Cytaty na tatuaż litera: c

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Czas płynie jak woda (rzeka).
Caeca invidia est – zazdrość jest ślepa
Caeca invidia est. - Zazdrość jest ślepa.
Caecus si caeco ducatum praestat, ambo in foveam cadunt – Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadają. (Słowa Jezusa Chrystusa. Ewangelia wg św. Mateusza.)
Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt – Niebo i ziemie przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (Słowa Jezusa Chrystusa. Ewangelia wg św. Mateusza.)
Caelum et terram commovere – Poruszyć niebo i ziemię. (Księga proroka Aggeusza.)
Caesar non supra grammaticos. - Cezar [nie jest] nad gramatykami; Cezar nie jest autorytetem dla gramatyków. (Kasjusz Dion)
Calamitas virtutis occasio. - Klęska [jest] okazją do cnoty. (Seneca)
Calvitium non est vitium, sed prudentiae indicium – Łysina to nie wada, lecz oznaka mądrości.
Canis timidus vehementius latrat quam mordet – Pies, który się boi, gwałtowniej ujada, niż gryzie. (Kurcjusz Rufus)
Canis timidus vehementius latrat quam mordet. - Tchórzliwy pies szczeka straszniej niż gryzie. (Curtius Rufus)
Cantus cycneus – Łabędzi śpiew (ostatnie dzieło). (Cyceron)
Captatio benevolentiae – zjednywanie sobie względów. (Kwintylian)
Carpe diem quam minimum credula postero – chwytaj dzień (korzystaj z chwili), jak najmniej ufając przyszłości (Horacy)
Carpe diem quam minimum credula postero. - Weseląc się dziś, nie dowierzaj przyszłości.
Carpe diem – chwytaj dzień
Carpe Diem – Chwytaj dzień (Korzystaj z dnia)
Carpe diem. - Chwytaj dzień (korzystaj z chwili) (Horacius)
Carpe noctem – Wykorzystaj noc (Korzystaj z nocy)
Carpent tua poma nepotes. - Owoce twojej pracy będą zbierać wnuki. (Vergilius, Eklogi)
Carta non erubescit – papier się nie rumieni (ze wstydu; papier jest cierpliwy) Zob. epistola non erubescit
Carum est, quod rarum est – Cenne jest to, co rzadkie.
Carum est, quod rarum est. - To co rzadkie, jest drogie.
Casum senit dominus. - Właściciel odczuwa (ponosi) skutki przypadkowego zdarzenia.
Casus a nullo praestatur. - Za przypadek nikt nie odpowiada.
Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest. - Siłą wyższą jest zdarzenie, któremu słabość ludzka oprzeć się nie może.
Cave canem, te necet lingendo. - Strzeż się psa, może zalizać cię na śmierć.
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo – Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.
Cave quid dicis, quando, et cui. - Uważaj na to co mówisz, kiedy i do kogo.
Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych
Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych. - sentencja zapożyczona
Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczajnych ludzi zmieniać w nadzwyczajnych. - sentencja zapożyczona
Cedant arma togae [concedat laurea laudi]. - Niech oręż ustąpi przed togą [a laur przed sławą] (niech nastanie pokój). (Cicero, O powinnościach)
Cedant arma togae! – niech oręż ustąpi przed togą! (Cycero)
Cedant arma togae. - Niech oręż ustąpi przed togą.
Celem komunikacji międzyludzkiej i dialogu jest poznanie, zrozumienie, zaufanie, zbliżenie i pojednanie w danym celu lub zaspokojenie danych potrzeb.
Celem nauki nie jest otwieranie drzwi nieskończonej mądrości, lecz położenie kresu nieskończonym błędom
Certum est, quia impossibile est – Jest pewne, ponieważ jest niemożliwe. (Tertulian)
Cessante ratione (legis), cessat (et) ipsa lex. - Gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa.
Ceterum censeo Karthaginem esse delendam – Poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć – zob. Kato Starszy
Character is what you are in the dark – Charakter to to, czym jesteś po ciemku
Charta non erubescit. - Papier się nie rumieni (wstydzi); papier jest cierpliwy; pisać można wszystko.
Chcesz poznać miłość swojego życia? Spójrz w lustro. - Byron Katie
Chcąc być czyimś przyjacielem, trzeba stać się godnym przyjaźni. - sentencja zapożyczona
Chcąc pouczać innych, musisz przemawiać głosem miłości. -
Chcąc pouczać innych, musisz przemawiać głosem miłości. - Mikołaj Gogol
Chrońmy się od pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż ... człowiek! - sentencja zapożyczona
Chrześcijańska miłość jest naszym dobrowolnym wyborem, aktem woli i posłuszeństwa Jezusowi, jak my możemy traktować innych. - Pastor Ewangelicki
Corpus delicti – Dowód rzeczowy przestępstwa.
Corpus iuris civilis – Kodeks prawa cywilnego.
Chrześcijańska miłość, co oznacza? To, że traktuję innego człowieka tak jak Jezus mnie traktuje. Dlatego stąd pochodzi większość problemów w rodzinie i w relacjach z innymi ludźmi, bo nie traktujemy innych tak jak traktowałby ich Jezus... - Pastor Ewangelicki
Chrześcijańskie zachowanie jest zachowaniem jedności w różnorodności charakterów i osobliwości.
Cibi condimentum est fames – najlepszą przyprawą jest głód
Cicer cum caule – groch z kapustą (tłumaczenie polskiego idiomu).
ciemność jest straszna ale urzeka
Cierpliwość to znosząca miłość. - na podst. "Owoce Ducha
Cineri gloria sera venit. - Sława nadchodzi za późno dla umarłych.
Cinis et manes et fabula fies – Popiołem i cieniem i wspomnieniem się staniesz. (Persjusz)
Civis totius mundi – Obywatel całego świata. (Diogenes Łaertius)
Clara non sunt interpretanda. - Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji.
Clara pacta claros faciunt amicos – jasne (tj. jednoznaczne, wyraźne, nie budzące wątpliwości) układy tworzą wiernych przyjaciół.
Clavus clavo pellitur – gwóźdź wybija się gwoździem
Cnotliwa dziewczyna nigdy nie lata za chłopcem. Czy to kto widział, żeby pułapka goniła mysz? - Julian Tuwim
Co wychodzi z serca, trafia też do serca. - Ulrich Parzany
Codziennie upadam...codziennie się waham...codziennie podpieram...Ale dźwigam cały mój świat I dźwigać będę
Cogita anter salis. - Pomyśl zanim skoczysz.
Cogitationis poenam nemo patitur. - Nikogo nie karze się za jego myśli.
Cogitationis poenam nemo patitur. – za myśli kary nikt nie ponosi.
Cogitationum poenam nemo luit – nikt nie cierpiał za karę myślenia
Cogito, ergo sum – myślę więc jestem Kartezjusz
Cogito, ergo sum. - Myślę, więc jestem. (Rene Descartes)
Cognosce te ipsum - Poznaj samego siebie.
Cognosce te ipsum – poznaj samego siebie
Cognosce te ipsum – poznaj samego siebie.
Comedamus et bibamus cras enim moriemur – jedzmy pijmy wszak jutro pomrzemy
Comedamus et bibamus, cras enim moriemur. - Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.
Commodum eius esse debet, cuius periculum est. - Korzyść musi przyapdać temu, kto ponosi ryzyko.
