Cytaty na tatuaż litera: i

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
I głos sumienia przechodzi mutację.
i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. - Jan Paweł II
I prawo obfitości: Im więcej daję, tym więcej otrzymuję!
I więcej kochać nie umie!!!! - sentencja zapożyczona
I z wielkiego problemu można wyjść bezproblemowo.
Iacta alea est! – kości zostały rzucone! (wg Swetoniusza, – Suet. Iul. 33.1–słowa Juliusza Cezara przekraczającego Rubikon; synonim podjęcia nieodwracalnej decyzji)
Ibi patria, ubi bene – tam ojczyzna gdzie dobrze (parafraza z Rozmów tuskulańskich Cycerona)
Ibi victoria, ubi concordia. - Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. (dosł. tam zwycięstwo, gdzie zgoda)
Id certum est quod certum reddi potest. - To jest pewne co może być uczynione pewnym.
Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est – w końcu mocna przyjaźń polega na tym, żeby chcieć tego samego oraz tego samego nie chcieć (wg Salustiusza – Sall. Cat. 20.4–słowa Lucjusza Sergiusza Katyliny zachęcającego swoich stronników do dokonania zamachu stanu).
Idąc do przodu, patrz, czy zostawiasz ślady, po których mógłbyś wrócić
Ignavis semper feriae – lenie zawsze mają święto
Ignavis semper feriae. - Lenie zawsze mają święto.
Ignis non exstinguitur igne – ognia nie gasi się ogniem.
Ignis non exstinguitur igne. - Ognia nie gasi się ogniem.
Ignis, mare, mulier – tria mala – ogień, morze, kobieta – trzy nieszczęścia
Ignoranti non currit tempus. - Termin nie biegnie przeciw niewiedzącemu.
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facit non nocet. - Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
Ignorantia iuris nocet. - Nieznajomość prawa szkodzi.
Ignorantia legis excusat neminem – nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy (nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów)
Ignorantia legis exusat neminem. - Nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia.
Ignoti Nulla Cupido – nieznane nie nęci
Ignoti nulla cupido – nieznane nie nęci; nie pragnie się czegoś, o czym się nie wie, że istnieje.
Ignoti nulla cupido. - Nie ma pragnienia nieznanego. (Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal)
II prawo obfitości: Im więcej dziękuję, tym więcej doświadczam radości z otrzymanych rzeczy!
III prawo obfitości: Im więcej doświadczam radości, tym jestem szczęśliwszy i bardziej bogaty duchowo i materialnie.
Ilekroć masz coś przeciwko komuś, musisz powiedzieć sobie: umieram i ta osoba również umiera. Gdy rzeczywiście tak pomyślisz, zniknie wszelka gorycz
Ille dolet vere, qui sine teste dolet. - Ten opłakuje szczerze, kto opłakuje bez świadków. (Martialis)
Im bardziej rzeczy się zmieniają tym bardziej pozostają takie same.
Im lepszy lekarz, tym więcej zna bezwartościowych lekarstw
Im więcej miłości, tym więcej mądrości.
Im więcej praw, tym mniej sprawiedliwości
Im więcej wdzięczności, tym więcej radości, a im więcej radości tym więcej miłości.
Im większy człowiek, tym głębsza jego miłość. - autor: Leonardo da Vinci
Impares nascimur, pares morimur – rodzimy się nierówni, umieramy równi. (Seneka)
Impares nascimur, pares morimur. - Rodzimy się nierówni, umieramy równi (w obliczu śmierci wszyscy są równi). (Seneca, Listy moralne)
Imperare sibi maximum est imperium. - Panować nad sobą to najwyższa władza. (Seneca, Listy moralne)
Imperare sibi maximum imperium est – rządzić sobą jest największą władzą
Impos animi – słaby na umyśle
Impossibilium nulla obligatio est – nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Impossibilium nulla obligatio est. - Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe.
Impossibilium nulla obligatio est. - Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
In aqua scribis – (dosłownie: piszesz na wodzie) niepewność realizacji.
In arena aedificas – (dosłownie: budujesz na piasku) nierealne podstawy czegoś.
In articulo mortis – w obliczu śmierci.
In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectare placuit. - Przyjęto, że w umowach należy uwzględniać raczej wolę stron umawiających się niż słowa (formalne)
In criminalibus probationes debent esse luce clariores. - W sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła.
In criminalibus voluntas pro facto reputabiteru. - W sprawach karnych zamiar będzie uważany za czyn.
In divisa est causa pignoris. - Sprawa zastawu jest niepodzielna.
In dubio contra fiscum. - W razie wątpliwości (należy orzec) na niekorzyść skarbu państwa.
In dubio pro reo. - W razie wątpliwości [należy rozstrzygać] na korzyść pozwanego.
In eodem prato bos herbam quaerit, canis leporem, ciconia lacertam. - Na tej samej łące wół szuka trawy, pies zająca, a bocian jaszczurki (z jednej książki każdy wybiera to, co go najbardziej interesuje). (Seneca, Listy moralne)
In lacte matris praebibere – wyssać z mlekiem matki. (Św. Augustyn)
In legibus fundamentum rei publicae. – Fundament republiki tkwi w ustawach. -
In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. - W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
In libris libertas. - W książkach wolność.
In magnis et voluisse sat est – w rzeczach wielkich wystarczy chcieć. (Propercjusz)
In magnis et voluisse sat est. - W rzeczach wielkich wystarczy chcieć. (Propercjusz)
In maiore minus inest. - W większym tkwi też mniej.
In medio tutissimus ibis. - W środku rzeczy będziesz najbezpieczniejszy. (Ovidius)
In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda sit. - We wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie [zasady] słuszności.
In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro. – wszędzie spokoju szukałem i nie znalazłem nigdzie, jak tylko w kątku z książką.
In pari causa melior est conditio possidentis. - W jednakowej sytuacji lepsza jest pozycja posiadacza.
In pari causa possessor potior haberi debet. - W równym położeniu za lepszego należy uznać posiadacza.
In perpetuum
In principio creavit Deus caelum et terram – na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (Księga Rodzaju)
In principio erat Verbum – na początku było Słowo. (Św. Jan)
In propria causa nemo iudex. - Nie można być sędzią we własnej sprawie.
In silvam ligna ferre – znosić drewno do lasu. (Horacy)
In silvam non ligna feras. - Nie znoś drew do lasu. (Horatius, Satyry)
In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur. - Wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów.
In vino veritas – (dosłownie: prawda w winie) wino rozwiązuje język. (Platon)
In vino veritas, in aqua sanitas – w winie prawda, w wodzie zdrowie
In vino veritas. - W winie prawda (pijany łatwiej mówi prawdę). (Plato, Uczta)
In virtute sunt multi ascensus. - W cnocie jest wiele stopni. (Cicero)
In vita mors certa est’ – W życiu tylko śmierć jest pewna.
Inaudita causa quamquam damnari aequitatis ratio non patitur. - Poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy.
Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere. - Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy na podstawie jednego jej fragmentu.
Inde datae leges, ne fortior omnia posset. - Po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego.
Ingenii vis praeceptis alitur et crescit. - Rada żywi i krzewi siłę umysłu.
Inhumanitas omni aetate molesta est. - Brak człowieczeństwa szkodzi w każdym wieku. (Cicero)
Inicua numquam regna perpetuo manent. - Niegodziwe (niesprawiedliwe) rządy nie trwają nigdy wiecznie.
Iniqua nunquam regna perpetuo manent. - Tyrani nie rządzą wiecznie. (Seneca Philosophus)
Iniuriam qui facere constituit, iam fecit. - Kto postanowił dokonać przestępstwa, już go dokonał.
Iniuriam qui factures est, iam facit. - Kto ma zamiar wyrządzać krzywdę, już krzywdzi.
Inter arma silent leges – wśród szczęku oręża milczą prawa
Inter arma silent leges. - Pośród oręża (podczas wojny) milczą prawa.
Inter arma silent Musae – w czasie wojny milczą Muzy. (Cyceron)
Inter arma silent Musae. - W czasie wojny milczą Muzy (nie ma czasu na twórczość). (Cicero)
Inter malleum et incudem – między młotem i kowadłem. (Orygenes)
Interesowanie się ludźmi polega na słuchaniu co mają do powiedzenia i pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.
Interest rei publice, ne maleficia remaneant impunita. - W interesie państwa leży, aby czyny bezprawne nie pozostały bez kary.
Interesuje mnie przyszłość, bo tam zamierzam spędzać resztę życia
Interesujemy się innymi, kiedy oni interesują się nami. - Publiusz Syrus
Interesujemy się innymi, kiedy oni interesują się nami. Publiusz Syrus
Interpretacja rzeczywistości - faktów (opinia, postrzeganie, zareagowanie, znaczenie), która wywołuje uczucie, emocje powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi albo szczęśliwi.
Inventas vitam iuvat excoluisse per artes. - Uczyńmy życie lepszym przez naukę i sztukę. (Vergilius)
Inveterata consuetudo pro lege custoditur. - Dawny zwyczaj przestrzegany jest jak prawo (na równi z ustawą).
Invidia gloriae assiduus comes est. - Zawiść jest stałym towarzyszem sławy.
Invidia gloriae assiduus est – zawiść jest stałym towarzyszem sławy.
Invitum qui servat, idem facit occidenti – kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał. (Horacy)
Invitum qui servat, idem facit occidenti. - Kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał (Horatius, Ars poetica).
Ipos iure. – Z samego prawa. -
Ipsa scientia potestas est. - Sama wiedza jest potęgą. (Bacon)
Ipsa sua melior fama – lepszy od swojej reputacji.
Ira furor brevis est – gniew jest chwilowym szaleństwem. (Horacy)
Ira furor brevis est. - Gniew jest chwilowym szaleństwem (trzeba panować nad gniewem, inaczej on zapanuje nad nami). (Horatius, Listy)
Ira sine viribus vana est – gniew nie poparty siłą jest próżny. Liwiusz, (Seneka)
Ira sine viribus vana est. - Bezsilny gniew jest próżny. (Liwiusz, Seneca)
Is damnum, dat qui iubet dare. - Ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić.
