Cytaty na tatuaż litera: l

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
La meilleure défense c’est l’attaque – Najlepszą obroną jest atak
La vie est belle – Życie jest piękne
Labor omnia vincit. - Praca wszystko przezwycięża.
Labores pariunt honores – trudy przynoszą zaszczyty
Littera scripta manet. - Słowo zapisane pozostaje.
Lapides clamabunt – kamienie wołać będą. (Jezus Chrystus na wezwanie faryzeuszy do uciszenia swoich uczniów)
Lapis super lapidem non reliquentur hic – kamień na kamieniu tu nie pozostanie. (Jezus o Jerozolimie)
Laudamus veteres, sed nostris utimur annis. - Chwalimy dawne, lecz żyjemy własnymi latami.
Laudant illa, sed ista legunt. - Chwalą jedne (dzieła), ale inne czytają. (Martialis)
Laudant, quod non intellegunt – chwalą to, czego nie rozumieją.
Laudant, quod non intelligunt. - Chwalą to, czego nie rozumieją.
Laudator temporis acti – chwalca przeszłości; konserwatysta.
Laus alit artes – pochwała karmi sztukę. (Seneka za Enniuszem)
Laus alit artes. - Pochwała karmi sztukę (artysta lepiej tworzy, gdy znajduje uznanie). (Seneca za Enniuszem)
Lavare manus – umywać ręce.
Le diable ne dort jamais – Diabeł nigdy nie śpi
Le fruit défendu a le plus de saveur – Owoc zakazany smakuje najlepiej
Le silence vaut une réponse – Brak odpowiedzi też jest odpowiedzi
Lectio brevior lectio potior. - Najkrótsze czytanie jest najbardziej prawdopodobne.
Lecz ten je tylko rozumie,
Legant prius et postea despiciant – niech najpierw przeczytają, a potem lekceważą (a nie odwrotnie)
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere. - Czego prawo nie rozróżnia, tego nie należy rozróżniać.
Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus. - Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury.
Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. - Prawo powinno być zwięzłe, aby łatwiej mogli je zapamiętać ci, którzy go nie znają (niedoświadczeni).
Legere et non intellegere neglegere est – Czytać i nie rozumeć jest zaniedbaniem
Leges ab omnibus intellegi debent. - Ustawy powinny być zrozumiale dla wszystkich.
Leges bonae ex malis moribus procreantur. - Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów.
Leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt. - Prawo przedkłada dobro ogółu ponad dobro jednostki.
Leges salutem civitatis saluti singularum anteponunt. - Prawa ustawy przedkładają społeczeństwo ponad dobro jednostki.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. - Dlatego wszyscy służymy prawu, żebyśmy mogli być wolnymi (obywatelami).
Legum ministri magistratus, legum interpretes iudicies. - Urzędnicy są sługami prawa, a sędziowie tłumaczami prawa.
Legum ministri sunt magistratus. - Urzędnicy są sługami prawa.
Legum servi sumus ut liberi esse possimus. - Jesteśmy niewolnikami prawa po to, aby być wolnymi. (Cicero)
Lekarstwem na przyzwyczajenie jest inne przyzwyczajenie.
Lepiej kochać mniej z początku, niż wcale na końcu. - John Galsworthy
Lepiej się pogodzić niz procesować.
Lepiej zapalić świeczkę, niż narzekać na ciemność
Les amis de nos amis sont nos amis – Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi
Leve fit, quod bene fertur, onus. - Ciężar jest lżejszy, gdy niesiony dobrze. (Ovidius)
Lex breve esse oportet. - Ustawa powinna być zwięzła.
Lex iubet ea, quae facienda sunt prohibetque contraria. - Prawo nakazuje to, co należy czynić i zakazuje rzeczy przeciwnych.
Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesidio est. - Sprawiedliwe prawo stoi na straży wolności, równości i braterstwa.
Lex lege tollitur. - Ustawa uchylana jest ustawą (ustawę uchyla się ustawą).
Lex malla, lex nulla. - Złe prawo nie jest prawem. (Św. Tomasz z Akwinu)
Lex mitior retro agit. - Ustawa łagodniejsza działa wstecz.
Lex nihil frustra facit. - Prawo nie czyni niczego nadaremnie.
Lex non obligat nisi promulgata. - Ustawa obowiązuje jedynie z chwilą ogłoszenia (promulgacji).
Lex posterior derogat (legi) priori. - Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
Lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali. - Ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej.