Commune periculum concordiam parit. - Wspólne niebezpieczeństwo przynosi zgodę; wspólny wróg jednoczy.
Communi consensu – Za zgodą ogółu.
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio. - Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności.
Compos mentis – zdrów na umyśle
Concordia civium murus urbium – zgoda obywateli, to mur obronny miast.
Concordia civium murus urbium. - Zgoda obywateli murem miast.
Concordia domi, foris pax – zgoda w domu, pokój na zewnątrz.
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur - Zgodą rosną małe sprawy, niezgodą największe się rozpadają.
Conditiones contra leges vel contra bonos mores pro non scriptis habentur. - Warunki sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami poczytuje się za niepostawione.
Confessio est regina probationum. - Przyznanie się do winy jest królową dowodów.
Confessus pro iudicato est. - Kto uznał powództwo, uważany jest za zasądzonego.
Conflabunt gladios suos in vomeres – przekują miecze swe na lemiesze. (Wulgata; Izajasz,2,4)
Coniugium sine prole est quasi dies sine sole – Małżeństwo bez potomstwa jest jak dzień bez słońca.
Conquiescat in pace – Niech odpoczywa w pokoju. Napis na nagrobkach.
Consensus facit legem – zgoda tworzy prawo.
Consensus facit legem. - Zgoda tworzy prawo.
Consensus facit nuptias. - Zgoda czyni małżeństwo (do zawarcia małżeństwa potrzebne jest zgodne oświadczenie woli)
Consilio Et Anamis – Inteligencja i odwaga
Consuetudinis vis magna est – wielka jest siła przyzwyczajenia.
Consuetudo altera natura est – przyzwyczajenie jest drugą naturą. (Cyceron)
Consuetudo est altera natura. - Przyzwyczajenie jest drugą naturą. (Cicero)
Consuetudo est optima legum interpres – Zwyczaj jest najlepszą wykładnią praw. (Justynian)
Consuetudo pro lege servatur. - Zwyczaj jest traktowany jak prawo.
Consummatum est – stało się. (Jezus Chrystus; Ewangelia wg św. Jana)
Contra facta non valent argumenta – Wobec faktów argumenty muszą ustąpić.
Contra facta non valent argumenta. - Wobec faktów argumenty nie mają znaczenia.
Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. - Postępuje wbrew ustawie ten, kto czyni to, czego ustawa zabrania, omija zaś ustawę ten, kto nie naruszając słów ustawy obchodzi jej treść.
Contra negantem principia non est disputandum – z kimś, kto zaprzecza pryncypiom, nie dyskutuje się (Arthur Schopenhauer za Arystotelesem)
Contra vim mortis non est medicamen in hortis – przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach (na śmierć nie ma lekarstwa)
Contra vim non valet ius – prawo jest bezsilne wobec przemocy.
Contra vim non valet ius. - Prawo jest bezsilne wobec przemocy.
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis. - Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe.
Contraria contrariis curantur – przeciwne (leczy się) przeciwnym (prastara zasada medyczna)
Contraxisse unusquisque in eo loco intellegitur, in quo ut solveret se obligavit. - Wykonanie zobowiązania powinno nastąpić w tym miejscu, gdzie zobowiązanie zostało zawarte.
Convenienter naturae vivere – żyć w zgodzie z naturą. (Zenon z Kitionu)
Copia verborum – Gadanina; Mnogość słów.
Cornix cornici numquam confodit ocellum – Kruk krukowi oka nie wykole. (Makrobiusz)
Cornix cornici oculum non effodit. - Kruk krukowi oka nie wykole (swój swego nie skrzywdzi).
Corrumpunt mores bonos colloquia mala – złe rozmowy psują dobre obyczaje. (Św. Paweł I List do Koryntian)
Corrumpunt mores bonos colloquia mala. - Złe rozmowy psują dobre obyczaje.
Corruptissima re publica plurimae leges. - W najbardziej skorumpowanym państwie najwięcej praw (im większy nieład w państwie, tym liczniejsze ustawy).
Corvus albus – biały kruk. (Juwenalis)
Cotidie damnatur qui semper timet. - Ten kto się wiecznie boi, jest każdego dnia potępiany.
Cras amet qui nunquuam amavit; quique amavit, cras amet. - Niech kocha jutro kto nigdy nie kochał; i kto kochał, niech kocha jutro.
Crede, quod habes, et habes – Wierz, że masz, a będziesz miał.
Crede, quod habes, et habes. - Wierz, że masz, a będziesz miał.
Credendo vides. – Ujrzy, kto uwierzy. -
Credo ut intelligam – wierzę, aby rozumieć (św. Anzelm z Canterbury), zasada ta stała się podstawą scholastyki.
Credo ut intelligam. - Wierzę, aby zrozumieć. (Św. Augustyn)
Credula vitam spes fovet et melius cras fore semper dicit. - Ufna nadzieja podtrzymuje życie i wiecznie mówi, że jutro będzie lepsze. (Tibullus)
Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit. - Umiłowanie bogactwa rośnie wraz ze wzrostem bogactwa. (Juvenalis)
Crescit sub pondere virtus – prześladowana cnota wzrasta.
Crescit sub pondere virtus. - Prześladowana cnota wzrasta.
Crescite et multiplicamini et replete terram – Rośnijcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. (Księga Rodzaju.)
Crescunt anni, decrescunt vires – Przybywa lat, ubywa sił.
Crimen contrahitur si et voluntas nocendi intercedet. - Przestępstwo popełnia się, gdy występuje zamiar wyrządzenia szkody.
Crimen grave non potest esse impunibile. - Ciężkie przestępstwo nie może pozostać bez kary.
crimina morte extinguuntur. - Przestępstwa wygasają ze śmiercią (sprawcy).
Crudelius est quam mori semper timere mortem. - Okrutniejszy (jest) od śmierci wieczny strach przed śmiercią.
Crux interpretum – (dosłownie: krzyż komentatorów) miejsce (w tekście) trudne do zrozumienia.
Cucullus non facit monachum – kaptur nie czyni mnicha
Cucullus non facit monachum. - Kaptur nie czyni mnicha.
Cui bono? – na czyją korzyść? Lucjusz Kasjusz.
Cui ius est donandi, eidem et vendendi, et concedendi ius est. - Kto ma przyznane prawo do podarowania rzeczy, ten ma także prawo do jej sprzedania i przyznania.
Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus. - Komu wolno więcej, temu tym bardziej wolno mniej.
Cui peccare licet peccat minus. - Ten kto może grzeszyć, grzeszy mniej. (Ovidius)
Cui prodest scelus is fecit. - Mordercą jest ten kto zyskuje na morderstwie. (Seneca)
Cuius est solaum, eius est usque ad coelum. - Komu przypada grunt, temu przypada (i nad gruntem) aż po niebo.
Cuius regio eius religio – czyja władza, tego religia
Cuius regio, eius religio. - Czyja władza, tego religia.
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie w błędzie trwa tylko głupi. Cyceron
Culpa caret qui scit, sed prohibere non potest. - Nie można przypisać winy temu, kto wprawdzie wie, ale nie może zapobiec.
Culpam autem esse, quod cum a diligente provideri potuerit, non esset provisum. - Niedbalstwo jest wtedy, gdy nie przedsięwzięto tego, co człowiek zapobilegliwy mógł przedsięwziąć.