Is fecit, cui prodest – ten uczynił, czyja korzyść (ten jest sprawcą przestępstwa, komu przyniosło korzyść)
Is fecit, cui prodest. - Ten uczynił, komu (to) przynosi korzyść.
Istnieje tylko jedna osoba, która może uczynić Cię szczęśliwym i tą osobą jesteś Ty. - David Burns
Istnieją jedynie dwie drogi do szczęścia. Pierwsza to miłość, druga to praca. Po pierwsze w stosunkach z ludźmi zawsze dawać miłość. Po drugie znaleźć sobie pracę, która daje przyjemność i wkładać w nią 100% swojej energii. Kochaj miłość i czerp przyjemność z pracy, a będziesz miał zagwarantowane szczęście i pomyślność.
Istotne jest to, czy kochasz bliźnich, a nie to, czy oni ciebie - sentencja zapożyczona
It is never too late to mend – Nigdy nie jest za późno, żeby się poprawić
It is the first step that is troublesome – Tylko pierwszy krok jest trudny
Ite, missa est – idźcie, ofiara spełniona.
Iucundi acti labores – miłe są trudy zakończone. (Cyceron)
Iucundi acti labores. - Miłe są trudy zakończone (przyjemnie wspominać trudne chwile). (Cicero)
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. - Praw nie ustanawia się dla poszczególnych osób, lecz dla ogółu.
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. - Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.
Iurare in verba magistri – przysięgać na słowa nauczyciela (Horacy, Listy) ślepo wierzyć; uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere. - Oto są nakazy prawa: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać to, co mu się należy.
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. - Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe.
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. - Wiedza prawnicza jest znajomością spraw boskich i ludzkich, rozumieniem tego, co dobre i słuszne.
Ius civile vigilantibus scriptum est. - Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych.
Ius est ars boni et aequi. - Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne.
Ius ignorantia non excusat. - Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia.
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest. - Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami (osób) prywatnych.
Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi. - Przysięgę złożoną ojcu aż po dzień dzisiejszy tak zachowałem. (Hannibal)
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. - Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa.
Iustitia fundamentum regnorum. - Sprawiedliwość jest podstawą rządów (panowania).
Iustitia non debet claudicare. - Wymiar sprawiedliwości nie powinien niedomagać.
Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat. - Sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, ma wzgląd jedynie na prawdę.
Iustitias vestras iudicabo – sprawiedliwość waszą sądzić będą.
Iustitias vestras iudicabo. - Osądzę waszą sprawiedliwość.
Iustitias vestras iudicabo. - Sprawiedliwość waszą sądzić będą.
If you are going through hell, keep going. – Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się.
I prefer the sign: No entry, to the one that says: No exit. – Wolę napis: Wstęp wzbroniony, aniżeli: Wyjścia nie ma.
I hear voices in my head and I want to laugh. – Słyszę głosy w mojej głowie i chcę się śmiać
I sam diabeł by tego nie wymyślił.
Im gość rzadszy, tym milszy.
I święty siedem razy na dzień grzeszy.
Igły do poduszki nie trzeba pięścią wbijać.
I kwaśne jabłko robak gryzie.
I kamień by się poruszył.
I w kościele grzesznych wiele.
I czarna krowa białe mleko daje.
Idzie szybciej ten, kto nie ogląda się za siebie.
Im dalej w las, tym więcej drzew.
I na równej drodze można się potknąć (kark skręcić).
Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli.
I pies ogonem nie kiwnie, jak mu chleba nie dasz.
I w Paryżu nie zrobią z owca ryżu.
I Lucyper był wprzódy aniołem.
Ile liści na kapuście, tyle ludzi na odpuście.
Inne czasy, inne obyczaje.
Im prędzej, tym lepiej.
I tak źle, i tak niedobrze.
I can resist everything except temptation. Wszystkiemu mogę się oprzeć z wyjątkiem pokusy.Oscar Wilde
I care for a philosopher only to the extent that he is able to be an example. Dbam o filozofa tylko o tyle, o ile może stanowić przykład.
I like looking at geniuses, and listening to beautiful people. Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom.Oscar Wilde
If a man loves to give advice, it is a sure sign that he himself needs it Jeśli ktoś bardzo lubi udzielać rad, to na pewno sam ich potrzebuje.
If you don`t aim at anything you achieve nothing Jeśli do niczego nie dążysz, nic nie osiągniesz.
If you have many friends you probably have little time. Jeśli masz dużo przyjaciół, to zapewne masz mało czasu.
If you want to see what children can do, you must stop giving them things Jeśli chcesz zobaczyć, co potrafią zrobić dzieci, przestań im dawać zabawki.
In general, pride is at the bottom of all great mistakes. Najczęściej duma jest przyczyną wszystkich wielkich błędów.
In Rome do as Romans do.Jeśli wejdziesz między wrony musisz krakać tak jak one.
In their first passion women are in love with their lover; in the rest, with love. Na początku kobiety zakochane są w swoich kochankach, potem tylko w miłości.
In this age when it is said of a man "he knows to live" it may be implied he is not very honest. Kiedy w dzisiejszych czasach mówi się o kimś, że "umie żyć", można z tego wnioskować, że nie jest zbyt uczciwy.
Instead of loving your enemies treat your friends a little better. Zamiast kochać swoich wrogów, traktuj trochę lepiej swoich przyjaciół.
Intelligence is like a river: the deeper it is, the less noise it makes Inteligencja jest jak rzeka: im jest głębsza, tym mniej robi hałasu.
It is a double pleasure to deceive the deceiver.To podwójna przyjemność oszukać oszusta.
It is a wise talker who knows when he has nothing to say. Mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.
It is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious. To absurd dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są albo czarujący, albo nudni.Oscar Wilde
It is almost a definition of a gentleman to say he is one who never inflicts pain. To niemal definicja dżentelmena powiedzieć o kimś, że jest tym, który nigdy nie zadaje bólu.
It is batter to have a permanent income than to be fascinating. Lepiej jest mieć stały dochód niż być czarującym.
It is better to give than to lend, and it costs about the same.Lepiej jest dawać, niż pożyczać, tym bardziej że kosztuje to prawie tyle samo.
It is easier to produce ten volumes of philosophical writing than to put one principle into practice. Łatwiej jest spłodzić dziesięć tomów dzieł filozoficznych, niż zastosować jedną zasadę w praktyce.
It is easy to bear the misfortunes of others. Łatwo jest znosić nieszczęścia innych.
It is easy to stand a pain but difficult to stand an itch. Łatwo jest wytrzymać ból, trudno jest znieść łaskotanie.
It is many a slip between the cup and the lip. Między ustami a brzegiem pucharu wiele się może wydarzyć.
It is not lack of love but lack of friendship that makes unhappy marriages. Nie brak miłości, ale przyjaźni, czyni małżeństwa nieszczęśliwymi.
It is one of functions of literature to turn truisms into truths. Oto jedna z funkcji literatury: przemienić truizmy w prawdy.
It is so easy to convert others. It is so difficult to convert oneself. Tak łatwo jest nawracać innych. Tak trudno jest nawrócić samego siebie.Oscar Wilde
It often takes a speaker twice as long to tell what he thinks as to tell what he knows. Mówca często potrzebuje dwa razy więcej czasu, żeby powiedzieć, co myśli, niż żeby powiedzieć, co wie.
It takes two to make a quarrel. Trzeba dwojga do kłótni.
It`s a great man who can laugh at his misfortunes. Wielkim człowiekiem jest ten, kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń.
It`s a long way to Tipperary. Daleka jest droga do celu.(daleka jest droga do Tipperary).
I don't care, i'm just happy!Enka
If you made a better rat than a human, that’s not much to boast about. Jeśli byłeś lepszym szczurem niż człowiekiem, to nie masz się czym chwalić.J.K. Rowling
If you wish to be good, first believe that you are bad.Popsuj
I get up. I walk. I fall down. Meanwhile, I keep dancing.Wstaję, idę, spadam. W międzyczasie ciągle tańczę.Rabbi Hillel
I choose my friends for their good looks, my acquaintances for their good characters, and my enemies for their intellects. A man cannot be too careful in the choice of his enemies.Przyjaciół wybieram ze względu na wygląd, znajomych na charakter, a wrogów z uwagi na ich intelekt. Człowiek nie może być zbyt ostrożny wybierając swoich wrogów.Oskar Wilde
Ignorance is the womb of monsters.Ignorancja jest łonem dla potworów.Henry Ward Beecher
I świat ten cały był giełdą bez Boga.Zygmunt Krasiński
Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłościąAugustyn
Im bliżej kościoła, tym dalej od Boga.Przysłowie
Im bliżej natury jesteśmy, tym więcej czujemy w sobie Boga.Johann Wolfgang von Goethe
Im więcej razy na dzień jesteś znieważony, Im śmieszniejsze na ciebie wkładają korony... Im więcej żalu, drwiny, gniewu, oskarżenia, Bo słowo Twoje z miejsca nie ruszy kamienia, Tym bardziej pewnym mogę być tego jednego: Że ty jesteś, zaiste, Alfą i Omegą.Czesław Miłosz (ur. 1911)
Istnieje ludzka tęsknota za Bogiem, i istnieje również boska tęsknota za człowiekiem.Mikołaj Berdjajew
Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie "niemówienia", które nie jest wcale brakiem informacji. Jest aktem opozycji wobec świata. Negacja przez milczenie zewnętrzne nie jest nieobecnością. Jest alternatywą, czasem zaprzeczeniem. Jest monologiem z kimś. Niekiedy z Bogiem. A więc jest to milczenie znaczące.Zbigniew Trzaskowski
Istotą chrześcijaństwa jest wiara w nieśmiertelność duszy i konieczność rozpoczynania tego żywota wiekuistego już tutaj, na ziemi.Paweł Hulka - Laskowski
Ile rzeczy zmieniłbym, gdyby Bóg powierzył mi swoją wszechmoc choc na 24 godziny! Ale gdyby wraz ze swoja wszechmocą bóg obdarował mnie swoja wszechwiedzą, zostawiłbym wszystko tak jak jest.Jacques Monsabré
Istnienie Boga jest największą sprawiedliwością.Henryk Sienkiewicz
Istnieje granica między Niebem i ZiemiąOd Ciebie zależy czy ją przekroczysz
I chodzą ludzie podziwiać szczyty gór i wzdęte fale morza, i szerokie nurty rzek, i przestwór oceanu, i kręgi gwiezdne, a siebie zaniedbują.Augustyn
I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom Oscar Wilde
Ideał dany jest człowiekowi po to, aby wyraźniej widział swą nieudolność.Mikołaj Wasiljewicz Gogol
Idee nie są odpowiedzialne za to, co z nich czynią ludzie.Werner Carl Heisenberg
Idę swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą.Dante Alighieri
Idioci i geniusze są wolni od obowiązku rozumienia dowcipów.
