteron (1874-1936)
Ludzie którzy nigdy się nie śmieją, nie są poważnymi ludźmi. Allais Alphonse
Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują. Potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie. Adam P. Ygnasik
Ludzie ludziom zgotowali ten los. Zofia Nałkowska (1884 - 1954)
Ludzie mają skłonności matematyczne i zawsze na coś liczą. Tadeusz Szyfer
Ludzie mają tę wadę, że wszyscy chcą budować, a nikt nie chce zająć się utrzymaniem porządku i remontem. Kurt Vonnegut
Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Ludzie mali biorą zwykle swój duży cień za miarę swojej wielkości. Antoni Słonimski
Ludzie mali biorą zwykle swój duży cień za miarę wielkości. Aleksander Świętochowski
Ludzie mali nie cierpią swojej skali. Jan Sztaudynger
Ludzie mali popełniają głupstwa. Ludzie wielcy popełniają błędy
Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać. Cycero
Ludzie mówią: "Czas to pieniądz". A ja wam mówię: "Czas to miłość". Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Ludzie muszą się nauczyć odchodzić, tak jak przyszli, Być gotowym, to wszystko. William Szekspir
Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija. Allais Alphonse
Ludzie myślą, że wyrażają swoje myśli. Nie wiedzą, jak mało siebie maja w sobie. Konstantinos Tsatsos
Ludzie na naszej planecie nie stoją w szeregu. Tak naprawdę wszyscy stoimy w kręgu trzymając się za ręce. Cokolwiek dasz komuś, kto stoi obok, w końcu do Ciebie powróci [159] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Ludzie na ogół źle tolerują swych sobowtórów, a łączą się na zasadzie kontrastów. Antoni Kępiński (1918-1972)
Ludzie na wojnie są niczym, jeden człowiek jest wszystkim. Napoleon Bonaparte
Ludzie najczęściej uciekają przed swymi zmartwieniami w przyszłość. Wyobrażają sobie na drodze czasu linię, poza którą ich dzisiejsze zmartwienie przestaje istnieć
Ludzie nauczają uczą się.
Ludzie nie chcą prawdy, oni chcą pewności i bezpieczeństwa. Anthony de Mello (1931 - 1987)
Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić. Mark Twain
Ludzie nie lubią tych, którym muszą być wdzięczni. z życia
Ludzie nie robią tego, co chcą. Na szczęście! Jules Renard
Ludzie nie są gorsi niż dawniej, tylko sprawozdawczość na temat jego poczynań jest obecnie dokładniejsza. John Priestley
Ludzie nie wiedzą, kim są i co czynią. Karol Marks
Ludzie niechętnie wyzbywają się wad: wolą je równoważyć zaletami.
Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie.
Ludzie o niezmiennych zasadach są jak samochody jadące po szynach. Roberto Rossellini
Ludzie odkryli, że o wiele wygodniej jest fałszować prawdę niż uszlachetniać siebie. Charles Caleb Colton (ok. 1780-1832)
Ludzie odpłacają ci tym, czego mogą spodziewać się po tobie.
Ludzie podziwiają góry, morza, a nie zdumiewają sie nad sobą. św. Augustyn
Ludzie postanowili, że Boga nie ma. On jednak nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Ludzie potykają się nie o góry, lecz o kretowiska. Konfucjusz
Ludzie powinni się mierzyć duszami, a nie kieszeniami. Aleksander Świętochowski
Ludzie pragną, aby ich szczęście było bez granic, zapominają jednak o prawach tego świata. Mikołaj Gogol
Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.
Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać. Denis Diderot (1713-1784)
Ludzie przezorni zabijają czas po to, żeby czas ich nie zabił. Aleksander Ziemny
Ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet ptaki śpiewają radośniej. M. J. Savage
Ludzie przypominają skarbonki - im mniej są napełnione, tym więcej robią hałasu. Achard Marcel (1899-1974)
Ludzie radośni są silni w miłości bliźniego. Arnold Janssen
Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie zawsze umieją ratować wartość życia. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Ludzie rodzą się na społeczne zamówienie z prywatnej inicjatywy. Stanisław Jerzy Lec
Ludzie rosną i zabijają się o to, kto wyższy. Stanisław Jerzy Lec
Ludzie rozsądni nie bywają bohaterami. Bunsch Karol
Ludzie różnią się od siebie życiem, w śmierci są jednacy. Jang Czu
Ludzie sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba ich popychać. John Steinbeck
Ludzie samolubni nie są zdolni kochać innych, ale tak na prawdę nie są tez zdolni kochać siebie. Erich Fromm
Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak postanawiają być. Abraham Lincoln
Ludzie są jak kwiaty - pięć milionów narcyzów. U. Zybura
Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać. André Liége
Ludzie są jak liście, którymi wiatr ciska, gdy rzuci je na trawnik, leżą na trawniku, a gdy rzuci w błoto - leżą w błocie. . . . Bolesław Prus
Ludzie są jak polne zioła, jak one rozkwitają i więdną jak one. Talmud
Ludzie są jak wino. Niektórzy zamieniają się w ocet, ale większość, wraz z wiekiem, zyskuje na wartości. Jan XXIII (właśc. Angelo Giuseppe Roncalli, 1881-1963)
Ludzie są nieszczęśliwi, kiedy żyją tylko dla siebie. Lew Tołstoj
Ludzie są przeważnie ciekawsi, kiedy nic nie robią niż wtedy, kiedy robią coś. Gertruda Stein (1874-1946)
Ludzie są przeważnie źli. Bias z Prieny
Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go. Louis de Bonald
Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują tuż obok siebie, z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Może być na Święto Zmarłych
Ludzie są równi, tylko nierówność ich dzieli. Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865 - 1940)
Ludzie są sobie bliżsi, świat się przeludnia. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ludzie są zaiste dziwaczni: bardziej cenią swoje mniemania niż rzeczywistość.
Ludzie są zawsze chętni do pracy w czasie przeszłym. Prawo Zymurgyego
Ludzie są, jacy są: nie zawsze idzie o to, aby ich zmieniać, lecz o to, aby ich poznawać.
Ludzie się dziwią, jak im się ofiarowuje jaką rzecz, a nigdy jeśli daruje się - czas. Anna Kowalska
Ludzie się starzeją, ale to nie znaczy, że dojrzewają.
Ludzie stają się ateistami, gdy odkrywają, że są lepsi od Pana Boga. Pierre-Joseph Prondhon
Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. Demokryt z Abdery (ok. 460 - 370 p.n.e)
Ludzie stają się konserwatystami po obiedzie. Emerson Ralph Waldo
Ludzie stale szukają skróconych dróg do szczęścia. Nie ma skróconych dróg. Ernest Hemingway (1899 - 1961)
Ludzie stali się narzędziami w rękach swoich narzędzi. Henry David Thoreau (1817-1862)
Ludzie starają się być mili szczególnie dla tych, którzy stoją na gzymsach bardzo wysokich budynków. Terry Pratchett: Kosiarz
Ludzie starzy zwykli mówić, że starość Panu Bogu się nie udała. Antoni Kępiński (1918-1972)
Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, by wszystko pozostało takie jak dawniej. P. Coelho
Ludzie to zwierzęta, które myślą ze świat należy do nich. .