Cultus addit hominibus auctoritatem. - Kultura dodaje ludziom powagi.
Cum debita reverentia – z należytym szacunkiem.
Cum in testamento ambigue scriptum est, benigne interpretari debet. - Gdy w testamencie zapisano coś niejasno, należy to interpretować przychylnie.
Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio. - Gdy w słowach nie ma żadnej dwuznaczności, nie należy podnosić kwestii woli.
Cum plenus venter, numquam studet ille libenter – Kiedy brzuch pełny, nigdy nie studiuje on chętnie.
Cum recte vivis, ne cures verba malorum – Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi. (Katon)
Cum reus moram facit, et fideiussor tenetur. - Gdy dłużnik popada w zwłokę, odpowiada także poręczyciel.
Cum tacent, clamant – milcząc wołają (milczenie jest wymowniejsze od mowy) (Cyceron przeciw Katylinie)
Cum tacent, clamant. - Gdy milczą, krzyczą (milczenie jest wymowniejsze od mowy). (Cicero przeciw Katyllinie)
Cum ventis litigare – rzucać słowa na wiatr.
Cupido dominandi – Żądza władzy.
Cura fugit multo diluiturque mero – Troska znika i rozpuszcza się w obfitym winie.
Cura, ut valeas! – bądź zdrów (standardowa rzymska formuła pożegnania)
Curriculum vitae – Przebieg życia (życiorys)
Czarne myśli mogą też być złote.
Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym.
Czujesz się naprawdę szczęśliwy tylko wtedy, gdy robisz prawdziwe postępy na drodze do czegoś, co jest dla Ciebie ważne! - Brian Tracy
czy istnieje życie po trzydziestu sekundach ?
Czym większa liczba kontaktów i znajomych, tym większe szanse na sukces. Zawieraj nowe znajomości, zdobywaj przyjaciół, a będzie Ci się powodzić. Samemu niewiele jesteś w stanie osiągnąć. Razem z innymi możesz dokonać rzeczy wielkich. - sentencja zapożyczona
Czyny są głośniejsze niż słowa, a uśmiech mówi zawsze: "Lubię Cię. Czynisz mnie szczęśliwym. Cieszę się, że Cię widzę." - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci
Często czuję, że miarą głębokości związku dwojga ludzi, niezależnie od płci, jest ilość czasu, który poza snem potrafią ze sobą przyjaźnie spędzić milcząc. -
Człowiek bez miłości cierpi, choruje i więdnie jak kwiat bez wody.
Człowiek bez miłości jest zgubiony w świecie obcych i wrogów - Lew Tołstoj
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. - S. Wyszyński
Człowiek jest po to, aby kochać. Jeżeli nie kocha - to nie żyje. - Aleksander Vinet
Człowiek jest stworzony z miłości i do miłości. - autor: Adolf Kolping
Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać.
Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać. - sentencja zapożyczona
Człowiek mądry to człowiek szczęśliwy.
Człowiek nie może żyć bez miłości.
Człowiek nie może żyć, nie wiedząc po co żyje.
Człowiek potrzebuje miłości jak tlenu do życia.
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,
Człowiek szczęśliwy to nie ten, który wszystko ma, ale ten, który cieszy się wszystkim, co ma. -
Człowiek żyjący w zgodzie ze sobą to człowiek szczęśliwy.
Człowiek, który dzieli się miłością z innymi, sam się uzdrawia duchowo przez tą miłość oraz uzdrawia relacje z innymi.
Człowiek, który kocha i czuje się kochany, żyje dłużej, lepiej i zdrowiej. - Pastor Ewangelicki
Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy. - Oskar Wilde
Człowieku, nie jesteś stworzony ani dla produkcji, ani dla przemysłu, ani dla konta w banku - jesteś stworzony, aby być szczęśliwym i wolnym duchowo człowiekiem. - sentencja zapożyczona
Cóż z tego, że dobro zwycięża, jeśli zło stać na przegraną
Czas robi swoje.
Czas to pieniądz.
Czekającemu czas najdłuższy.
Czym chata bogata, tym rada.
Chcieć, to móc.
Czepia się jak rzep psiego ogona.
Co obraz, to modlitwa (ofiara).
Człowiek dwa razy w życiu szaleje: raz, gdy mu wąs się sypie, drugi - gdy szaleje.
Coura­ge is to re­sist fear, mas­te­ry of fear – not ab­sence of fear. – Od­wa­ga to pa­nowa­nie nad strachem, a nie brak strachu.
Człowiek jest miarą wszystkiego.
Caress your sentence tenderly, it will end by smiling to you. Pieść swoją frazę czule, a w końcu się do ciebie uśmiechnie.
Character is what you are in the dark. Charakter to to, czym jesteś po ciemku.
Choose your wife rather by your ear than by your eye. Wybieraj żonę raczej uchem niż okiem.
Corruption of the best becomes the worst. Najgorsze jest zepsucie najlepszego.
Creativity is the art of taking a fresh look at old knowledge. Twórczość to umiejętność nowego spojrzenia na starą wiedzę.
Curiosity is, in great and generous minds, the first passion and the last. Ciekawość jest dla wielkich i wydajnych umysłów pierwszą i ostatnią namiętnością.
Cynic: a man who knows the price of everything and the value of nothing. Cynik: człowiek, który zna cenę wszystkiego, lecz nie zna wartości niczego.
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
Co kraj, to obyczaj.
Choć wiatr w kieszeni, mina jak u pana.
Co za dużo, to niezdrowo.
Co we dnie masz na myśli, to ci się w nocy przyśni.
Chłodno, głodno i do domu daleko.
Co głupiemu po rozumie, kiedy użyć go nie umie?
Człowiek nie zna dnia ni godziny.
Czas najlepszy lekarz.
Co gospodarz, to filozof.
Co po honorze, kiedy pustki w worze.
Czego się nie najesz, tego się nie naliżesz.
Czego kije nie dokażą!
Czart (diabeł) nie śpi.
Cel uświęca środki.
Ciasne, ale własne (mieszkanie).
Ciekawość nałogiem niewiasty.
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
Cierpliwością i pracą ludzie się bogacą.
Ciężki, ciężki kamień młyński, jeszcze cięższy stan małżeński.
Ciężko nieść, a żal porzucić.
Chwal Boga uczynkami, a nie oracjami.
Chytry dwa razy traci.
Chłop potęgą jest i basta.
Chcąc zbyt wielki kęs połknąć, można się udławić.
Chytrością świat przejdziesz, ale nazad się nie wrócisz.
Chcąc człowieka dobrze poznać, trzeba z nim beczkę soli zjeść.
Chciwemu nigdy dosyć.
Chciwy dwa razy traci (płaci).
Cicha woda brzegi rwie.
Cnota cudzej chwały nie potrzebuje.
Cnota pilnowana diabła warta.
Cnota tam za błoto, gdzie ma wagę złoto.
Co cesarskie - cesarzowi, co boskie - Bogu.
Co dwie głowy, to nie jedna.
Co się odwlecze, to nie uciecze.
Co było, nie wróci.
Co komu ma być, to go nie minie.
Co wolno książęciu, tego nie wolno bydlęciu.
Co po grzebieniu łysemu.
Co nagle, to po diable.
Co masz czynić dziś, nie odkładaj na jutro.
Czyńcie innym, jak chcecie, żeby wam czyniono.