If you want to see what children can do, you must stop giving them things. Jeśli chcesz zobaczyć, co potrafią zrobić dzieci, przestań im dawać zabawki.
Ile razy musisz powtórzyć, kim jesteś, zanim staniesz się takim naprawdę?Elias Canetii
Im bardziej człowiek będzie się stawał człowiekiem, tym bardziej będzie odczuwał potrzebę adoracji i to coraz wyraźniejszą, coraz czystszą, coraz wspanialszą.Teilhard de Chardin
Im bardziej kochamy przyjaciół, tym mniej im schlebiamy.Molier
Im kulturalniejszy jest człowiek, tym jest skromniejszy, a im mniej kulturalny, tym wyższe ma o sobie mniemanie.Michał Kalinin
Im lepszy lekarz, tym więcej zna bezwartościowych lekarstw.Benjamin Franklin
Im więcej człowiek wie o samym sobie, tym mniej o tym mówi.Feliks Feldheim
Im więcej ludzi się pozna, tym mniej się ich zna.Ding Fu Bau
Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy oprócz pieniędzy.Tennessee Williams
Im więcej się dziś czyta książek, tym bardziej odnosi się wrażenie, że analfabetom nie dzieje się krzywda.Warren Brabrook
Inteligent jest to pasożyt wytwarzający kulturę.
Interes, władza, maszyna - te rzeczy nie widzą człowieka, potrzebują tylko masy.Maria Dąbrowska
Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne.Georg Christoph Lichtenberg
Istnieje tyle krzyży, ile ludzi.Fulton John Sheen
Istota, którą człowiek zna, której zawsze dowierza, która go prawie zawsze zdradza, jest to on sam.Stefan Witwicki
Im słabsze ciało tym silniej nami rządzi.J. J. Rousseau
Istnieją nazwiska, które należałoby powywieszać na wszystkich szubienicach świata.Georg Christoph Lichtenberg
Im więcej dany kraj produkuje broni, tym mniej bezpieczny się staje - ten, kto ma broń, stanowi cel ataku.Albert Einstein
Idź do granicy drogą, na której każdy krok ma swój sensWaldemar Łysiak "Kielich"
I czytam I widzę, coś zrobił,Przez tysiąclecia, Człowiecze!Zabijałeś, mordowałeś i wciąż przemyśliwasz,Jakby to robić lepiej.Zastanawiam się, czyś godzien,Aby Cię pisać przez duże "C"Leopold Staff
Im oczywistszy bezsens, tym głębsze myśli.T. Konwicki
Im gorzej, tym więcej filozofów.T. Konwicki
Inteligencja jest to choroba umysłowa - na szczęście mało rozpowszechniona.Ambrose Bierce
Istnieje pojecie "prawdy absolutnej" jednak sama taka prawda nie istnieje...Kicior
Idąc komuś na ręke, nie zmiażdż mu palców
Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija.Elias Canetti
Istnieje tylko jedno dobro – wiedza, i jedno zło - ignorancja.Sokrates
Idealna żona - to kobieta, która ma idealnego męża.Booth Tarkington
Im bardziej religia będzie dla babć, tym więcej mężczyzn będziemy mieli w więzieniach.
Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość.Ernest Raupach
Im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyźnie.Marcel Achard
Im piękniejsza jest twarz kobiety, tym grzeszniejsze jej serce.J. Farnd
Ignis non exstinguitur igne. Ognia nie gasi się ogniem.
Ignoti nulla cupido. Nieznane nie nęci. Nie pragnie się czegoś, o czym się nie wie, że istnieje.
Impares nascimur, pares morimur. Rodzimy się nierówni, umieramy równi.Seneka Młodszy
Imperare sibi maximum est imperium. Panować nad sobą to najwyższa władza.Seneka Młodszy
In articulo mortis. w obliczu śmierci.
In lacte matris praebibere. Wyssać z mlekiem matki.Augustyn
In silvam ligna ferre. Znosić drewno do lasu.Horacy
In vino veritas. Prawda w winie. Wino rozwiązuje język.Platon
Inter malleum et incudem. Między młotem i kowadłem.Orygenes
Invidia gloriae assiduus est. Zawiść jest stałym towarzyszem sławy.
Iurare in verba magistri (przysięgać na słowa nauczyciela) Ślepo wierzyć.Uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny.Horacy
Iustitias vestras iudicabo. Sprawiedliwość waszą sądzić będą.
Ignavis semper feriaeLeniwi zawsze maja wakacje
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.św. Paweł z Tarsu
I nie miłować ciężko, i miłować Nędzna pociecha.Mikołaj Sęp - Szarzyński
Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością.Augustyn
Idźmy wszyscy razem w poczuciu miłości i obowiązku względem siebie. Nie zawracajmy z drogi wiodącej ku Światłu.Peter Rosegger
It is not lack of love but lack of friendship that makes unhappy marriages. Nie brak miłości, ale przyjaźni, czyni małżeństwa nieszczęśliwymi.
I głowa musi odpoczywać, nie tylko ręce.[tadżyckie]
Im większa głowa, tym silniejszy ból głowy.[serbskie]
I całować się nie chce o głodzie.[angielskie]
Idź z głupim na raki, on Ci żab nałapie.[polskie]
Ile jesteś dłużny swoim rodzicom, wiesz dopiero wtedy, kiedy sam masz dziecko.[japońskie]
Im trudniejsze dzieło, tym większa sława.[polskie]
Ile wina w głowi, tyle prawdy w słowie.[polskie]
I diabeł był ładny , póki był młody.[polskie]
I w księżycowym blasku promieni,Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,Uwierzymy, żeśmy sercem złączeniW pierwszej miłości rozkosznym śnie.Adam Asnyk
I niedźwiedzie afekt wiedzie.[polskie]
Im więcej chciwemu pozwolisz, więcej pożąda.[polskie]
Im bardziej jesteś z kimś związany, tym więcej wymagaj od siebie.Rafał Komorowski
Istnieje świat żywych i świat umarłych. A łączy je most miłości, jedyny akcent przetrwania, jedyne co ma znaczenie.Thornton Wilder
Internet, to miejsce na ćwiczenie najlepszych technik aktorskich bez pokazywania się na scenie.Patryk Bogajewicz
Idiotów nie trzeba szukać ze świecą, sami pchają się na świecznik.Andrzej Majewski
Istnieje tylko jeden rozsądny powód by wejść w paszczę Śmierci: żeby ukraść jej złote zęby.Terry Pratchett
Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spądzać czas z idiotami.Ernest Hemingway
Im wiecej się człowiek martwi, tym wiecej ma problemów.Iwona Lisek
I tak jak liść urodziłam się znowu dla Ciebie, by potem w jesieni uschnać zaś, tak bez pożegnania...karoluś
Istota bytu ludzkiego zawarta jest w jego egzystencji. Martin Heidegger (1889 1976)
I aniołowie mają swoich szatanów, i szatani swoich aniołów. Stanisław Jerzy Lec
I bracia syjamscy mogą być egoistami.
I brak owoców rodzi fermenty. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
I brak precedensu jest precedensem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I byłem królem. Lecz sen przepadł rankiem. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
I cap się wyszczególnia, bo bardzo śmierdzi. Fredro Aleksander
I cmentarz umiera. Po śmierci - staje się warstwą geologiczną. Wincenty Rzymowski
I co do wahania się należy podjąć decyzję. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I cóż dalej, szary człowieku? Hans Fallada (właść. Rudolf Ditzen, 1893 - 1947)
I cóż po wariackich papierach. Szaleńcy ich nie uznają. Stanisław Jerzy Lec
I cudzy analfabetyzm utrudnia pisanie. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I cukier się przyje. Zawadzki
I cygan koło domu nie kradnie. Przysłowie ludowe
I cyprysy mają swe kaprysy.
I czarna kokosz białe jajca niesie. Rysiński
I czarna krowa białe mleko daje. Linde
I czarne włosy posiwieją. Safona
I czas Einsteina zależał od zegara miejskiego. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
I człowiek jednak niezłym jest stworzeniem. Ignacy Krasicki
I czworonogi staja na tylnych łapach. Czego się nie robi dla żarcia i ze strachu. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I czyż pan nie wie, Peyrol, że człowiek może być zazdrosny nie kochając? . Joseph Conrad, Korsarz
I diabeł ma sprawiedliwe i czyste sumienie w zależności od tego, w co wierzy. Hagiwara Sakutaro
I do zakutych łbów dostaje się woda sodowa.
I droga usłana różami ma swoje kolce.
I dusza musi być czasem na diecie. Stanisław Jerzy Lec
I dziecko jest dla siebie kosmosem. Kępiński Antoni
I garderoba duszy ma swoje żurnale. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I gdybym nawet wiedział, że jutro będzie koniec świata, zasadziłbym dziś swoje drzewko. Hans Helmut Kirst, Wilki
I gdybym nawet wiedział, że jutro będzie koniec świata, zasadziłbym dziś swoje drzewko. Marcin Luter
I głos sumienia przechodzi mutację. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I głupcy dzielą się na dyletantów i fachowców. Karol Kord
I głupiec od czasu do czasu musi przez przypadek mieć rację.