Lex posteriores priores contrarias abrogant. - Ustawy późniejsze uchylają sprzeczne z nimi ustawy wcześniejsze.
Lex primaria derogat legi subsidiariae. - Ustawa zasadnicza znosi ustawę posiłkową.
Lex prospicit non respicit. - Ustawa działa do przodu, a nie wstecz.
Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono)
Lex retro non agit. - Ustawa nie działa wstecz.
Lex severior retro non agit. - Ustawa surowsza nie działa wstecz.
Lex specialis derogat (legi) generali. - Ustawa szczegółowa znosi ustawę ogólną.
Lex superior derogat legi interiori. - Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi.
Lex universa est, quae iubet nasci et mori. - Powszechne jest prawo, które każe rodzić się i umierać. (Publilius Syrius)
Liber is est existimandus, qui nulli turpitudini servit – za człowieka wolnego trzeba uważać tego, kto nie służy żadnej niegodnej sprawie (Rhetorica ad Herennium, IV, 17, 24)
Libera matrimonia esse antiquitus placuit. - Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne.
Libera te ex inferis – uchroń siebie przed piekłem
Liberae sunt nostrae cogitationes. - Nasze myśli są wolne. (Cicero)
Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet. - Wolność jest to możliwość czynienia tego, co prawnie wolno.
Libertas inaestimabilis res est. - Wolność jest rzeczą bezcenną.
Libertas inaestimabilis res est. - Wolność jest rzeczą bezcenną. (Corpus Iuris Civilis)
Libri amici, libri magistri. - Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami.
Litować się nad kimś to nie tylko mu współczuć.
Littera docet, littera nocet – słowo uczy, słowo szkodzi
Littera docet, littera nocet. - Litera uczy, litera szkodzi.
Littera scripta manet – słowo zapisane pozostaje.
Litterae non erubescunt – pismo się nie rumieni. (Cyceron)
Litterae non erubescunt. - Pismo się nie rumieni ze wstydu (papier jest cierpliwy, pisać można wszystko). (Cicero)
Litterarum radices amarae sunt, fructus dulces. - Korzenie wiedzy są gorzkie, owoce słodkie.
Longus possessio parit ius possidendi et tollit actionem vero domino. - Długotrwałe posiadanie stwarza prawo posiadania i pozbawia prawdziwego właściciela prawa do wytoczenia powództwa.
Love is blind – Miłość jest ślepa
Lucidus ordo – jasny układ; przejrzysta konstrukcja.
Lucri bonus est odor ex re qualibet. - Przyjemny jest zapach bogactwa, skądkolwiek by się rozchodził (Juwenalis)
Ludzie dobrze czuja się ze sobą, jak potrafią być ze sobą w ciszy czy milczeniu i to im nie przeszkadza, odczuwając przy tym Bożą przyjemność - radość, miłość, wewnętrzny spokój i wzajemną jedność dusz.
Ludzie mają się poczuć lepiej dzięki interakcji z nami, a niżeli bez naszej interakcji.
Ludzie prości, żyjący prosto, należą do najszczęśliwszych!
Ludzie przeważnie nie lubią, gdy jesteśmy inni, różnimy się od nich - jak jesteśmy wyzwaniem i potępieniem dla nich samych, dla ich sposobu myślenia, zachowania i stylu życia, bo powoduje to ich dyskomfort psychiczny, a nie udziela im społecznego wsparcia dla ich cech. Lubią natomiast tylko podobnych i dopasowanych do siebie mentalnie, bo wtedy czują się komfortowo...
Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi jak myślą, że są. - Abe Lincoln
Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją. - Ernst Penzoldt
Ludzie, których potrafimy słuchać czują się przez nas akceptowani.
Ludzie, którzy czują się kochani chcą żyć. - na podst. słów Marka Kotańskiego.
Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia.
Lupus in fabula – o wilku mowa, a wilk tuż. (Terencjusz)
Lux in tenebris – światło w ciemnościach. (Św. Jan)
Lękaj się jadu, który w oczach żmii płonie, uciekaj nim cię oddech zatruty owionie
Labor omnia vincit – praca wszystko zwycięża (wariacja Wergiliuszowego Omnia vincit amor…)
Lekko przyszło, lekko poszło.
Life is what happens when you are busy making other plans. – Życie to to co dzieje się wtedy, kiedy jesteś zajęty robieniem planów.
Ludzie gadają, a wiatr niesie.
Lepsze imię dobre, niż bogactwa hojne.
Ludzie z igły robią widły.
