Regulamin portalu Dziary.com

Regulamin

Aktualizacja 6.10.2021: Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na dalsze przetwarzanie danych, w tym udostępnianie przedmiotowych danych w celu otrzymania informacji handlowych od inksearch sp z o.o. w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail w wyżej wskazanym celu.

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu dziary.com przez jego Administratora, tj. dziary.com, adres email: dziary@dziary.com, w tym w szczególności sposób korzystania ze strony internetowej polegającego na przeglądaniu, dodawaniu, komentowaniu i ocenianiu materiałów.

Serwis dziary.com stanowi własność Administratora. Administrator i Moderator jest jednocześnie wyłącznie uprawniony do moderowania wszelkich treści zamieszczanych na nim.

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422);

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631);

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t. j.: Dz. U. 2014 r., poz. 243);

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2014r. poz. 121);

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Dostęp do serwisu, korzystanie z jego treści, a także komunikowanie się z Administratorem drogą elektroniczną odbywa się bezpłatnie.

Komunikowanie się oraz wymiana informacji, opinii i spostrzeżeń przez Użytkowników są możliwe jedynie poprzez dokonanie rejestracji w serwisie dziary.com, podczas której wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptacja Polityki prywatności. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:

Administrator – może wszystko zawsze i wszędzie;

Gość – osoba niebędąca zarejestrowanym Użytkownikiem w serwisie;

Konto Użytkownika - przypisany do osoby zbiór danych w serwisie, zawierające informacje podawane przy rejestracji oraz uzupełniane w profilu;

Materiały – wszelkie treści dostępne w serwisie, w tym w szczególności publikacje graficzne oraz filmowe dodawane na stronie głównej;

Rejestracja – czynność dokonywana przez osobę w ramach funkcjonalności serwisu, polegająca na założeniu przez osobę Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu loginu i hasła. Po prawidłowym dokonaniu procesu rejestracji, osoba staje się Użytkownikiem;

Serwis – strona internetowa dziary.com, oraz wszelkie inne odnoszące się do niniejszego serwisu z odmiennych domen.

Strona główna – lista z najświeższymi dodanymi materiałami do serwisu oraz pozostałymi odnośnikami (hiperłączami) do innych części strony;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej Urządzenia końcowego;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach serwisu, w tym w szczególności możliwość:

Przeglądania, dodawania i oceniania materiałów,

Komunikowania się z innymi Użytkownikami,

Definiowania swoich preferencji możliwych do ustawienia w profilu Użytkownika, w ramach funkcjonalności serwisu.

Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami jakie przypisuje im się wedle reguł społecznych obowiązujących w komunikacji elektronicznej (internetowej), z uwzględnieniem ich specyfiki. W szczególności serwis oraz publikowane materiały nie mają na celu naruszenia dóbr osobistych, a także praw autorskich jakichkolwiek osób, wobec czego nie można domniemywać takiego znaczenia lub odpowiedzialności administratora na tej podstawie.

§ 3. Przedmiot działalności i usług

Poprzez serwis oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z materiałów - zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.

W serwisie prezentowane są materiały dotyczące w szczególności o tematyce tatuażu. Goście mają możliwość przeglądania materiałów, z wyłączeniem możliwości publikacji, oceny oraz komentowania. Użytkownicy, którzy utworzyli konto w serwisie, uzyskują tym samym dostęp do innych funkcjonalności oferowanych na stronie internetowej, w szczególności dodawania materiałów, oceniania ich oraz możliwości zamieszczania komentarzy.

Administrator zapewnia w ramach serwisu:

działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi;

działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych;

jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usługi po dokonaniu rejestracji Konta.

Celem właściwego skorzystania z Usług, Użytkownik oraz gość powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:

przeglądarka internetowa (opcjonalnie jedna lub kilka z poniższych wedle wyboru):

Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych,

Opera w wersjach 12.1 i wyższych,

Firefox w wersjach 16 i wyższych,

Google Chrome w wersji 26 i wyższych,

Safari 6.1 i wyższych,

włączona obsługa javascript oraz plików cookies;

posiadanie konta poczty elektronicznej (email).

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Serwisu określoną w § 4 Regulaminu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

nie zamieszczania w materiałach treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne;

działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności;

nie zamieszczanie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym czy też reklamowym;

nie podejmowania działań i zamieszczania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie serwisu.

§ 4. Rejestracja konta

Rejestracja konta w serwisie obywa się poprzez podanie danych takich jak: login, adres e-mail oraz hasło. Inne informacje możliwe są do uzupełnienia poprzez edycję konta.

Rejestrując konto w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu. Część postanowień warunkujących możliwość pełnego korzystania z funkcjonalności dostępnych w serwisie wymaga oświadczenia zgody w sposób szczególny, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Wyrażenie odrębnej zgody dotyczy w szczególności akceptacji plików cookies, polityki prywatności oraz przesyłania informacji handlowych, marketingowych i handlowych, jeśli serwis w danym okresie korzysta z tego typu działalności.

Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, że:

jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie czynności prawnych przy korzystaniu z serwisu,

jest świadomy o ponoszonej odpowiedzialności w związku z korzystaniem z serwisu, w szczególności za:

utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego konta Użytkownika, w szczególności poprzez nieudostępniania tych informacji innym osobom,

dostęp osób trzecich do urządzeń końcowych Użytkownika,

wszelkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu konta Użytkownika, w tym w szczególności za naruszenia praw autorskich przy dodawaniu materiałów do serwisu.

W przypadku treści dla dorosłych Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat.