Córkę czesz, strzeż, potem zapłać komu, żeby ją wziął z domu.
Cudze chwalicie, swego nie znacie (sami nie wiecie, co posiadacie).
Cudze nie grzeje.
Cudze za lasem, a swojego nie widzi pod nosem.
Czasem między ostem i pokrzywami lilia rosnie.
Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał.
Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal.
Czegoś nie zgubił, tego nie znajdziesz.
Człowiek (żołnierz) strzela, Pan Bóg kule nosi.
Człowiek uczy się na błędach.
Człowiek boże igrzysko.
Człowiek człowiekowi Bogiem, człowiek człowiekowi wilkiem.
Człowiek do śmierci się uczy, a głupi umiera.
Czas najlepszy doktor (sędzia).
Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr.
Chcesz pokoju, gotuj się do wojny.
Co ma wisieć, nie utonie.
Co się stało, to się nie odstanie.
Cudze szczęście w oczy kole.
Caress your sentence tenderly, it will end by smiling to you.Pieść swoją frazę czule, a w końcu się do ciebie uśmiechnie.
Choose your wife rather by your ear than by your eye.Wybieraj żonę raczej uchem niż okiem.
Corruption of the best becomes the worst.Najgorsze jest zepsucie najlepszego.
Corruption of the best becomes the worst.
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.A man can be destroyed, but not defeated. Ernest Hemingway
Choćby ta ziemia gnać miała Za mną szczękami kajdanów Nawet w żywot najdalszy: Muszę trwać przy mojej wierze, Bo ona mnie jedna strzeże, Słońce nadzieją roznieca, Słońcem w męczeństwie oświeca... I to jest moja poetycka droga Uczynić z życia poemat dla Boga.Juliusz Słowacki
Choćbyś robił we dnie, w nocy, nic nie zrobisz bez Bożej pomocy.Przysłowie
Chowa Pan Bóg zwierza, choć nie zna pacierza.Przysłowie
Chrystus - to przepaść pełna światła... Ten, kto w nią spojrzy, musi się w nią rzucić.Franz Kafka
Chrystus cierpiał w wolności, osamotnieniu, w ustroniu i pohańbieniu, cieleśnie i duchowo, a odtąd wielu chrześcijan z Nim.Dietrich Bonhoeffer
Chrystus daje się ukrzyżować nie dla wybawienia krzyża, ale dla wybawienia ludzi od ich nieprawości.Fryderyk Engels
Chrystus nie jest porządkowym świata. On jest naszą wolnością.Reinhold Schneider
Chrystus nie nakazał nam być przyjaciółmi - nakazał nam być braćmi.Mikołaj Wasiljewicz Gogol
Chrystus obrał tak bardzo ostatnie miejsce, że nikt nie mógł Mu go odebrać.Michel Foucault
Chrześcijanin dzięki wierze może i powinien być zawsze w kontakcie z kimś Innym, kto zna jego życie i jego przeznaczenie. Ten Inny nie jest z tej ziemi, jest z innego świata.Chiara Lubich
Chrześcijanin powinien iść tam, gdzie nie ma żadnego światła, aby samemu świecić.Reinhold Schneider
Chrześcijaństwo jest religią przyszłości.Karl Rahner
Chrześcijaństwo połowiczne nie popłaca.Romano Guardini
Chwila jest szatą Boga.Martin Buber
Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Iz 40, 31
Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam.Julius Schieder
Co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy.Przysłowie
Co komu Bóg naznaczył, to mu się dostanie.Przysłowie
Co ubogim damy, to u Boga mamy.Przysłowie polskie
Czas i łaska boska, To są doktory jedyne na smutki.Kornel Ujejski
Czas jest łańcuchem; im dalej od Boga ucieczesz, Tym dłuższy i tym cięższy łańcuch z sobą wleczesz.Adam Mickiewicz
Czas kręci się nie wokół człowieka, lecz wokół Boga.Jörg Zink
Czego chcesz od nas, Panie, za twe chojne dary! Czego za dobrodziejstwa, w których nie masz miary! Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.Jan Kochanowski
Czego ciało potrzebuje, tego Pan Bóg nie zakazuje. Przysłowie
Człowiek - jeżeli nie uwzględni Boga - pozostaje dla samego siebie pytaniem bez odpowiedzi.Ferdinand Krenzer
Człowiek jest językiem na który trzeba przekładać Boga. Romano Guardini
Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.Augustyn
Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go Ojcem tak długo, aż Bóg stanie mu się rzeczywiście ojcem.Dow Ber
Człowiek nie jest godny Boga, ale nie jest niezdolny stać się Go godnym.Blaise Pascal
Człowiek proponuje [...] Bóg dysponuje.William Langland
Człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi.Przysłowie
Człowiek widzi mrużące się oko, Bóg - potykające się serce.Przysłowie abisyńskie
Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi.Jan Paweł II (ur. 1920)
Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza! - Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!Adam Mickiewicz
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?Łk 18,8
Czy jestem wierzący? Bóg jeden raczy wiedzieć.Stanisław Jerzy Lec
Czy z oka Opatrzności spadła kiedyś ludzka łza!Stanisław Jerzy Lec
Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami.
Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko. Chcę znać Jego myśli, reszta to szczegóły.Albert Einstein
Co to jest Chaos? To ten ład, który stworzono na początku świataStanisław Jerzy Lec
Całować to nie grzech to rozpusta, więc po to Bóg dał ustaMonika Matkowska
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła
Czy Bóg przebaczy mi te wszystkie podłości, które popełnił czarny mężczyzna, by nakarmić swoje dzieci?TuPac
Czy przyjmiesz mnie mój Boże kiedy odejść przyjdzie czas, czy podasz mi swa rękę a może będziesz sie bał.Ryszard Riedel
Chociaż bym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.(Ps 23,4)
Człowiek jest rzeką, ale jej nurtem jest Bóg to dzięki temu rzeka żyje.D.C
Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości.2 Tymoteusza 3:16
Całe nasze życie jest jak kamień rzucony w wodę. Nigdy nie wiemy, jakie kręgi zatoczymy naszym upadkiem, czyją śmierć spowodujemy i kogo uzdrowimy. Ile niepokoju wzniecimy dokoła siebie, ile katarakt zdejmiemy ze ślepych rzek.Roman Brandstaetter
Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych.Hans Urs von Balthasar
Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.Erazm z Rotterdamu
Celem ostatecznym cenzury jest pozwalać na drukowanie takich książek, których i tak nikt nie czyta. Giovanni Guareschi
Celibat jest znakiem wolności, która służy.Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)
Chcąc człowieka dobrze poznać, trzeba z nim beczkę soli zjeść.Przysłowie
Chcąc, żeby młodzież była lepsza, żeby nie była cyniczna, trzeba, żeby społeczeństwo zachowywało się tak, by je można było słusznie szanować. Tadeusz Kotarbiński
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz, W tym moc, co więcej umie.Ignacy Baliński
Chcesz wiedzieć o nim prawdę? Policz, ile ma krawatów, a ile książek.Przysłowie
Chętnie drugich napominamy, ale sami upomnień niechętnie słuchamy. Eurypides
Choć mało kto jest Cezarem, to jednak każdy raz w życiu stoi przed swoim Rubikonem.Christian Ernst Bentzel - Sternau
Choć w kościołach prawi się kazania, piorunochrony nie są tam zbyteczne.Georg Christoph Lichtenberg
Choćby zasięg tego, co człowiek na świecie dokonuje, był największy, jeżeli nie wywiązuje się z obowiązków wobec rodziców, to wszystko inne jest kalekie.Herman Auerbach
Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.Michel Eyquem de Montaigne
Chrześcijanin powinien iść tam, gdzie nie ma żadnego światła, aby samemu świecić. Reinhold Schneider
Chwalą dobrego człowieka jest świadectwo dobrego sumienia.Tomasz a Kempis
Ci co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać. Charles Spencer Chaplin
Ci którzy mają idee wciąż w gębie mają i zazwyczaj w pobliskim nosie. Stanisław Jerzy Lec
Ci którzy nie czują zazdrości nie czują nic.Louis Aragon
Ci, których wróg chwali, pewnie najmniej warci.Iwan Andriejewicz Kryłow
Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.Tb 12, 9
Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko zrobić, by go mieć.Dante Alighieri
Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.Lothar Zenetti
Ciało stanowi granicę wzbraniającą nam zajrzeć do wnętrza drugiego i dotknąć go. Ale z drugiej strony, ciało jest także pomostem. Dzięki ciału spotykamy się i komunikujemy się wzajemnie we wspólnej materii stworzenia.Josef Kard. Ratzinger
Ciekawe, że z pokolenia na pokolenie dzieci są coraz gorsze, natomiast rodzice coraz lepsi, a więc z coraz gorszych dzieci wyrastają coraz lepsi rodzice.Wiesław Leon Brudziński
Cierpienie jest Aniołem, przez którego ludzie stają się więksi bardziej niż przez wszystkich przyjaciół na świecie.Adalbert Stifter
Ciężko jest być zależnym od człowieka gorszego. Demokryt z Abdery
Cnotliwemu nigdy cnota na złe nie wyszła.Przysłowie
Co człowiek, to zdanie. Przysłowie
Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw.Mikołaj Kopernik
Co mi nie zadaje śmiertelnego ciosu, to mnie silniejszym czyni.Fredrich Nietzsche
Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.Isaac Newton
Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość.Wilhelm von Keppler
Co źle znosisz, będziesz dobrze znosił: przywyknij tylko.Owidiusz
Cokolwiek o tym powiecie, Przed wami nie stanę bosy, Pętlicy na kark nie zarzucą, Nie myślę pójść do Kanosy. Grzechów spełniłem niemało - Cóż robić? Wszak tylko z gliny Bóg nam ulepił ciało.Jan Kasprowicz
Cokolwiek powstaje za sprawą wódki, jest niskie, niepłodne, niecelowe, nieduchowe, histeryczne, a najczęściej podłe.Stefan Żeromski
Consuetudo est altera natura.Przyzwyczajenie jest drugą naturą.Cyceron
Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał?1 Kor 4, 7
Cudze chwalicie, swego nie znacie, Sami nie wiecie, co posiadacie.Stanisław Jachowicz
Czarodziejskim kluczem do bram mądrości nie jest refleksja, lecz modlitwa.Peter Wust
Czas ludzi łudzi.Jan Izydor Sztaudynger
Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało.Winston Leonard Spencer Churchill
Czasem powodzenie przynosi człowiekowi nieszczęście, a niespodziewany zysk wychodzi na szkodę.Syr 20,9
Czasem, kiedy człowiekowi jest bardzo przykro, to sam staje się przykry.Agnieszka Osiecka
Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą.Michel Quoist
Często cierpienia dają ludziom pouczenie.Ezop (Aísopos, VI w. p.n.e.)
Często myślałem o śmierci i doszedłem do wniosku, że jest najmniejszym złem ze wszystkich.Roger Bacon
Często starzec pochylony wiekiem nie ma innego dowodu na to, że żył tak długo, jak tylko liczbę przeżytych lat.Seneka Starszy
Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni.Kartezjusz
Człowieczej ręki ciepło, którą mi podano, przez lata noszę z sobą, już się nie wystudzi.Stanisław Jerzy Lec
Człowieczeństwo nie jest stanem, w którym przychodzimy na świat. To godność, którą trzeba zdobyć.Jean Bruller
Człowiek bez honoru - kwiat bez woni.Przysłowie
Człowiek bez religii to jak pies spuszczony z łańcucha!Johann Geiler
Człowiek budzi się rano, morze budzi się w nocy.Przysłowie
Człowiek człowiekowi jest wilkiem.Plaut
Człowiek czyni wiele, aby go kochano. Uczyni wszystko, aby mu zazdroszczono.Mark Twain
Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie między gadułami.
Człowiek dużo może przetrzymać, bo człowiek to nie bydlę.Przysłowie
Człowiek gromadzi z wolna doświadczenie.Tak z kropel bystre powstają strumienie.Nizamaddin Mir Aliszer Nawoi
Człowiek istota nieznana.Alexis Carrel
Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć.
Człowiek jest istotą napędzaną popędami, ale pociągają go wartości.Victor Franki
Człowiek jest językiem na który trzeba przekładać Boga.Romano Guardini
Człowiek jest nic tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swych tęsknotach.Zenta Maurina
Człowiek jest obywatelem dwóch światów. Wchodząc na drabinę Darwina (drabinę ewolucji biologicznej), zszedł równocześnie z drabiny Jakuba drabiny duchowego pochodzenia od Boga.Joachim Illies
Człowiek jest poddany temu, co tworzy się "między", i nie ma dla niego innej boskości jak tylko ta, która z ludzi się rodzi.Witold Gombrowicz
Człowiek jest tym, co zje.Ludwig Andreas Feuerbach
Człowiek jest wolny jak ptak w klatce: może się poruszać tylko w pewnych granicach.Johann Kaspar Lavater
Człowiek jest wolny, kiedy niczego się nie boi ani niczego nie oczekuje.
Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym.Arystoteles
Człowiek kierujący się tylko rozsądkiem, myli się najczęściej.Przysłowie
Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia.Antoine de Saint-Exupery
Człowiek ma dwie natury: jedną własną, drugą przypisaną mu przez żonę.Albert Camus
Człowiek mądry zmienia zdanie, głupiec nigdy.Przysłowie angielskie
Człowiek miłujący spokój jest bardziej potrzebny niż mędrzec.Tomasz a Kempis
Człowiek mniej jest nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam.Honoré de Balzac
Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi.Edyta Stein
Człowiek może wierzyć w rzeczy niemożliwe, lecz nigdy w nieprawdopodobne.Oscar Wilde
Człowiek musi być silniejszy niż zło, które go otacza, inaczej świat stałby się piekłem.Tadeusz Śmiech
Człowiek najgłośniej wydziera się w pieluszkach. Potem stopniowo spuszcza z tonu.
Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim.Oscar Wilde
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.Ernest Hemingway
Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym serc jeżeli ją posiada.Augustyn
Człowiek nie wierzy zbyt chętnie w to, co nie pasuje do jego planów lub przygotowań.Barbara W. Tuchman
Człowiek nie zna dnia ni godziny.Przysłowie
Człowiek niech będzie szlachetny, Pomocny bliźnim, dobry! Bo tylko wtedy jest inny Od wszystkich znanych nam istot.Johann Wolfgang von Goethe
Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.Maria Skłodowska - Curie
Człowiek planuje, a knajpa plany psuje.