I happy-end jest tylko końcem. Stanisław Jerzy Lec
I Herkules nie poradzi przeciwko wielu.
I jak ten głupiec u mądrości wrót / Stoję - i tyle wiem, com wiedział wprzód. Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
I jasnowidze to czarnowidze. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
I Judasze nauczyli się nosić krzyże. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I kaftan bezpieczeństwa powinien być na miarę szaleństwa. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I katolicyzm stał się z czasem sztuką stosowaną. Adolf Nowaczyński
I kiedy czego gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu. Paulo Coelho
I kiedy się rozpętała wojna, jej rzeczywiste okropności, realne niebezpieczeństwo i groźba realnej śmierci były dobrodziejstwem w porównaniu z nieludzką tyranią fikcji; przynosiły ulgę, albowiem ograniczały czarnoksięską moc martwej litery. Borys Pasternak
I kobieta, i kwiat mają dni swoje. Nie mają lat. Jan Sztaudynger
I koń hardo stąpa, gdy w bogatym rzędzie. Adalberg
I koń nad siłę nie pociągnie. Pauli
I kres ma jeszcze margines. Rajczak Feliks
I król na dziurawym tronie siaduje, gdy dobrze obiaduje. Kolberg
I książki mają swój los.
I kura ma skrzydła jak orzeł, ale cóż z tego? Aleksander Fredro (1793 - 1876)
I lilie na bagnie drżą przed melioracją. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you. Anonymus
I ludożerca najwyżej ceni człowieka. V.Erhardt
I ludożercy ratują ludzi z paszczy rekina. Stanisław Jerzy Lec
I małym kreaturom udają się wielkie kreacje. Stanisław Jerzy Lec
I marsze wojskowe, i marsze weselne prowadzą do walki. Noel Coward
I masochiści wyznają wszystko na torturach. Z wdzięczności. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I Mesjasze czekają z niecierpliwością na swoje przyjście. Stanisław Jerzy Lec
I mędrzec morze się pomylić.
I mocnego przytrzymają. Przysłowie ludowe
I mrówka kąsa, kiedy się rozgniewa. W.Jakubowski
I murzyn bywa oczerniony. Regulski Antoni
I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy. Georges Bataille
I na cóż nam się przyda, że będziemy mieli kiedyś majątek, skoro posiądziemy go wówczas, gdy miną najpiękniejsze lata. Molier
I na pana pies szczeka. Przysłowie rosyjskie
I na równej drodze można się potknąć. Adalberg
I na samobójstwo może przyjść moda... Krzysztof Boruń
I na starym krzaku róże kwitną. Pauli
I najwyższa drabina ma ostatni szczebel. Przysłowie ludowe
I nie miłować ciężko, i miłować / Nędzna pociecha. Mikołaj Sęp-Szarzyński (ok. 1550 - 1581)
I nie ważne było, że karawana musiała czasami zbaczać z drogi, i tak zmierzała zawsze do raz wytyczonego celu. Po pokonaniu przeszkód, znowu odnajdywała na niebie gwiazdę, która wiodła ją do oazy. Paulo Coelho
I niepotrzebni są potrzebni. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I niewinnemu przy winnym się dostanie. Przysłowie ludowe
I oswojone hieny żrą padlinę. Stanisław Jerzy Lec
I oto okazało się, że tylko życie podobne do życia innych i tonące w nim bez śladu jest życiem prawdziwym, że szczęście wyobcowane nie jest szczęściem (. . . ). [o życiu w Moskwie podczas dużego głodu] Borys Pasternak
I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. Apokalipsa wg św. Jana
I powiedzmy jeszcze raz. Opinie publiczne - osobiste lenistwo. Aforyzmy F. Nietsche
I prosię, jak młode, to ładne. Adalberg
I psychiatrzy miewają halucynacje; najstraszniejszą ich halucynacją jest świat bez obłąkanych. A. Nowaczyński
I rewolucje mają swoich pedantów. Karel Capek
I rzekł człek do Wszechświata: "Panie, ja istnieję!". "Jednakże - odparł Wszechświat - ten fakt nie wkłada na mnie żadnych zobowiązań". Stephen Crane
I skorumpowane idee krygują się w zwierciadle czasu.
I spanie, i kochanie najlepsze na sianie. Jan Sztaudynger
I szatan może cytować Pismo. Herbert George Wells
I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa. Ignacy Krasicki (1735 - 1801)
I świat ten cały był giełdą bez Boga. Zygmunt Krasiński (1812 - 1859)
I tak wszystko co mamy jest w naszych sercach.
I tego, kto sprzedaje, i tego, kto kupuje, nazywa się handlarzem. Talmud
I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył, / I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył. Ignacy Krasicki
I tę przypowieść daję wam jeszcze: niejeden, co diabła wypędzić pragnął, sam przy tym w świnię wstąpił. Aforyzmy F. Nietsche
I tędzy dyskutanci drżą przed melioracją.
I ty, Brutusie, przeciwko mnie?! (Et tu, Brute, contra me?! ) Cezar (Caius Iulius Caesar, ok. 101 - 44 p. n. e)
I tylko w jednym różnicie się od Boga - Bóg wie wszystko, a wy wszystko wiecie lepiej.
I uboga matka ma złote serce. Regulski Antoni
I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę. Lew Tołstoj (1828-1910)
I w dużym nakładzie autora się kładzie. Fangrat Tadeusz
I w którąkolwiek pójdę stronę, wszędzie jesienny chrzęści chrust, a jeszcze nic nie załatwione, i nie odjęte nic od ust. Patrz! Dzikiej róży krzak serdeczny w wichurze zeschły traci liść. Ach! I Sąd jeszcze ostateczny, na który trzeba będzie iść. Jan Lechoń
I w którym momencie sięgnąć po żyletkę, by nie rozśmieszyć samego siebie?
I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu. Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65-8 p. n. e)
I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu.
I wahadło idzie z czasem. Stanisław Jerzy Lec
I wieczność była dawniej trwalsza. Stanisław Jerzy Lec
I wielkim ludziom historia nie odmawia miłości.
I wolna miłość może z mężczyzny zrobić niewolnika. Tadeusz Gicgier
I wszystkie maki na Monte Cassino / Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Feliks Konarski (ur. 1907)
I wymiary wszechświata będą tajemnicą wojskową. Stanisław Jerzy Lec
I zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz. Ks. Jan Twardowski
I zbóje mają swoje prawa. Cyceron
I ziemia naszym kosztem się kręci. Elitis Odisseas
I zło chce nas jedynie uszczęśliwić. Stanisław Jerzy Lec
I złodzieje chodzą czasem w aureoli. Wcale nie kradzionej. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi. Danny Kaye
I żywy stąd nie wyjdzie nikt.
Iactantius maerent, qui minus dolent - wyrażają swój ból bardziej okazale ci, którzy mniej cierpią.
Iam dolor in morem venit meus - mój ból (gorycz, nieszczęście) już się zmienił w przyzwyczajenie. Owidiusz
Iam fama nimium fecit - plotka już uczyniła zbyt wiele (jeszcze dodała ponadto). (jeszcze dodała ponadto). (jeszcze dodała ponadto)
Iam lucis orto sidere - już zajaśniała gwiazda poranka.
Ianuis clausis - przy zamkniętych drzwiach.
Ibi patria, ibi bene. - tam (jest) ojczyzna, gdzie (jest) dobrze
Ibi semper victoria, ubi concordia est - tam zawsze zwycięstwo, gdzie jest zgoda.
Ibi victoria, ubi concordia - (dosł. tam zwycięstwo, gdzie zgoda) zgoda buduje, niezgoda rujnuje
Ibidem (skrót: ib. lub ibid). - tamże; w tym samym miejscu (zwykle w bibliografii)
Id certum est quod certum reddi potest - to jest pewne co może być uczynione pewnym.
Id est (skrót: i. e). - to jest (to znaczy); w tym przypadku
Id est luce clarius - to jest jaśniejsze od światła.
Id quod erat demonstrandum - to, co było do udowodnienia.
Id quod interest - to, co stanowi różnicę.
Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi. Józef Piłsudski (1867 - 1935)
Idąc po kurzych jajach nie podskakuj. Przysłowie szkockie
Idąc po prostej drodze, najczęściej pokonujemy ją zygzakiem. Kamil Ejsymont
Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko. . . Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Idea na krótko przed obumarciem wygląda najzdrowiej. Fransois Mauriac
Idea polityczna, która nie prowadzi do katastrofy nigdy nie jest popularna. Mikołaj Gomez Davilla
Idea rodzi się z formy. Flaubert Gustaw
Idealista - to człowiek, który zauważywszy, że róża pachnie ładniej od kapusty, wnioskuje stąd, że będzie z niej także lepsza zupa. Henry Louis Mencken (1880-1956)
Idealiści pragną materializacji duchów. Stanisław Jerzy Lec (1909-1966)
Idealiści to ludzie, którzy się dla jakiejś sprawy zapalają. Ideologowie to ludzie, którzy dla jakiejś sprawy ochłodli. Ignazio Silone
Idealną żoną jest każda kobieta, która ma idealnego męża.
Idealne sprawiedliwość to ta, która trwa wiecznie. Kołda Eugeniusz
Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. Faye Dunway
Idealny fachowiec wie absolutnie wszystko o niczym. Prawa Murphy'ego
Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. Oscar Wilde (1856 - 1900)
Idealnych kobiet jest tak samo mało jak idealnych mężczyzn, ale spotyka się je częściej. Hildegard Klef
Ideał arystokratyczny wymaga realnego panowania lepszych, demokracja - formalnego panowania wszystkich. Mikołaj Bierdiejew
Ideał braku: Brak drak. Fangrat Tadeusz
Ideał sięgnął bruku. Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)
Ideałem mężczyzny jest kobieta, której nie może znaleźć. Alfred Musset (1810 - 1857)
Idee nie są odpowiedzialne za to, co z nich czynią ludzie. Werner Heisenberg
Idee starzeją się szybciej niż słowa. Bon
Idee, które powstają nagle, na ogół nie są prawdziwe. Herbert Spencer
Idei należy się obawiać najbardziej, gdy przechodzą w czyny. Frank Herbert
Idem (skrót: id). - to samo; ten sam
Idem per idem - to samo przez to samo ("wyjaśnianie" pojęcia tym samym pojęciem). ("wyjaśnianie" pojęcia tym samym pojęciem). ("wyjaśnianie" pojęcia tym samym pojęciem)
Ideolog chce ze swojej gliny nowego człowieka ulepić. I zawsze zrobi tylko błoto. Aleksander Fredro
Idę poszukiwać wielkiego Być Może. Rabelais
Idę wolno, ale nie cofam się nigdy. Abraham Lincoln
Idioci i geniusze są wolni od obowiązku rozumienia dowcipów.