Część z informacji dotyczących Użytkownika jest jawna, o ile nie zostaną one wyłączone w profilu, dotyczy to w szczególności:

Nazwy Użytkownika;

Avatar (grafika);

Ranga;

Od kiedy Użytkownik jest w serwisie;

Profil facebook;

Numer gadu-gadu;

Subskrypcje w ramach serwisu;

Liczba dodanych materiałów;

Liczba dodanych materiałów na stronie głównej;

Liczba dodanych materiałów w poczekalni;

Liczba komentarzy;

Lista ulubionych materiałów;

Opis Użytkownika, bądź inna treść indywidualnie uzupełniania przez daną osobę.

Użytkownik nie może tworzyć więcej niż jednego konta, chyba że administrator wyrazi na to zgodę. Zgoda administratora musi zostać wyrażona w postaci elektronicznej.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub serwisu.

Z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika konta w serwisie wyraża on zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Rejestracja i podanie danych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże jednocześnie niezbędne dla prawidłowej realizacji usług przez Administratora z uwagi na konieczność możliwej identyfikacji. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych osobowych Użytkowników opisane są w Polityce prywatności.

§ 5. Prawa autorskie do materiałów i oświadczenia Użytkownika

Użytkownik umieszczając jakiekolwiek materiały lub treści oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do nich, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. W szczególności Użytkownik:

wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora materiałów, ich modyfikację konwersję formatu plików;

udziela Administratorowi, nieodwołalnej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zamieszczanej przez Użytkownika materiałów, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;

zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszenia praw do zamieszczonych przez niego materiałów, zwolnić Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy sądowej w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy sądowej po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora koszty i wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

Dodając materiał do serwisu Użytkownik może tego dokonać poprzez następujące funkcje:

Dodanie obrazka;

Dodanie filmu z serwisu YouTube/Vimeo;

Dodanie Demotywatora.

Użytkownik dodając materiał uzupełnia go wedle elementów dostępnych w serwisie. Jeśli nie zostanie wskazanie źródła skąd pochodzi materiał, to wówczas traktuje się, iż Użytkownik jest jego autorem.

Jeżeli zdaniem Użytkownika lub gościa serwisu, materiał bądź inna treść dostępna w serwisie narusza prawo, regulamin lub dobre obyczaje, to istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie odpowiedniej treści do administratora.

W przypadku dodawania materiałów z innych źródeł, w szczególności YouTube/Vimeo, odbywa się to na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania sprzeczne warunkami świadczenia usług przez te podmioty, a w szczególności za naruszenie praw autorskich.

Kopiowanie materiałów z serwisu, w całości lub w części, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione. Użytkownik nie ma również prawa do wykorzystywania materiałów w sposób, który wymaga uzyskania zgody twórców lub uzyskania licencji na użytek publiczny.

§ 6. Przerwa oraz zakończenie świadczenia usług

Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania serwisu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone materiały, które zostały dodane do serwisu.

W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Administratora.

W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto Użytkownika z serwisu poprzez wysłanie wiadomości do Administratora za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń. Zgłoszenie wysłane w ten sposób będzie podlegało weryfikacji przez Administratora, który może w szczególności żądać potwierdzenia danych osobowych. Usunięcie konta Użytkownika powoduje usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie konta Użytkownika następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na udzielone Administratorowi prawo do korzystania z treści zamieszczonych w serwisie przez danego Użytkownika. Usunięcie konta Użytkownika powoduje zakończenie świadczenia Usług przez Administratora. Nie jest to równoznaczne z uprawnieniem Użytkownika do żądania usunięcia dodanych przez niego materiałów.

Administrator uprawniony jest do usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika, co jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług, w szczególności, gdy Użytkownik podejmuje działania zabronione zgodnie z § 3 ust. 6.

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, w tym także zachowań zmierzających do usunięcia lub uszkodzenia materiałów zamieszczonych w serwisie przez innych Użytkowników, Administrator może czasowo zablokować Konto Użytkownika. Usunięcie konta Użytkownika nie zwalnia go z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora lub osób trzecich, powstałych w związku z jego działalnością w ramach serwisu.

Usunięcie konta Użytkownika przez Administratora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika, aktywny w chwili usunięcia konta wedle jego profilu.

§ 7. Reklamacje

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu. Wiadomość powinna zawierać adres strony, której dotyczy zgłoszenie (zaleca się załączenie zrzutów ekranu serwisu).

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora lub listownie na adres pocztowy Administratora.

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego ust. 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności administratora

Administrator dokłada należytej staranności, aby Usługi świadczone były należycie, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za jakość usług świadczonych bezpośrednio przez dostawców usług internetowych oraz operatorów telefonii komórkowej oraz innych podmiotów, z których usług korzysta Użytkownik. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:

za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Administratora;

brak możliwości dostępu do Usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika;

za niedziałanie lub nienależyte działanie Usług spowodowane siłą wyższą.

za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet;

za przerwy w świadczeniu dostępu do serwisu.

Administrator zastrzega, iż wszelkie treści zamieszczone w serwisie oraz zakres Usług świadczonych przez Administratora mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte przez Administratora. Administrator będzie informował Użytkowników o istotnych zmianach zakresu udostępnianych treści i Usług.

Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym na stronie internetowej serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez Użytkowników. Nie ponosi także odpowiedzialności za materiały o bezprawnym charakterze, jeśli niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji uniemożliwił dostęp do tych treści. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w serwisie, w szczególności za te stanowiące źródło materiałów dostępnych w serwisie.

§ 9. Postanowienia końcowe

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w serwisie wraz z informacją o ich dokonaniu.

O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy oraz goście będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem serwisu.

Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, może zrezygnować z Usług lub zażądać usunięcia jego konta.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.