Człowiek potrafi sobie poradzić z wieloma rzeczami, tylko nie z samym sobą.Hans Küng
Człowiek potrzebuje człowieka, żeby być człowiekiem.Johannes Robert Becher
Człowiek pozostaje tak długo mądry, dopóki szuka mądrości; odkąd wyobraża sobie, że ja już znalazł, staje się głupcem.Talmud
Człowiek prawdziwie wielki tak jest wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Bolesław Miciński
Człowiek przewraca się nie na własnych błędach, ale na wrogach, którzy te błędy wykorzystują.Kurt Tucholsky
Człowiek przychodzi na ten świat z krwawiącą raną.Franz Kafka
Człowiek rodzi się nie dla przyjemności, lecz dla radości.Paul Claudel
Człowiek rodzi się wolny, ale potem zewsząd krępują go łańcuchy.Jean Jacques Rousseau
Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym.George Bernard Shaw
Człowiek roztropny nie gardzi myślą obcą, a głupi i pyszny niczym się nie przejmuje.Syr 32,18
Człowiek się nie dla siebie rodzi, żyć mu też sobie się nie godzi.Przysłowie
Człowiek stanie się lepszym wtedy, gdy zobaczy, jakim jest.Anton Pawłowicz Czechow
Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać.Blaise Pascal
Człowiek stworzył maszynę, a maszyna człowieka zrobiła swoim niewolnikiem; maszyna będzie się rozrastać i potężnieć do nieskończoności i również wzrastać i potężnieć będzie niewola ludzka.Władysław Stanisław Reymont
Człowiek szczęśliwy to taki, który nie chce tego, czego nie ma.
Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł.Konfucjusz
Człowiek szlachetny stara się za każdą swoją nową swobodę zapłacić jakimś swoim nowym obowiązkiem, nowym zadaniem.Karol Irzykowski
Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, Bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy.Adam Mickiewicz
Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci swoich bliskich.Przysłowie łacińskie
Człowiek uciążliwy to taki, który mówi, kiedy chce, abyś słuchał.Ambrose Gwinnet Bierce
Człowiek uczy się przez cale życie, z wyjątkiem lat szkolnych.Georg Laub
Człowiek urodził się po to, aby się radować.Blaise Pascal
Człowiek wielkiego serca nie może minąć się z Kalwarią.Cyprian Kamil Norwid
Człowiek wspaniały daje nie proszony, przeciętny gdy go proszą, podły nie daje nigdy.Przysłowie hinduskie
Człowiek współczesny szuka przyjemności bez szczęścia, szczęścia bez zadowolenia, zadowolenia bez mądrości.Maria Grossek - Korycka z Nowickich
Człowiek współczesny wierzy w nową trójcę: w seks. w postęp i w panowanie.Jens Rasmussen
Człowiek z człowiekiem prowadzi od wieków jeden monolog.Stanisław Jerzy Lec
Człowiek znacznie więcej wie, niż rozumie.
Człowiek zupełnie nie tknięty szałem nie wejdzie do świątyni muz.Platon
Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy - i właśnie to nazywa się u nas postępem.Frank Sinatra
Człowiek żyje nie tylko samym chlebem, ale też nie żyje tylko dla chleba.Theodor Heuss
Człowiek [...] stworzenie towarzyskie.Arystoteles
Człowiek, jak kot, do miejsca się przyzwyczaja.Przysłowie
Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes.Michel Mointagne
Człowiek, który jest wewnętrznie wolny i w zgodzie z sobą, niełatwo daje się wyprowadzić z równowagi przez wydarzenia, okoliczności, ludzi.George Kard. Basil Hume
Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach.Alberto Moravia
Człowiek, który nie boi się prawdy, nie musi wcale lękać się kłamstwa.Thomas Jefferson
Człowiek, który nikogo nie lubi, nieszczęśliwszy jest niż ten, którego nikt nie lubi.
Człowiek, który zgadza się że wszystkim, nic zasługuje na to, by ktokolwiek się z nim zgadzał.Winston Leonard Spencer Churchill
Człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii.
Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie jest człowiekiem bezbronnym.Oskar Maria Graf
Człowieka, która czyta poezjo, jest trudniej złamać niż tego, który jej nie czyta.Josif Brodski
Człowiekowi dana jest władza tylko nad samym sobą.Lew Mikołajewicz Tołstoj
Człowiekowi do szczęścia bardzo mało potrzeba.Przysłowie
Człowieku - jeśli stworzyłem ciebie, to może po to, Aby się lepiej w tym wszystkim rozeznać. I żebym mógł istnieć w ciele - Ja, który nie mam ani rąk, ani twarzy.Jules Supervielle
Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co z tobą zrobić.Augustyn
Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, więc uważaj byś zeń nie wyleciał.Stanisław Jerzy Lec
Czy człowiek narodził się po to, aby żyć w konwulsjach niepokoju i w letargu nudy?
Czy głodni tego świata umierają zbyt cicho, czy syci żyją zbyt głośno?Jacek Wejroch
Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć?Cyceron
Czy jeżeli ludożerca je nożem i widelcem - to postęp?Stanisław Jerzy Lec
Czy świat umrze trochę, kiedy ja umrę?Halina Poświatowska
Czy wielu zna nazwiska tych, którzy potępili Galileusza? Każdy pamięta jednak, w jakiej pracowali instytucji.
Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci.Ezop (Aísopos, VI w. p.n.e.)
Czystość jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać.Fulton Sheen
Czystość rąk nie zależy od zużycia mydła.Antoni Regulski
Czytam historię I widzę, coś zrobił Przez tysiąclecia, Człowiecze! Zabijałeś, mordowałeś l wciąż przemyśliwasz, Jakby to robić lepiej. Zastanawiam się, czyś godzien, Aby cię pisać przez wielkie C.Leopold Staff
Czytelnicy przyzwyczajeni są do tego, że pisarz to istota, która żyje za grosz, a mówi za milion, a nie odwrotnie.