Lepiej nierychło, a dobrze, niż prędko, a źle.
Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć.
Lepiej jak matka bije, niż macocha głaszcze.
Lepsza swoja kapusta niżeli cudza gęś tłusta.
Lepszy rydz niż nic.
Lepsza żadna, jak zła książka.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Lepszy jest grzech męski, niż cnota niewieścia.
Los szczęście rzuca, ale nie każdy je łapie.
Ludzka rzecz błądzić.
Lichy majster niech psu buty robi.
Ludzka rzecz upaść, a diabelska w błędzie trwać.
Lepiej późno, niż wcale.
Language is the parent, and not the child, of thought. Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli.Oscar Wilde
Last but not least.Ostatni co do kolejności, ale nie najmniej ważny.
Learning has gained most from those books from which the printers have lost. Nauka zyskała najwięcej dzięki tym książkom, na których stracili wydawcy.
Life is a hospital, in which every patient wants to change his bed. Życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko.
Life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think.Życie jest tragedią dla tych, co czują, a komedią dla tych, co myślą.
Life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises. Życie to wyciąganie właściwych wniosków z niewystarczających przesłanek.
Little minds are interested in extraordinary things; great minds are interested in the commonplace Małe umysły interesują się tym, co nadzyczajne; wielkie umysły interesują się zwykłymi sprawami.
Love is the triumph of imagination over intelligence. Miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją.
Listening patiently to people`s confessions and complaints you win their friendship. Wysłuchając cierpliwie zwierzeń i skarg ludzi, zyskasz ich przyjaźń.
Life is a dance. Don't sit it out. Życie to taniec. Nie przesiedź go pod ścianą.H. Jackson Brown Jr.
Life's simple. You make choices and don't look back.Życie jest proste. Dokonujesz wyboru i nie patrzysz wstecz.
Love is like a war. Easy to start, hard to end, impossible to forget.Miłość jest jak wojna. Łatwo ją zacząć, ciężko zakończyć i nie da się jej zapomnieć.
Legion mi na imię, albowiem jest nas wielu.Ewangelia św. Marka
Lecz lud zaczął szemrać przeciw Panu narzekając, że jest mu źle.Lb 11,1
Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś łaskawy i miłosierny, cierpliwy i wielkiej dobroci.Ne 9,17
Lekarz leczy, Bóg - uzdrawia.Przysłowie polskie
Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku, niż z grzesznikiem o Bogu.św. Klemens Maria Hofbauer
Ludzie postanowili, że Boga nie ma. On jednak nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał.Stefan kard. Wyszyński
Ludzie stają się ateistami, gdy odkrywają, że są lepsi od Pana Boga.Pierre - Josseph Prondhon
Liberalizm to bezbożny politeizmMarcin Niewalda
Lecz jeżeli umrzeć człowiek będzie zmuszony w męczarniach i bólu, jego droga do sławy i glorii w niebie będzie nie tyle prosta, co krótka a zarazem wieczna.Karol Kania
Laur jest gorzkim liściem dla tego kto go szuka i dla tego kto go ma.Emmanuel Geibel
Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.Łk 14,13
Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby.Arthur Schopenhauer
Lekarze i generałowie wchodzą do nieba wejściem przeznaczonym dla dostawców towaru.Tristan Bernard
Lekarze wszczepiają narkotyki, których nie znają, w ciała, które znają jeszcze mniej. Voltaire, Wolter
Lektura listów Grzegorza Wielkiego budzi bardzo głęboki szacunek dla mądrości, sprawiedliwości, łagodności, tolerancji, energii tego papieża.Adolf Harnack
Lenistwo i tchórzostwo to dwaj najwięksi nieprzyjaciele życia duchowego.Thomas Merton
Lepiej naprowadzać zbłąkanych na dobrą drogę towarzysząc im, niż wskazując im kierunek drogi niechętnym ruchem ręki.Joseph Joubert
Lepszy dobry pies niźli zły człowiek.Przysłowie
Liberał to człowiek, który w czasie dyskusji nie może przyłączyć się do swego własnego poglądu.Robert Lee Frost
List się nie rumieni.Cyceron
Los nie jest nigdy po stronie ludzi o omdlałym sercu.Sofokles
Ludzi poznaje się po ich śmieciach.Oliver Brown
Ludzie bliscy są sobie bliscy nawet jeśli są daleko.
Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia.Janusz Korczak
Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją.