Ludzie tylko na tyle są szczęśliwi, na ile zdecydują, że są szczęśliwi. Abraham Lincoln
Ludzie uczą się mówić bardzo wcześnie, milczeć - bardzo późno. Przysłowie żydowskie
Ludzie uczą się mówić od ludzi, milczeć od bogów. Plutarch
Ludzie uczą się mówić, a przecież najważniejsza jest wiedza, jak i kiedy milczeć. Lew Tołstoj
Ludzie ukrywają słów tylko po to, by ukrywać swoje myśli. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Ludzie umierają i nie są szczęśliwi. Albert Camus (1913-1960)
Ludzie uroczyści są najczęściej matołami. Bertrand Russell
Ludzie używają słów tylko po to, by ukryć swe myśli. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Ludzie w nieszczęściu szybciej się starzeją. Homer
Ludzie w ogóle nie myślą. Oni tylko myślą, że myślą. Mark Twain (1835-1910)
Ludzie w wilku prześladują i nienawidzą własną przewrotność. Adolf Dygasiński
Ludzie weseli popełniają więcej głupstw niż smutni. Ale smutni popełniają większe głupstwa niż weseli. Ewald von Kleist
Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy. Albert Schweitzer
Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze. Marcel Achard
Ludzie współcześni stworzeni są do narzekania. Z całego Achillesa widzą tylko piętę. Marie von Ebner-Eschenbach
Ludzie wstydliwi są naprawdę godni pożałowania! Georges Courteline
Ludzie wstydzą się dziś, że ciągle jeszcze wstydzą się tego, czego wstydzili się dawniej. Jacques Tati
Ludzie z miasta są kruchego ciasta. Sajdok Gustaw
Ludzie zabijają czas, żeby czas ich nie zabił.
Ludzie zbyt subtelni są rzadko wielkimi ludźmi. Georg Christoph Lichtenberg
Ludzie zbyt subtelni są rzadko wielkimi ludźmi. Georg Christoph Lichtenberg
Ludzie zbzikowani na punkcie zdrowia muszą poczuć się naprawdę głupio pewnego dnia, leżąc w szpitalu i umierając na nic! Redd Foxx
Ludzie złotego serca! Sprzedawajcie je drogo. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ludzie znają cała prawdę i jeszcze coś więcej. I to coś więcej jest najgorsze
Ludzie zrzucają wszystkie swe głupstwa na jedną kupę, tworząc potwora, którego zwą losem. John Oliver Hobbes
Ludzie zwani świętymi, im bardziej są porwani przez Boga, tym bliżsi są ludziom i ich sprawom. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Ludzie zwykle mają dwa powody, dla których coś robią: jeden prawdziwy i jeden, który dobrze brzmi. J. Pierpont Morgan
Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle. Zanetti Lothar
Ludzie żywią się słowami, żyją słowami, rozsypali by się bez nich. Anthony de Mello (1931 - 1987)
Ludzie, chcąc się urządzić w życiu, zapominają żyć. Margaret Fuller
Ludzie, chociaż nie dożyją nawet stu lat, to jednak stwarzają sobie troski na całe tysiąclecia. Przysłowie chińskie
Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych. Charles - Louis de Secondat de Montesquieu
Ludzie, których historia życia ma luki w związkach zabawowych z otoczeniem w dzieciństwie i wczesnej młodości, mają zwykle duże trudności w nawiązywaniu kontaktów seksualnych. Antoni Kępiński (1918-1972)
Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją. Penzoldt Ernst
Ludzie, których kochamy, są szkicami do możliwych obrazów. Hugo von Hofmannsthal
Ludzie, którzy kochają, potrafią zadawać najboleśniejsze ciosy. Potrafią uśmiercać nie pozbawiając swej ofiary życia. Adam Bohdaj
Ludzie, którzy lubią samotność, lubią też siebie. Ja nie lubię samotności i siebie. Tadeusz Konwicki "Pamflet na siebie"
Ludzie, którzy naprawdę przygotowują przyszłość, bywają najczęściej pomijani i zapominani przez współczesnych. Stefan Świeżawski
Ludzie, którzy nigdy nie mają czasu, najmniej pracują.
Ludzie, którzy przemawiają uroczyście jak marmurowe kolumny głęboko Wyciętymi w nich napisami, okazują się często słupami, na których czas nakleja reklamowe afisze. Antoni Słonimski
Ludzie, którzy przyjmują swoją starość, nie robiąc z niej problemu, są młodsi od tych, którzy chcą za wszelką cenę zachować swoją młodość. Antoni Kępiński (1918-1972)
Ludzie, którzy twierdzą, ze nie interesują ich błahostki, nigdy widać nie spali w pokoju, w którym był choć jeden komar. Alan Ashley Pitt
Ludzie, nie tylko ci, którzy jak ja byli na katordze, ale absolutnie wszyscy, na tyłach i na froncie, odetchnęli swobodniej, pełną piersią, i w upojeniu, z uczuciem prawdziwego szczęścia rzucili się w wir groźnej walki, śmiertelnej i zbawiennej. Borys Pasternak
Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli które nie zmuszają do myślenia. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ludziom często wydaje się, że większa prawda musi leżeć w pobliżu większej nieprzyjemności. Karol Irzykowski
Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia. Św. Augustyn
Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej.