Czytelnika nie można zniewalać, czytelnika się urzeka.Antoine de Saint-Exupery
Chciałbym iść do raju ze wzgledu na klimat, ale piekło musi byc o wiele bardziej przyjemne, ze względu na towarzystwo.T. Bernard
Człowiek jest mniej nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam.Balzac Honore
Człowiek powinien wkładać tyleż wysiłku w upraszczanie swego życia, ile go daje w komplikowanie.Bergson Henri
Człowieczeństwo nie jest stanem, w którym przychodzimy na świat. To godność, którą trzeba zdobyć.Jean de la Bruyere (Vercors)
Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien.Ambrose Bierce
Człowiek, który uchyla się od służby wojskowej ze względów religijnych, jest rewolucjonistą. Postanawiając nie stosować się do obowiązującego prawa, poświęca bowiem swe osobiste interesy dla sprawy najważniejszej - dążenia do ulepszenia społeczeństwa.Albert Einstein
Całym sobą płacisz za wolność - więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać.Jan Paweł II
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.Jan Paweł II
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”.Jan Paweł II
Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.Jan Paweł II
Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.Jan Paweł II
Człowiek samotny nigdy nie przegrywa[Sycylijskie]
Cztery rodzaje ludzi: 1)ci, którzy nie wiedzą, że wiedzą – to głupcy; unikaj ich2)ci, co nie wiedzą, że wiedzą – to prostaczkowie, poucz ich3)ci, co wiedzą, a nie wiedzą, że wiedzą- to śpiący, obudź ich4)ci, co wiedzą i wiedzą, że wiedzą – to mędrcy idź ich ślademJulian Tuwim
Człowiek, który nie zna siebie, nie wie kim jest.Tomasz Kaczmarzyk
Chcąc zgładzić swego największego wroga, musisz potłuc wszystkie lustra. Ale wtedy stracisz też najlepszego przyjaciela.Piotr Drozdowski
Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich Stefan Wyszyński
Ciekawość to dowód, że nie masz do czynienia z byle kim.Zbigniew Niedźwiecki (Ravicz)
Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co zyska, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.Jan Paweł II
Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.Jan Paweł II
Chętna uczynić z młodości zmierzch swego życia.Stepheni Meyer
Czasami porzucamy ludzi, tylko dlatego, iż boimy się, że Oni zrobią to pierwsiRadek
Cały ruch na drogach jest dlatego tak marny, bo ludzie wczorajsi siadają do aut jutra i jeżdżą po drogach przedwczorajszych.Robert Lembke
Chcecie wyzwolić się od prawdy? Zduście ją słowami.Johann Wolfgang von Goethe
Cherubin, zbyt szybko Lecący z pociechą do cierpliwych, Traci nieraz pióro, które spada Wyrzucone z anielskiego skrzydła... Cny jest pośpiech, lecz powoduje stratę!Cyprian Kamil Norwid
Cnota to kopalnia złota.Jan Izydor Sztaudynger
Cnota to złoty środek między dwoma występkami.Arystoteles
Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku.Arystoteles
Co nie jest moralnie dobre, nie jest pożyteczne.Cyceron
Czas, pożerca rzeczy.Owidiusz
Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi.Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)
Czemu, Cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerzCyprian Kamil Norwid
Cierpliwość: łagodna forma rozpaczy uchodząca za cnotę.Ambrose Bierce
Cierpienie wymaga więcej odwagi niż śmierć.napoleon Bonaparte
Czy ja jestem poetą? Nie wiem? Wiem że przy Tobie jestem zdolny do potoku uczuć przelewanych na kartkę papieru.Krzysztof Ciesiński
Czasami głupiec zrozumie,czego mądry pojąć nie może.Joanna Chmielewska
Czas nie leczy ran, tylko przyzwyczaja nas do bólu.
Cisza dla wytrawnych uszu nieraz głośniejsza jest od krzykuJ. F. Frańczak
Czasem lepiej jest uwerzyć w słowo kłamane, niż samemu skłamać
Cóż to? Szukasz? Chcesz się udziesięciokrotnić? Ustókrotnić? Szukasz zwolenników? Szukaj zer...!Friedrich Nietzsche
Ci, co rozmawiają sami ze sobą mają kiepskich rozmówców.Stephen King
Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głębi serca.Friedrich Nietzsche
Capoeira jest symbolem oporu i bardzo złożoną filozofią życia, która nie może być traktowana jako walka lub sport.Mestre Pastinha
Cogito ergo sum.Myślę więc jestem.Kartezjusz
Chęć posiadania czyni rzeczy pięknymi.Janette
Człowiek jest istotą społeczną.Arystoteles
Czasem trzeba skoczyć z mostu zanim rozwiną się skrzydła.
Chaos to porządek, którego nie rozumiemy.
Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu.Przysłowie
Chłop do cepów, baba do kądzieli.Przysłowie
Chłop robotny i żona pyskata to wezmą choćby pół świata.Przysłowie
Choć kobiety są aniołami, małżeństwo jest jednak diabłem.George Gordon Noel Byron
Chrzanu nie przetrzesz, baby nie przeprzesz.Przysłowie
Ciało kobiety jest w zasadzie substancją podatną, którą moda kształtuje na swój własny sposób.Przysłowie
Co mi powie białogłowa, pisz na bystrej wodzie słowa.Przysłowie
Co to jest zła kobieta? Jest to taki rodzaj kobiety, która się nie sprzykrzy.Oscar Wilde
Co w szale potrafi niewiasta!Wergiliusz
Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów.
Ci, którzy dotknęli mojej duszy, nie rozbudzili mojego ciała, ci natomiast, którzy dotknęli mojego ciała, nie poruszyli mojej duszyPaulo Coelho
Carpe diem (chwytaj dzień) Korzystaj z każdego dnia.Horacy
Carpe diem, quam minimum credula postero. Używaj dnia, jak najmniej ufając przyszłości.Horacy
Czyż nie lepiej dostać się w ręce mordercy niż do snów namiętnej kobiety?Fryderyk Nietzsche
Captatio benevolentiae. Zjednywanie sobie względów.
Charta non erubescit. Papier się nie rumieni.
Cicer cum caule. Groch z kapustą.
Conflabunt gladios suos in vomeres.Przekują swoje miecze na lemiesze.Izajasz
Consuetudo est altera natura. Przyzwyczajenie jest drugą naturą.Cyceron
Contra vim non valet ius. Prawo jest bezsilne wobec przemocy.
Convenienter naturae vivere. Żyć w zgodzie z naturą.Zenon z Kition
Corpus delicta. Rozkoszne ciało.Przysłowie łacińskie
Corpus delicti. Dowód przestępstwa.Prosper Farinacius
Corvus albus. Biały kruk.Juwenalis
Cucullus non facit monachum. Kaptur nie czyni mnicha.
Cui bono? Na czyją korzyść?Lucjusz Kasjusz
Cuius regio, eius religio. Czyja władza, tego religia.
Cum debita reverentia. Z należytym szacunkiem.
Chcąc pouczać innych, musisz przemawiać głosem miłości.Mikołaj Wasiljewicz Gogol
Cierpliwość jest codzienna formą miłości.Josef Kard. Ratzinger
Czasem miłość bywa milczącym wyrzeczeniem.
czasem, aby coś pokochać, wystarczy pomyśleć, że można to stracić
Czasem uchwycenie miłości jest jak zerwanie liści z czubka wysokiego drzewa - jedynie pragnącym spojrzeniem oczuvenezia00
Ciężko jest zdobyć miłość, zachować ją jeszcze trudniej.kiedy traci się przyjaźń...Lena
Chęć zapomnienia o kimś to tylko wołanie o pomoc.
Czasami trzeba odejść, by powrócić i pokochać mocniej
Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Jan Paweł II
Człowiek śmieje się z miłości tak długo, póki ta go nie dosięgnie.Sophia Loren
Choć moja miłość jest szalona, rozsądek koi przejmujący ból każąc mu być cierpliwym i nie tracić nadziei.
Cała słodycz miłości składa się z gorzkiej żółci i trującego jadu.Maurice Scève
Chciwość zbytnia worki drze.Saavedra de Cervantes Miguel
Co za korzyść z mądrej głowy, skoro nogi nie potrafią jej udźwignąć.[żydowskie]
Chory z głodu nie umiera.[polskie]
Człowiek głodu nie zmoże, wszystko inne przecierpi.[polskie]
Czego głuchy nie dosłyszy, to zmyśli.[polskie]
Co głupiemu po koronkach, kiedy powiada, że to same dziury.[polskie]
Człowiek mądry zmienia zdanie, głupiec nigdy.[angielskie]
Czym chata bogata tym rada.
Co ukradniesz za młodu, masz na starość jak znalazł.