Idol - to ideolog, z którym nie można dyskutować.
Idola tworzy plotka. Irena Dziedzic
Idzie jak krew z nosa.
Idzie luty, podkuj buty. Przysłowie polskie
Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością. Św. Augustyn
Idziesz do kobiet? Nie zapomnij bicza! Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)
Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny. Spójrz w świat, we świata kształt, a ujrzysz twoje winy. Stanisław Wyspiański (1869 - 1907)
Idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem. Magdalena Samozwaniec
Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. Dante Alighieri
Idź, serdeńko, bo cię trzepnę. hrabia Aleksander Fredro
If you have many friends you probably have little time. (Jeśli masz dużo przyjaciół, to zapewne masz mało czasu). (Jeśli masz dużo przyjaciół, to zapewne masz mało czasu)
Igłą studni nie wykopiesz. Przysłowie perskie
Ignava ratio - gnuśne rozumowanie.
Ignavia corpus hebetat, labor firmat - nieróbstwo osłabia ciało, a praca je krzepi.
Ignavia est iacere, dum possis surgere - tchórzostwem jest leżeć, kiedy można powstać.
Ignavis semper feriae - lenie (leniwi) mają zawsze święto (ferie); leniwi mają zawsze wolne; gnuśnemu zawsze wakacje.
Igne atque ferro - ogniem i mieczem; taktyka podboju i palenia ziemi.
Igni ferroque - ogniem i mieczem; taktyka podboju i palenia ziemi.
Ignis non exstinguitur igne - ognia nie gasi się ogniem.
Ignis sanat - ogień leczy.
Ignis, mare, mulier - tria mala - ogień, morze, kobieta - trzy nieszczęścia.
Ignoramus et ignorabimus - nie wiemy i nie dowiemy się (nigdy). (nigdy). (nigdy)
Ignoranci są wszechstronni.
Ignorancja ma skrzydła orła i wzrok sowy. Zbigniew Herbert
Ignorancja nie jest niewinnością, jest grzechem. Browing R
Ignoranti non currit tempus - termin nie biegnie przeciw niewiedzącemu.
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facit non nocet - nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
Ignorantia legis excusat neminem - nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy (nie usprawiedliwia); nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów.
Ignoti nulla cupido - nie ma pragnienia nieznanego (czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal). (czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal). (czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal)
Ignoti nulla cupido - nieznane nie nęci (nie pragnie się tego, o czego istnieniu nie ma się pojęcia). Owidiusz
Ignotum per ignotum - (dosł. nieznane przez nieznane) wyjaśnianie pojęcia przez inne, nieznane pojęcie
Igraszka - to pojecie erotyczne. Każda gra jest zabawą w miłość. Stefan Napierski
Ile głów ludzi, tyle zdań. Terencjusz
Ile głów, tyle tysięcy upodobań. Horacy
Ile kto ma cierpliwości, tyle mądrości. G. Knapski
Ile ludzi, tyle zdań. Terencjusz (Publius Terentius Afer, ok. 190 - ok. 159 p. n. e)
Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. Bolesław Prus (1847-1912)
Ile razy trzeba zdradzić, by dojrzeć smak wierności. Zbigniew Jerzyna
Ile słowików musi połknąć drapieżnik, by zacząć śpiewać? Stanisław Jerzy Lec
Ile talerzy, tyle przyjaciół. Linde
Ile to tajemnic kryje się w jednej wymianie spojrzeń ludzkich. Aleksander Świętochowski (1849 - 1938)
Ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszy. Seneka
Ilekroć do twojego pokoju wchodzi kobieta, zawsze wstań, choćbyś był najbardziej zajęty. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981
Ilekroć ktoś mówi: Chcę co pomóc, trzymaj się za portfel. Winston Groom
Ileż było potopów bez Noego! Stanisław Jerzy Lec
Ileż ludzi podróżuje poza własne horyzonty! Stanisław Jerzy Lec
Ileż obrządków ma niewiara! Stanisław Jerzy Lec
Ileż razy człowiek umiera, nim umrze! Julie de Lespinasse
Ileż śmierci trzeba nam przeżyć, by się nauczyć, że i my umrzemy. Jean Rostand
Ileż to szewców partaczy szyjąc buty historii.
Ille dolet vere, qui sine teste dolet - ten opłakuje szczerze, kto opłakuje bez świadków. Martialis
Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku jest jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty. sir Charles Spencer Chaplin (1889-1977)
Ilość wykonanej pracy jest odwrotnie-proporcjonalna do czasu spędzonego w biurze. Prawo Corpsa
Ilu ludzi, tyle zdań. Horacy
Ilu pracuje w Watykanie? Chyba połowa zatrudnionych. Jan XXIII
Ilu to uczonych mężów zgubiła głupota a wiedza na nic im się nie przydała. Ali Ibn Abi Talib
Iluzja demokratyczna należy do najcięższych form psychozy społecznej. Szymon Dzierzgowski
Iluż ludzi wielbi miłość, a pogardza zakochanymi! Jadwiga Rutkowska
Iluż mężczyzn nie umie inaczej poruszyć serca kobiety, jak tylko je raniąc. Stendhal
Iluż mężczyzn nie umie inaczej poruszyć serca kobiety, jak tylko je raniąc. Stendhal, właśc. Henri Beyle (1783-1842)
Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw. Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 - ok. 120)
Im bardziej człowiek się izoluje, tym bardziej natarczywi stają się nicponie i plotkarze. Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855)
Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą. John Galsworthy
Im bardziej kochamy przyjaciół, tym mniej im schlebiamy.
Im bardziej Polska będzie kochać, tym więcej będzie miała wrogów. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Im bardziej przyjaźnie są poufałe, tym bardziej narażone na rozbicie. Graham Greene (ur. 1904)
Im bardziej radykalna jest lewica, tym bardziej lewe staje się centrum. Sir Keith Joseph
Im bardziej się śpieszę, tym bardziej nikt mi nie chce ustępować z drogi. Plaut
Im bardziej skorumpowane państwo, tym więcej praw.
Im bardziej stromą pójdziesz drogą, rym wcześniej osiągniesz szczyt. Wolfgang Goes
Im bardziej świńskie zajęcie, tym więcej trzeba w nim uczciwości. Honore de Balzac
Im bardziej uszlachetniasz swe serce, tym oblicze twej sztuki bardziej prawe. L. Staff
Im bardziej wątpiłem w Boga, tym bardziej opieszale Go szukałem. Św. Augustyn
Im bardziej wyszukany i delikatny jest kwiat radości, tym czulsza powinna być ręka, która go zrywa. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
Im bardziej zbliżamy się do naszych marzeń, tym bardziej Własna Legenda staje się jedyna, prawdziwą racja bytu. Paulo Coelho
Im bliżej jesteśmy natury, tym więcej czujemy w sobie Boga. Johann Wolfgang Goethe
Im bliżej kościoła, tym dalej od Boga. Przysłowie angielskie
Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z braku jej ziszczenia. Pliniusz Młodszy
Im bliżsi jesteśmy chwili szczęścia, tym bardziej niepokoi nas jego ułuda. Mikołaj Gogol
Im bliżsi są nam ludzie, tym bardziej jesteśmy ślepi. Andre Maleaux
Im człowiek jest bogatszy w osądy, tym uboższy w przesądy. Henry Miller
Im człowiek ma bogatszą fantazję, tym czuje się uboższy. Stanisław Jerzy Lec
Im człowiek żyje dłużej, tym krótsze pisze życiorysy.
Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód osiągniesz granice niedostępne dla innych pozostaniesz ostatecznie sam. Hans Selye
Im dalej idziesz, tym mniej wiesz. Lao Cy
Im dalej w las, tym więcej drzew. Rysiński
Im dalej w las, tym więcej skandalu. Seweryn E. Barbag
Im dalej wstecz spoglądamy, tym bardziej widzimy przyszłość. Winston Churchill
Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość. E. Raupach
Im dłużej się żyje, tym ranek jakby wcześniej przychodzi z każdym rokiem. John Steinbeck
Im dłużej żyje ślepiec, tym więcej widzi.
Im dogłębniej pojmujesz życie, tym mniej wierzysz w zniweczenie go po0rzez śmierć. Lew Tołstoj
Im doskonalej program wykonuje swoje funkcje, tym dotkliwiej cię zawiedzie. Prawa Murphy'ego
Im doskonalszy jest przejaw woli, tym bardziej jawne staje się też cierpienie. Artur Schopenhauer
Im dzieło bliższe celu, tym ciszej pielęgnować je trzeba. Zygmunt Krasiński
Im głupsza trzoda tym trudniej być pasterzem. Sławomir Wróblewski
Im głupszy dowódca, tym trudniejsze zadania mu powierzają.
Im gorzej, tym więcej filozofów.
Im intensywniejsze życie, tym bliższa linia śmierci. Stefan Napierski
Im jestem starszy, tym bardziej chce mi się śmiać i tym mniej się śmieję. Zaś dowcipów nie opowiadam prawie nigdy. Sławomir Mrożek (1930-?)