Ludzie chętnie wierzą w to, czego pragną.Juliusz Cezar
Ludzie często na to, aby ukoić własne cierpienia, zadają je innym.Feliks Chwalibóg
Ludzie giną najczęściej wpadając na cudze pomysły.Jacek Wejroch
Ludzie których się kocha z całego serca nigdy się nie starzeją.Ernst Penzoldt
Ludzie mali nie cierpią swojej skali.Jan Izydor Sztaudynger
Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Johhanes Eckhart
Ludzie mówią: "Czas to pieniądz". A ja wam mówię: "Czas to miłość".Stefan kard. Wyszyński
Ludzie mylą ustawodawstwa z prawodawstwem.Stanisław Jerzy Lec
Ludzie myślą, że wyrażają swoje myśli. Nie wiedzą, jak mało siebie mają w sobie.Konstantinos Tsatsos
Ludzie nauczając uczą się.Przysłowie
Ludzie nie są gorsi niż dawniej, tylko sprawozdawczość na temat ich poczynań jest obecnie dokładniejsza.John Boynton Priestley
Ludzie niechętnie wyzbywają się wad: wolą je równoważyć zaletami.
Ludzie o niezmiennych zasadach są jak samochody jadące po szynach.Roberto Rossellini
Ludzie pokój czyniący! weźcie się za dłonie, Fala nieraz obrzuci łańcuch wasz i schłonie, Ale Ów, co przepaściom zatoczył granice, I globów ma u siebie przedziwną kotwicę, I bezforemny - w ludzkie zamknął się maleństwo, I niedotkliwy - ludzkie wycierpiał męczeństwo, Ten przyrzekł.Cyprian Kamil Norwid
Ludzie są nieszczęśliwi, kiedy żyją tylko dla siebie.Lew Mikołajewicz Tołstoj
Ludzie są równi, tylko nierówność ich dzieli.Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Ludzie się dziwią, jak im się ofiarowuje jaką rzecz, a nigdy jeśli daruje się czas.Anna Kowalska
Ludzie się starzeją, ale to nie znaczy, że dojrzewają.
Ludzie to zawsze dzieci swoich matek. Bez matki nie ma poety, nie ma bohatera.Maksym Gorki
Ludzie uczą się mówić bardzo wcześnie, milczeć - bardzo późno.Przysłowie żydowskie
Ludzie w ogóle nie myślą. Oni tylko myślą, że myślą.Mark Twain
Ludzie weseli popełniają więcej głupstw niż smutni. Ale smutni popełniają większe głupstwa niż weseli.Ewald von Kleisl
Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy.Albert Schweitzer
Ludzie z lekkim bagażem przechodzą najlepiej przez życie.Jakob Basshart
Ludzie, których los zda się szczególnie prześladować, mogą być najlepsi nawet i najporządniejsi, ale są widać krnąbrni i zakamieniali wobec własnej duszy.
Ludzie, którzy naprawdę przygotowują przyszłość, bywają najczęściej pomijani i zapominani przez współczesnych.Stefan Świeżawski
Ludzie, którzy nigdy się nie śmieją, nie są poważnymi ludźmi.Alphonse Allais
Ludzie, którzy upili się wiedzą, są plagą społeczną.Karl Kraus
Ludzie, łącząc się miedzy sobą, narzucają sobie taki czy inny sposób bycia, mówienia, działania, i każdy zniekształca innych, będąc zarazem przez nich zniekształcany. To wszystko dokonywa się poprzez Formę.Witold Gombrowicz
Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia.Stanisław Jerzy Lec
Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej.Przysłowie
Ludziom zawsze wydaje się, że ich cierpienie jest największym cierpieniem na świecie.
Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość.