Ludziom zawsze wydaje się, że ich cierpienie jest największym cierpieniem na świecie.
Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość
Ludzka głupota nie zna granic. Anakarsis
Ludzka siła wyrasta ze słabości. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Ludzką jest słabością, że nikt nie chce zadowolić się częścią a tylko całością. Stefan Pacek
Ludzką rzeczą jest błądzić, głupców rzeczą trwać w błędzie.
Ludzkie ciało funkcjonuje dzięki dziesiątkom automatycznych systemów, które działają brzęcząc i tykając z precyzją, jakiej się nie zauważa, dopóki coś się nie zepsuje. Terry Pratchett: Kosiarz
Ludzkie cierpienia, suma cierpień doznawanych w każdej chwili na całym świecie to przeogromny ocean. Pierre Teilhard de Chardin
Ludzkie oczy mówią czasem gorsze rzeczy niż usta. Brecht Bertolt (1898-1956)
Ludzkie przygody, ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody. (Tren XIX) Jan Kochanowski (1530-1584)
Ludzkie umiłowanie fantazji bywa dziś zaspokajane zazwyczaj przez statystyków i buchalterów. George Hancock
Ludzkość - to brzmi butnie, i zawodzi okrutnie. Jan Sztaudynger
Ludzkość dzisiaj dlatego błądzi, że uważa, iż wystarczy pracować dla siebie zamiast dla Boga. Mikołaj Gogol
Ludzkość jest drzewem, a ludzie są liśćmi. Drzewo trwa i rośnie, chociaż liście opadają. . Jerzy Drobnik
Ludzkość jest strumieniem światła płynącym ze skończoności w nieskończoność. Khalil Gibran
Ludzkość kocha dramaty rzeczywiste, a nie wymyślone. Henri Bergson
Ludzkość nie może znieść zbyt wielkiej dawki rzeczywistości. Thomas Stearns Eliot
Ludzkość nieustannie kroczy do przodu, lecz człowiek ciągle pozostaje taki sam. Johann Wolfgang Goethe
Ludzkość stawia sobie zawsze takie zadania, które jest w stanie rozwiązać. Karol Marks (Karl Marx, 1818 - 1883)
Ludzkość to my, czy nam się to podoba czy nie. Samuel Beckett
Ludzkość wszystko zamienia na pieniądze i wydaje resztę. Witold Gombrowicz
Ludzkość wymyśliła wiele sposobów samobójstwa. Ci, którzy próbują uśmiercić ciało. , znieważają Boskie przykazanie na równi z tymi, którzy próbują uśmiercić swoją duszę, choć zbrodnia tych ostatnich jest mej widoczna dla ludzkich oczu. Paulo Coelho
Ludzkość? To abstrakcja. Zawsze istnieli i będą istnieli tylko ludzie. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Lupis in fabula - (dosł. wilk w bajce) o wilku mowa; sedno sprawy. Terencjusz
Lupo ovem commisisti - oddałeś wilkowi w opiekę owce.
Lustro - sztuczna prawda. Aldona Różanek
Lustro jest najodpowiedniejszą książką dla kobiety. Kazimierz Perzyński
Lustro ma zgagę, wszystko mu się odbija. Jan Sztaudynger
Lux in tenebris - światło w ciemnościach.
Lux in tenebris lucet - światłość w ciemności świeci (i ciemność jej nie ogarnęła). (i ciemność jej nie ogarnęła). (i ciemność jej nie ogarnęła)
Lwia część nieszczęść przysługuje ludzkości do indywidualnego podziału.
Lwica: Lwica jest lwem, który poszedł do fryzjera. Serna Gomez De La
Lżej jest być kochankiem, niż mężem. Honore de Balzac


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.