Im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyźnie. Marcel Achard
Im kobieta ma mniejszy biust, tym większy rozum. Nie wiemy jednak jeszcze, dlaczego tak się dzieje. Chris Kleinke
Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej spaść może. Adam Mickiewicz
Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy. Diane
Im ktoś mniej wie, tym ważniejsze mu się wydaje to, co wie. J. Drobnik
Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga, w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Im kultura niższa, tym naśladownictwo bardziej rozwinięte. Stefan Żeromski, pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla (1864-1925)
Im lepszy lekarz, tym więcej zna bezwartościowych lekarstw. Benjamin Franklin
Im lżejsza praca, tym cięższy odpoczynek.
Im mniej godni swoich wysokich urzędów są ci, którzy je piastują, tym pewniej się czują i tym mocniej się nadymają głupotą i bezczelnością. Demokryt
Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią.
Im mniej mówisz, tym lepiej się czujesz.
Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia. Ali Ibn Abi Talib
Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość. Ezop
Im myśl jest głębsza, tym bardziej wydaje się dziecinna. Mikołaj Gogol
Im niżej stoją od nas nasi przyjaciele, tym bardziej ich lubimy. Philip Chesterfield
Im policja lepsza, tym kryminaliści sprytniejsi.
Im powszechniej się ktoś podoba, tym płycej się podoba. Stendhal
Im prawdziwsza jest prawda, tym bardziej kaleka nam się wydaje. Isaac B. Singer - Miłość i wygnanie
Im program dłuższy, tym mniej sprawny. Murphy
Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe. Franz Josef Strauss
Im recepta dłuższa, tym mniej zasługuje na zaufanie. Stanisław Breyer
Im są piękniejsze, tym bardziej chcą być podrywane, żeby móc powiedzieć nie. Al Goldstein
Im słabsze ciało, tym silniej nami rządzi. Jean Jacques Rousseau
Im szybciej przekażesz złe wiadomości, tym lepiej. Twierdzenie White'a
Im trudniejsze dzieło tym większa sława. Przysłowie ludowe
Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje. bł. Elżbieta
Im więcej jest przepisów tym mniej naród się bogaci. Claudel Paul
Im więcej kobiet zna mężczyzna, tym bardziej prymitywny pogląd o nich sobie wyrabia. Frannçois Mauriac
Im więcej kontrolerów, tym więcej złodziei. hrabia Aleksander Fredro
Im więcej kucharzy tym gorszy obiad. Prawo Fitza
Im więcej ludzi się pozna, tym mniej ich się zna.
Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nie nas nic łączy prócz pieniędzy. Tennesee Williams (1914-1983)
Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera. Cyril Northcote Parkinson (ur. 1909)
Im więcej posiadamy radości, tym doskonalsi jesteśmy. Spinoza Baruch
Im więcej przepisów, tym mniej naród się bogaci. Paul Claudel
Im więcej przyzwyczajeń, tym mniej niezależności. Jonathan Swift
Im więcej się człowiek wstydzi, tym bardziej jest godny szacunku. George Bernard Shaw
Im więcej się dziś czyta książek, tym bardziej odnosi się wrażenie, że analfabetom nie dzieje się krzywda. Warren Brabrook
Im więcej w człowieku zła, tym bardziej musimy go kochać. Mikołaj Gogol
Im więcej w tobie cierpliwości, tym łatwiej przychodzi ci zaakceptować życie takie, jakie jest, a nie domagać się, by było takie, jakiego sobie życzysz. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Im większa pomoc, tym większa niewdzięczność. Setanti
Im większą masz władzę, tym większą musisz mieć cierpliwość. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Im większe pieniądze, tym większy rachunek. Abraham a Santa Clara
Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. Tytus Liwiusz
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie. Antoni Kępiński (1918-1972)
Im większe zero, tym bardziej nadęte. Zybura Urszula
Im większy cel w życiu, tym łatwiej spudłować. Bogusław Wojnar
Im większy człowiek, tym głebsza jego miłość. Leonardo Da Vinci
Im większy człowiek, tym większe jego namiętności. Talmud
Im większy jest płomień, tym prędzej miłość sama się strawi. Platon
Im większy rozum przy młodości, tym mniejsza głupota na starość.
Im większy rozum w młodości, tym mniejsza głupota na starość.
Im większy talent, tym większa możliwość pomyłki. Talmud
Im życie bogatsze, tym więcej w nim pragnień i tym więcej wyrzeczeń. Tadeusz Hipolit Czeżowski (1889-1981)
Imago dei - na obraz boży.
Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy. Jean-Jacques Rosseau (1712 - 1778)
Imiona głupie na każdym słupie. Przysłowie ludowe
Imitacje miłości kosztują drożej niż miłość prawdziwa. Janusz Roś
Imitatio dei - na podobieństwo boże.
Impares nascimur, pares morimur - rodzimy się nierówni, umieramy równi (w obliczu śmierci wszyscy są równi). Seneka
Imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza. Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p. n. e)
Imperium in imperio - imperium w imperium (grupa ludzi podległa swoim przywódcom bardziej niż głównym imperatorom). (grupa ludzi podległa swoim przywódcom bardziej niż głównym imperatorom). (grupa ludzi podległa swoim przywódcom bardziej niż głównym imperatorom)
Imperium sine fine - imperium bez końca. Wergiliusz
Imperium zbudowane orężem potrzebuje oręża, by się utrzymać przy życiu. Montesquieu
Implicite - domyślnie.
Impos animi - słaby na umyśle; głupiec.
Impossibilium nulla obligatio est - nie ma zobowiązania, gdy (świadczenie) jest niemożliwe; nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Impotenci rozpuszczają wieści o kryzysie miłości.
Imprimatur - może być drukowane.
In absentia - pod nieobecność (o procesie toczącym się pod nieobecność oskarżonego). (o procesie toczącym się pod nieobecność oskarżonego). (o procesie toczącym się pod nieobecność oskarżonego)
In aqua scribere - (dosł. piszesz na wodzie) to nie jest pewne; niepewność realizacji. Katullus
In Arcadia Ego - jestem w Arkadii, czuję się świetnie.
In arena aedificas - (dosł. budujesz na piasku) nierealne podstawy czegoś
In articulo moris - w obliczu śmierci.
In Bellonae hortis nascuntur semina mortis - w ogrodach Bellony (bogini wojny) rodzą się nasiona śmierci.
In camera - (dosł. w komnacie) w tajemnicy
In cauda venenum - trucizna jest w ogonie (złośliwość zawarta jest na końcu niewinnie zaczynającego się listu, przemówienia, wiadomości). (złośliwość zawarta jest na końcu niewinnie zaczynającego się listu, przemówienia, wiadomości). (złośliwość zawarta jest na końcu niewinnie zaczynającego się listu, przemówienia, wiadomości)
In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectare placuit - przyjęto, że w umowach należy uwzględniać raczej wolę stron umawiających się niż słowa (formalne). (formalne). (formalne)
In criminalibus probationes debent esse luce clariores - w sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła.
In criminalibus voluntas pro facto reputabiteru. - w sprawach karnych zamiar będzie uważany za czyn
In divisa est causa pignoris - sprawa zastawu jest niepodzielna.
In dubio contra fiscum - w razie wątpliwości (należy orzec) na niekorzyść skarbu państwa.
In dubio pro reo - w wypadku wątpliwym należy wyrokować na korzyść oskarżonego; wątpliwości przemawiają za oskarżonym.
In duplo - w dwóch (kopiach). (kopiach). (kopiach)
In eodem prato bos herbam quaerit, canis leporem, ciconia lacertam - na tej samej łące wół szuka trawy, pies zająca, a bocian jaszczurki (z jednej książki każdy wybiera to, co go najbardziej interesuje). Seneka, Listy moralne). (z jednej książki każdy wybiera to, co go najbardziej interesuje). Seneka, Listy moralne)
In extenso - w długiej (formie); w całej rozciągłości; w pełni; bez skrótów.
In fidem - do wiary; do potwierdzenia czegoś.
In fine (skrót: i. f). - w końcu
In flagrante delicto - (dosł. w płonącej zbrodni) na gorącym uczynku
In flagranti - na gorącym.
In flagranti (crimine comprehensi) - na gorącym uczynku; przyłapanie kogoś w chwili popełniania przestępstwa.
In flammam flammas, in mare fundis aquas - ogień podsycasz ogniem, do morza wlewasz wodę.
In flore - w kwiecie; w okresie kwitnienia.
In foro - na forum; w sądzie.
In hoc signo vinces - pod tym znakiem zwyciężysz.
In illo tempore - w owym czasie.
In labore victus et vita - w pracy odwaga jest życiem.
In labore virtus et vita - w pracy cnota (męstwo) i życie.
In lacte matris praebibere - wyssać z mlekiem matki. św. Augustyn
In legibus fundamentum rei publicae - fundament republiki tkwi w ustawach.
In legibus magis simplicitas quam difficultas placet - w prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
In libris libertas - w książkach wolność.
In loco - w miejscu; na miejscu.
In loco delictin - na miejscu zbrodni.
In loco parentis - na miejscu rodziców (termin prawniczy oznaczający podjęcie odpowiedzialności i władzy rodzicielskiej). (termin prawniczy oznaczający podjęcie odpowiedzialności i władzy rodzicielskiej). (termin prawniczy oznaczający podjęcie odpowiedzialności i władzy rodzicielskiej)
In magnis et voluisse sat est - w rzeczach wielkich wystarczy chcieć. Propercjusz
In maiore minus inest - w większym tkwi też mniej.
In manus tuas commendo spiritum meum - w ręce twe składam ducha mego.
In media res - w środku rzeczy. (wg Horacego technika literacka polegająca na rozpoczynaniu opowiadania od środka fabuły). (wg Horacego technika literacka polegająca na rozpoczynaniu opowiadania od środka fabuły)
In medio stat veritas - prawda leży pośodku.
In medio tutissimus ibis - w środku rzeczy będziesz najbezpieczniejszy. Owidiusz
In memoriam - w pamięci; na pamiątkę; dla uczczenia pamięci zmarłego.
In merito - w rzeczy samej.
In nuce - w skorupce orzecha; w skrócie.