Ludzka chwała nie jest niczym innym jak wielkim szumem w uszach.Boecjusz
Ludzka głupota nie zna granic.Przysłowie
Ludzkie oczy z miast gwarnych i lepianek polnych Płyną ku rzęsom jasnej gwiazdy uroczyście; Wiatr, skrzydła rozpostarłszy, po stawach okolnych Ślizga się, z boku na bok chyląc powłóczyście.Wacław Lieder - Rolicz
Ludzkie poznanie wyznaczają granice, ale nie wiemy, gdzie one leżą.Konrad Zacharias Lorenz
Ludzkie umiłowanie fantazji bywa dziś zaspokajane zazwyczaj przez statystyków i buchalterów.George Hancock
Ludzkość jest drzewem, a ludzie są liśćmi. Drzewo trwa i rośnie, chociaż liście opadają.Jerzy Drobnik
Ludzkość jest strumieniem światła płynącym ze skończoności do nieskończoności.Khalil Gibran
Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam.Johann Wolfgang von Goethe
Ludźmi można rządzić jedynie poprzez służenie im. Zasada ta nie ma wyjątków.Jean Cousin
Luki w historii spostrzega człowiek dopiero wtedy, gdy się wypełniają.Christian Friedrich Hebbel
Ludzie starzy są niebiezpieczni: przyszłość jest im obojętna.G. B. Shaw
Lepiej grzeszyć i żalować. Niż załować, że się nie grzeszyło.J. Chmielewska
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.A. France
Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.Demokryt
Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje.Albert Einstein
Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją.Albert Einstein
Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garście bogactwKsięga Koheleta 4:6
Los człowieka zapisany jest w gwiazdach. Ale to sam człowiek wytycza ścieżki łączące gwiazdy.Piotr Drozdowski
Ludzie śmieją się ze mnie, bo jestem inna.Ja śmieje się z nich, bo wszyscy są tacy sami.Weronika
Lepiej milczeć i udawać debila, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.Misieq
Los nie sprzyja bezczynnym.Sofokles
Lepsza buzia u dzieweczki, niźli u wdowy.Przysłowie
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu.Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Lapis super lapidem non reliquentur hic. Kamień na kamieniu tu nie pozostanie.Jezus Chrystus
Laudator temporis acti. Chwalca przeszłości; konserwatysta.
Laus alit artes. Pochwała karmi sztukę.Seneka Młodszy
Littera scripta manet. Słowo zapisane pozostaje.
Litterae non erubescunt. Pismo się nie rumieni.Cyceron
Labitur occulte fallitque volatilis aetas et nihil est annis velocius.Płynie niepostrzeżenie i uchodzi lotny czas i nic nie jest szybsze od lat.
Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.U. Ranke - Heinemann
Lepsza jest przykrość wyrządzona z miłości niż bogactwa w skarbcu.Amenhotep IV Echnaton
Lepiej grzeszyć i żałować, niż żałować że się nie grzeszyłoBasiek
Lepiej kochać i przegrać, niż nigdy nie doznać miiłości.św. Augustyn
Lepiej nie mieć nic ,niż mieć coś na niby...
Lepiej umrzeć z choroby, niż z głodu.[polskie]
Lepiej być głupim niż łotrem.[polskie]
Lepiej przed czasem niż po czasie.[polskie]
Lepiej czekać, niż potem narzekać.[polskie]
Lepiej byc jeden dzień cżłowiekiem, niż tysiąc dni upiorem.[chińskie]
Lepszy jeden mały czyn, niż tysiąc dobrych rad.[polskie]
Lepiej darować, niż zmarnować.[polskie]
Lepiej sie wrócić, niż dalej w błąd iść.[polskie]
Lepiej jest swoje stracić, niż cudze niesłusznie zyskać.[polskie]
Lepsze kłamstwo, które leczy, niż prawda, która rani.
Lecz nie wiedzą o tym że, najgorzej w życiu to samotnym być, to samotnym być.Ryszard Riedel
Los łączy ludzi na pewno nie z przypadku.
Ludzie mówia Ci nie , ty ciągla tak!Oni znów mówia nie, a ty w sercu ciąle masz tak !Kowi
Ludzie nie czynia zła z nienawisci , lecz z bólu!kowi
Lepiej by słowa były smutne lecz z głębi serca, niż wesołe, a puste.Sachmet
Ludzię są w stanie pogodzić się z wojną, czy to nie godzenie się z niezgodą?Patryk Bogajewicz
Ludzie genialni to tacy, którzy podchodzą normalnie do spraw nienormalnych.
Ludzie młodzi umieraja, aby inni młodzi mogli poznać sens życia
Lepiej być głupcem wśród uczonych, niż uczonym wśród głupców.
Lepiej się nie odzywać i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.Aleksander Fredro
Ludzie ludziom zgotowali ten los.Zofia Nałkowska
Litość to oznaka obustronnej słabości.
Lepszy jeden szczery wróg, niż stu fałszywych sojuszników.Vasilij
Legalizacja ze swymi fabrykami lewych papierów była niczym w obliczu lewych przekonań, jakie narzucali sobie nieraz ludzie, byle znaleźć formułę siły i nadziei dla ginącego narodu. Roman Bratny
Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć - mówi przysłowie.
Lepiej - jest wrogiem dobrego. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.