In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda sit - we wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie (zasady) słuszności.
Intelligence is like a river - the deeper it is, the less noise it makes - inteligencja jest jak rzeka - im jest głębsza, tym mniej robi hałasu.
In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro - wszędzie spokoju szukałem i nie znalazłem nigdzie, jak tylko w kątku z książką.
In pari causa melior est conditio possidentis - w jednakowej sytuacji lepsza jest pozycja posiadacza.
In pari causa possessor potior haberi debet - w równym położeniu za lepszego należy uznać posiadacza.
In partibus infidelium - w kraju niewiernych.
In perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę.
In perpetuum - na zawsze.
In principio creavit Deus coelum et terram - na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
In principio erat Verbum - na początku było Słowo.
In propria causa nemo iudex - nie można być sędzią we własnej sprawie.
In rerum natura - w naturze rzeczy.
In saecula saeculorum - na wieki wieków.
in saeculo - na zawsze.
In salvo - w zbawieniu; w bezpieczeństwie.
In silvam ligna ferre - znosić drewno do lasu. Horacy
In silvam non ligna feras - nie znoś drew do lasu. Horacy
In situ - w (pierwotnym) położeniu; miejscu.
In spe - (dosł. w nadziei) w przyszłości; o czymś co jest spodziewane
In statu nascendi - (dosł. w stanie rodzenia się) w fazie początkowej
In summo gradu - w najwyższym stopniu.
In terrorem - jako ostrzeżenie.
In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur - wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów.
In this age when it is said of a man "he knows to live" it may be implied he is not very honest. (Kiedy w dzisiejszych czasach mówi się o kimś, że "umie żyć", można z tego wnioskować, że nie jest zbyt uczciwy). (Kiedy w dzisiejszych czasach mówi się o kimś, że "umie żyć", można z tego wnioskować,
In toto - w całości; całkowicie.
In triplo - w trzech (kopiach). (kopiach). (kopiach)
In vino feritas - w winie dzikość.
In vino veritas - (dosł. w winie prawda) wino rozwiązuje języki. Platon
In vino veritas, in aqua sanitas - w winie prawda, w wodzie zdrowie.
In virtute sunt multi ascensus - w cnocie jest wiele stopni. Cyceron
In vitro - w szkle.
In vivo - w życiu.
Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi. Franciszek Dionizy Kniaźnin
Inaudita causa quamquam damnari aequitatis ratio non patitur - poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy.
Incidis in Scyllam vitare Charybdim - wpadasz na Scyllę chcąc ominąć Charybdę (z deszczu pod rynnę). (z deszczu pod rynnę). (z deszczu pod rynnę)
Incipit - początkowe wyrazy utworu.
Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere - nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy na podstawie jednego jej fragmentu.
Incredibile dictu - nie do uwierzenia; niewiarygodne do opowiedzenia.
Incredibile visu - niepodobna uwierzyć własnym oczom.
Inde datae leges, ne fortior omnia posset - po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego.
Index librorum prohibitorum - spis ksiąg zakazanych.
Inflacja jest jak ciąża: w legalny sposób nie można jej przerwać. Leon Henderson
Ingenii vis praeceptis alitur et crescit - rada żywi i krzewi siłę umysłu.
Ingrata patria, ne ossa quidem habebis - niewdzięczna ojczyzno, nie będziesz miała nawet (moich) kości.
Inhumanitas omni aetate molesta est - brak człowieczeństwa szkodzi w każdym wieku. Cyceron
Inicua numquam regna perpetuo manent - niegodziwe (niesprawiedliwe) rządy nie trwają nigdy wiecznie; tyrani nie rządzą wiecznie. Seneka
Inimici saepe verum dicunt, amici nunquam - wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy. Cyceron
Iniuriam qui facere constituit, iam fecit - kto postanowił dokonać przestępstwa, już go dokonał.
Iniuriam qui factures est, iam facit - kto ma zamiar wyrządzać krzywdę, już krzywdzi.
Innego końca świata nie będzie. Czesław Miłosz (ur. 1911)
Inny nie może mnie zrozumieć ani nie może mi pomoc - oto samotność cierpienia. Paul Ricoeur
Innych nie sądzę, sam też lecę na pieniądze. Jan Sztaudynger
Innym jest blask słońca, innym blask księżyca, jeszcze innym blask gwiazd, lecz wszystko to razem składa się na piękno nieba. Heinrich Pestalozzi
Instancje panowały trzy: pięść, mózg i serce. / Serce się wycofało, będąc w poniewierce. / Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, / oto skutek: mózg rządzi tak, jak mu pięść każe. Tadeusz Kotarbiński, Wesołe smutki
Instrumentologia: Psują się organy, choć ich dźwięk wspaniały, tam gdzie pierwsze skrzypce grają wciąż cymbały. Szulc Jerzy
Instynkt samozachowawczy jest czasem motorem samobójstwa. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Instynkt życia przeszkadza nam poczuć jego nieistnienie. Konstantinos Tsatsos
Instytucja Króla, strażnika Praw i Tradycji, naczelnika Hierarchii państwowej ma być wiadomym znakiem solidarności społecznej. Julian Babiński
Integer vitae scelerisque purus - nienaruszony życiem i wolny od nikczemności. Horacy
Intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.
Intelektualista to człowiek, który patrzy na kiełbasę, a myśli o Picasso.
Inteligencja jest matką humoru. Tadeusz Konwicki "Pamflet na siebie"
Inteligencja jest to zdolność, przy której pomocy pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte. Maeterlinck Maurice
Inteligencja kobiety jest w jej urodzie; uroda mężczyzny jest w jego inteligencji. Przysłowie żydowskie
Inteligencja nie polega na tym, że się błędów nie robi, lecz na tym, że szybko się je naprawia. Bertol Brecht (1898-1956)
Inteligent jest to pasożyt wytwarzający kulturę. Tadeusz Kotarbiński
Inter alia - pośród innych (rzeczy); między innymi.
Inter arma silent Musae - pośród oręża (podczas wojny) Muzy; w czasie wojny sztuka zamiera (nie ma czasu na twórczość). Cyceron
Inter caetera - pośród innych.
Inter malleum et incudem - między młotem i kowadłem. Orygenes
Inter spem et metum - między nadzieją a strachem.
Inter vivos - między żywymi.
Interaktywne, multimedialne aplikacje DOS'a zwieszają się same, podczas gdy interaktywne, multimedialne aplikacje Windows, zawieszają się natychmiast po dowolnej ingerencji użytkownika. Prawa Murphy'ego
Interes przemawia wszystkimi językami i odgrywa wszystkie role, nawet rolę bezinteresowności. Francois de la Rochefoucauld (1613 - 1680)
Interest rei publice, ne maleficia remaneant impunita - w interesie państwa leży, aby czyny bezprawne nie pozostały bez kary.
Interpretacja zabija fakty.
Intra muros - wewnątrz murów; prywatny; nie publiczny.
Intra Vires - w ramach władzy; w mocy.
Intryga to dyplomacja gburów. Hołodiuk Zbigniew
Intryga wyższa jest od talentu; z niczego robi coś. Bałucki Michał, pseud. Elpidon, Załęga (1837-1901)
Intuicja jest nieświadomą inteligencją, która prowadzi do wiedzy bez rozumowania lub wnioskowania. Hans Selye (1907-1982)
Intuicja ogłada teraźniejszość. Kartezjusz
Inventas vitam iuvat excoluisse per artes - uczyńmy życie lepszym przez naukę i sztukę. Wergiliusz
Inveterata consuetudo pro lege custoditur - dawny zwyczaj przestrzegany jest jak prawo (na równi z ustawą). (na równi z ustawą). (na równi z ustawą)
Invidia gloriae assiduus comes est - zawiść jest stałym towarzyszem sławy.
Invidia gloriae umbra est - zazdrość jest cieniem sławy (chwały). (chwały). (chwały)
Invitum qui servat, idem facit occidenti - kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał. Horacy
Ipsa scientia potestas est - sama wiedza jest potęgą.
Ipsa sua melior fama - lepszy od swojej reputacji.
Ipse dixit - sam powiedział (podkreślenie że stwierdzenie pochodzi z szanowanego źródła). (podkreślenie że stwierdzenie pochodzi z szanowanego źródła). (podkreślenie że stwierdzenie pochodzi z szanowanego źródła)
Ipsissima verba - te same słowa; dokładnie słowo za słowo.
Ipso facto - przez sam fakt.
Ipso iure - na mocy prawa; z mocy przepisu prawnego.
Ira est saepe causa iniurae - gniew jest często przyczyną niesprawiedliwości.
Ira furor brevis est - gniew jest chwilowym (krótkim) szaleństwem. Horacy
Ira initium insaniae est - gniew jest początkiem szaleństwa.
Ira odium generat - gniew rodzi nienawiść.
Ira sine viribus vana est - gniew bezsilny (nie poparty siłą) jest próżny. Liwiusz
Ironia jest ostatnią fazą rozczarowania. Anatol France
Ironia jest potwierdzeniem pustki. Safona
Ironia prawie zawsze jest robieniem z niedostatku oznaki wyższości. Tomasz Mann
Irremeabilis unda - fala, od której nie ma powrotu (o Styksie - rzece umarłych); śmierć.
Irytacja: Mała irytacja pobudza apetyt. Prus Bolesław
Is damnum, dat qui iubet dare - ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić.
Is fecit, cni prodest - ten popełnił (zbrodnię), kto korzysta; ten uczynił, czyja korzyść.
Ista, quae spectantur, ad quae consistitur, quae alter aleri stupens monstrat, foris nitent introrsus misera sunt - te rzeczy, które przyciągają oczy i przy których się przystaje, które jeden drugiemu z podziwem pokazuje, te rzeczy po wierzchu błyszczą, a są lichotą w środku. Seneka
Istnieć, otóż to: pić samego siebie nie mając pragnienia. Jean Paul Sartre
Istnieć, znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego. H. Bergson
Istnieją dobre małżeństwa, nie istnieją rozkoszne. Francois de la Rochefoucauld
Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli. P. Coelho
Istnieją dwa rodzaje kobiet : boginie i wycieraczki. Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)
Istnieją dwa rodzaje tragedii: pierwszy polega na tym, że nie osiąga się tego czego się chce, a drugi, że się to osiąga... . Oscar Wilde
Istnieją dwa sposoby zrobienia kariery: albo się coś robi, albo udaje pracę. Polecam pierwszą metodę, bo tu mniejsza konkurencja. Danny Kaye
Istnieją dwie pokojowe formy przemocy: prawo i przyzwoitość. Johann Wolfgang Goethe
Istnieją dwie zasady pozwalające człowiekowi żyć w harmonii: 1. Nie zadręczaj się drobiazgami; 2. Wszystko to drobiazgi. Wayne Dyer
Istnieją ekonomiczne bodźce seksualne. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Istnieją kobiety, które nie są piękne, lecz tylko tak wyglądają. Karl Kraus (1874-1936)
Istnieją kraje tak słabo rozwinięte, że darowanie im niezależności miałoby taki sam skutek, jak darowanie dziecku brzytwy. Beaverbrook (właśc. William Maxwell Aitken, 1879-1964)
Istnieją kraje tak słabo rozwinięte, że darowanie im niezależności miałoby taki sam skutek, jak darowanie dziecku brzytwy. Lord Beaverbrook
Istnieją ludzie, którzy do końca życia mają za złe żebrakowi, że mu nie dali jałmużny. Karl Kraus (1874-1936)
Istnieją ludzie, którzy odnajdują swoją młodość dopiero u schyłku życia. Louis Charles de Boncourt (1781-1838)
Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne. Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799)
Istnieją na świecie ludzie, którzy niezdolni są unieść się nawet cal wyżej, a chcą budować na ruinach innych. Giuseppe Giusti
Istnieją na świecie rzeczy, o które nie trzeba pytać - by nie uciec od własnego przeznaczenia. Paulo Coelho
Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami. Karol Schmitt
Istnieją niewytłumaczone motywy postępków, które człowiek czyni na jawie, tak jakby czynił w niespokojnym śnie. Henryk Mann
Istnieją trzy rodzaje kłamstw - kłamstwa odruchowe, powszechne oraz testy komputerowe. Prawa Murphy'ego
Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa, statystyki. Benjamin Disraeli
Istnieją trzy rodzaje kłamstwa: przepowiadanie pogody, statystyka i komunikat dyplomatyczny. Jean Rigaux
Istnieją trzy sposoby oddziaływania na człowieka: szantaż, wódka, groźba zabójstwa. Władimir Władimirowicz Putin
Istnieją trzy strony każdej kwestii: twój punkt widzenia, jego punkt widzenia i - do diabła z tym wszystkim. Edward Morgan Forster (1879-1970)
Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi uważający się za grzeszników i grzesznicy uważający się za sprawiedliwych. Blaise Pascal
Istnieje 40 rodzajów szaleństwa, ale tylko jeden rodzaj zdrowego rozsądku. Przysłowie afrykańskie
Istnieje bardzo perfidny sposób kłamania - przez milczenie. Robert Louis Stevenson
Istnieje jednak pytanie, na które nie ma odpowiedzi, mianowicie: "co to jest śmierć? ". Antoni Kępiński (1918-1972)
Istnieje ludzka tęsknota za Bogiem; i istnieje również boska tęsknota za człowiekiem. Nikołaj Berdiajew
Istnieje na przykład pięćdziesiąt sposobów wypowiedzenia słowa "tak" i pięćset sposobów wypowiedzenia "nie", lecz jest tylko jeden sposób ich zapisania. George Bernard Show
Istnieje paradoks dotyczący niezwykłych przypadków, a mianowicie taki, że się powtarzają. Karel Čapek (pisarz czeski, 1890-1938)
Istnieje pewien gatunek ludzi, wobec których trzeba mieć, jeśli nie poczucie humoru, co jest lepsze, to przynajmniej świętą cierpliwość. s. 241 Zofia Kucówna - Zatrzymać czas
Istnieje pewna idea, która kiedyś spowoduje prawdziwą wojnę światową: że Bóg nie stworzył człowieka, jako konsumenta i producenta. Że środki potrzebne do życia nie są celem życia. Że żołądek nie powinien przerastać głowy. Że życie nie jest uzasadnione wyłącznie robieniem pieniędzy. Że człowiek żyje w czasie, by mieć czas i po to, by nie osiągnął danego celu nogami, zanim nie dojdzie tam sercem. Karl Kraus
Istnieje pewna teoria, że jeśli pewna określona liczba osobników danego gatunku ewoluuje, to z czasem cały gatunek podlega ewolucji. Paulo Coelho
Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie "niemówienia", które nie jest wcale brakiem informacji. Jest aktem opozycji wobec świata. Negacja przez milczenie zewnętrzne nie jest nieobecnością. Jest alternatywą, czasem zaprzeczeniem. Jest monologiem z kimś. Niekiedy z Bogiem. A więc jest to milczenie znaczące. Zbigniew Trzaskowski (1933 - 1998)
Istnieje retoryka niewinności, która wzbudza gwałtowną agresję. Zbigniew Jerzyna
Istnieje świat niewidzialny, który przenika świat widzialny. Gustav Mayrink
Istnieje tyle rodzajów szczęścia, ile miar poszczególnych ludzi. Nikos Kazantzakis
Istnieje tylko jeden luksus prawdziwy - luksus związków ludzkich. Antoine de Saint - Exupery (1900-1944)
Istnieje tylko jeden oryginał miłości, ale tysiąc różnych kopii. Anton Czechow
Istnieje tylko jeden środek na pokonanie pychy: wynieść się ponad nią. Georges Bernanos
Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca. Phil Bosmans
Istnieje tylko jedna grupa ludzi, która myśli o pieniądzach więcej niż bogaci, a mianowicie ubodzy. Oskar Wilde
Istnieje tylko jedna miłość ale istnieje tysiąc jej rozmaitych kropel. François de la Rochefoucauld
Istnieje tysiąc powodów do pesymizmu, ale tylko jeden do optymizmu, ale ten jeden wystarczy; Pan jest z nami. Kard. Alfred Bengsch
Istnieje wiele hałasów, ale tylko jedna cisza. Kurt Tucholsky
Istnieje wiele rodzajów modlitwy, bo miłość można na różne sposoby wyrazić. Helmut Krätzl
Istniejesz, wiec i wiesz, ze istniejesz, a o tym wiesz dlatego, ponieważ wątpisz. Kartezjusz
Istota choroby jest tak niejasna, jak istota życia. Novalis
Istota zmiennej, niespokojnej i wielokształtnej natury jest człowiek. Chaledejczycy
Istota życia polega na dobrym użyciu czasu. Bogdan Jański
Ius civile vigilantibus scriptum est - prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych.
Ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką dobra i sprawiedliwości.
Ius ignorantia non excusat - nieznajomość prawa nie usprawiedliwia.
Ius primae noctis - prawo pierwszej nocy.
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest - prawo publiczne nie może być zmieniane umowami (osób) prywatnych.
Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi - przysięgę złożoną ojcu aż po dzień dzisiejszy tak zachowałem. Hanibal
Iustitia civitatis fundamentum - sprawiedliwość fundamentem (podwaliną) państwa.
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa.
Iustitia fundamentum regnorum - sprawiedliwość jest podstawą rządów (panowania). (panowania). (panowania)
Iustitia non debet claudicare - wymiar sprawiedliwości nie powinien niedomagać.
Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat - sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, ma wzgląd jedynie na prawdę.
Iustitia omnibus - sprawiedliwość dla wszystkich.
Iustitiam colere debemus - powinniśmy pielęgnować (czcić) sprawiedliwość.
Iustitias vestras iudicabo - sprawiedliwość waszą sądzić będą; osądzę waszą sprawiedliwość.
Izoluj się od tłumu, pospolitości i nieładu.
Istota, którą się kocha w pierwszych latach męskiej dojrzałości, nie jest osobą - jest wcieleniem pragnień. Weyssenhoff Józef
Istotną i konieczną cechą wolności jest to, iż jest usytuowana. Jean Paul Sartre (filozof francuski, 1905 - 1980)
Istotną wadą kobiety jest to, że tracimy przez nie zbyt wiele czasu, ale jest to najpiękniej stracony czas.
Istoty ludzkie to jedyny gatunek zwierząt, których szczerze się obawiam. George Bernard Shaw (1856-1950)
Iść całe życie konsekwentnie do celu można tylko wtedy, gdy on się stale odsuwa. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Iść przez życie, tak jak uczniowie z Emaus, z tym trzecim pomiędzy nami, który nadaje boską wartość całemu naszemu działaniu. Chiara Lubich
Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca. Joseph Conrad, właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski (1857-1924)
Iść zbyt daleko nie jest lepsze niż nie dojść dość daleko. Konfucjusz
It is easy to bear the misfortunes of neighbours - łatwo jest znosić nieszczęścia sąsiadów.
It is never too late to mend - nigdy nie jest za późno na poprawę.
It isn't much good having anything exciting, if you can't share it with somebody.It's so much more friendly with two. Winnie-the-Pooh
It takes two to make a quarrel - do kłótni trzeba dwojga.
Ita vero - zatem prawdą (jest); rzeczywiście.
Ite, missa est - idźcie, ofiara spełniona.
Iucundi acti labores - miłe są trudy zakończone; przyjemnie wspominać trudne chwile. Cyceron
Iucundi peracti labores - miła jest praca skończona; miłe przeszłe trudy. Cyceron
Iudex est lex loquens - sędzia jest mówiącym prawem.
Iunctis viribus - wspólnymi siłami.
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur - praw nie ustanawia się dla poszczególnych osób, lecz dla ogółu.
Iurare in verba magistri - (dosł. przysięgać na słowa nauczyciela) ślepo wierzyć;uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny. Horacy
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere - oto są nakazy prawa: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać to, co mu się należy.
Izraelowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo, pomoc. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.