Czasu i rzeki nigdy nie zawrócisz.
Człowiek jest kowalem własnego losu.Awski
Czasem, co małe było dzieckiem, wyrósłszy, cierniem jest zdradzieckim.[malajskie]
Co dziś opuścisz, jutro nie dogonisz.[polskie]
Czego fortuna nie dała, tego nie wydziera.[polskie]
Człowiek śpi, a fortuna much ogania.[polskie]
Co ludzie gadają, to wygadają.[polskie]
Często gęba łakoma i reka niesyta to upuści, co trzyma, gdy niepewnie chwyta.[polskie]
Co do głowy idzie, to i z głowy.[polskie]
Co dwie głowy, to nie jedna.[polskie]
Co z głowy, to z myśli.[polskie]
Czas i morze bez ruchu stać nie może.[polskie]
Czas i śmierć nigdy się uprościć nie dadzą.[polskie]
Czas jest najlepszym lekarzem.[polskie]
Czas płynie, a my z nim do kresu.[polskie]
Czas to pieniądz.[polskie]
Czas ucieka, wieczność czeka.[polskie]
Czas utracony nigdy nie wróci.[polskie]
Czas wszystko przynosi, z czasem wszystko ginie.[polskie]
Czas za czasem goni.[polskie]
Czasy się odmieniją, z czasami i ludzie.[polskie]
Czas króluje, a nie królowie.[gruzińskie]
Czas leczy nasze rany, ale zmarszczki są bardziej uparte.[francuskie]
Czas przynosi ulgę smutkowi.[łacińskie]
Czas to najlepszy nauczyciel życia.[łacińskie]
Czasu rękami nie zatrzymasz.[bengalskie]
Chcąc człowieka dobrze poznać, trzeba z nim beczką soli zjeść.[polskie]
Co człowiek, to drugiego sędzia.[polskie]
Człowiek bez honoru - kwiat bez woni.[polskie]
Człowiek do śmierci się uczy, a głupim umiera.[polskie]
Człowiek jak kot - do miejsca sie przyzwyczaja.[polskie]
Człowiek wie kiedy z domu wyjdzie, ale nie wie kiedy wróci.[polskie]
Człowiekowi do szczęścia bardzo niewiele potrzeba.[polskie]
Człowiek człowiekowi wilkiem.[łacińskie]
Człowiek dla człowieka jest zwierciadlem.[armeńskie]
Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego.[arabskie]
Człowiek jest twardszy od głazu, a delikatniejszy od róży.[osmańskie]
Człowiek jest wielką niewiadomą, chociaż programuje sam siebie.[japońskie]
Człowiek upodabnia się do towarzystwa, które lubi.[indyjskie]
Człowiek z natury jest dobry, ale ma w sobie diabła.[greckie]
Czyn idzie w ślad za słowami.[polskie]
Czyn jest okrągły, język - płaski[ordoskie]
Czyn przeminą, wspomnienia o nim trwają.[łacińskie]
Czyny sa owocami, słowa jedynie liśćmi.[angielskie]
Czyny są trudniejsze niż słowa.[łacińskie]
Co drugiemu dasz, tego sam nie masz.[polskie]
Chcesz pożywiść z diabłem, szukaj długiej łyżki.[polskie]
Co nagle to po diable.[polskie]
Co po diable w kościle, kiedy pacierza nie umie.[polskie]
Cudze dobro, gorzkie dobro.[polskie]
Człek do złego leci jak wóz z góry, a do dobrego jak wóz pod górę[polskie]
Czego dobrocią nie zrobisz, tego złością nie wskórasz.[polskie]
Częstokroć człowiek, chcąc minąć jeden dół, wpadnie w drógi.[polskie]
Chcącemu krzywda nie bywa.[polskie]
Chciwość przynosi człowiekowi zawsze nędzę i pełnia tego świata nie czyni go bogatym.[mongolskie]
Chęć to połowa wykonanego dzieła.[gruźińskie]
Chleb cudzym nożem krajany - niesmaczny.[polskie]
Chleb płacze, gdy go darmo jedzą.[polskie]
Chleb zawsze spada na stronę posmarowaną masłem.[angielskie]
Chłop chce szlachcicem, szlachcic chce być królem.[polskie]
Chłop umiera z głodu, a pan z obżarstwa.[polskie]
Chłopaki nie płaczą.[polskie]
Chorego pytają, zdrowemu dają.[polskie]
Chory niewiele potrzebuje, ale dużo kosztuje.[polskie]
Choroba ujawnia, jacy jesteśmy.[angielskie]
Chory leczy się lekarstwami, nie gadaniem.[łacińskie]
Ciało jest maską duszy.[polskie]
Ciało słyszy lepiej od ucha.
Ciało słyszy lepiej od ucha.[polskie]
Ciekawość niekiedy strach przezwycięży.[polskie]
Cierp ciało, kiedy Ci się na świat chciało.[polskie]
Cierpieć z drugim lżej.[polskie]
Cierpliwemu wszystko na czas przychodzi.[polskie]
Cierpliwością i pracą ludzie się bogacą.[polskie]
Cierpliwość jest kluczem do szczęścia.[greckie]
Cierpliwość to kwiat, który nie w każdym ogrodzie kwitnie.[angielskie]
Cnocie, nie fortunie, ufać należy.[polskie]
Cnota cudzej chwały nie potrzebuje.[polskie]
Cnota i w ciemnościach świeci.[polskie]
Cnota złego zawsze w oczy kole.[polskie]
Cnota i uroda rzadko chodzą w parze.[angielskie]
Cnota nie rząda zapłaty.[łacińskie]
Cnota raduje się gdy jest wystawiona na próbę.[łacińskie]
Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.[polskie]
Cudze nie grzeje, ale piecze.[polskie]
Cudze bardziej podoba się nam, nasze innym.[łacińskie]
Czas daje, czas rzeczy wykrada.[polskie]
Cóż warte są bogactwa o których człowiek marzy,kiedy nie ma się nikogo kto miłością darzy. Radosław Gołdyn
Chęć tworzenia z kimś nowego życia i układanie dalszego ciągu szczęśliwych wydarzeń jest najlepszą oznaką dojrzałej miłości.Krzysztof Ciesiński
Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła.Friedrich Nietzsche
Czasem jest tak, że cały świat dookoła się zmienia. Ale jedno nie zmieni się nigdy, pamięta o tym, że zawsze będę Cię kochać... Do końca świata!Edyta Górniak
Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.Jan Paweł II
Czy pozwolisz, ze ci powiem...W wielkim skrócie i milczeniu...Że ci oddam i otworzę...W ciszy serc, w potoków lśnieniu...Słowa dwa przez sen porwane...Przez noc ukryte... przez czas schwytane...Słowa dwa, co brzmią jak śpiew,dwa proste słowa....kocham cię.Bolesław Leśmian
Chciałbym tak nienawidzieć jak kocham.Tymon Guliński
Czasem trzeba usiąść obok i zamknąć swą dłoń w czyjejś dłoni..Wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście !Buryła Wacław
Czy wiesz,że w miłości nie zna się słowa "przepraszam"? Więc nie czyń mi bólu a nie będziesz musiał go używać.
Czy to prawdziwa miłość czy przypadkowa pomyłka, dowiemy się dopiero gdy opadnie mgła wzajemnego zauroczenia.IN
Ciesz się wielką miłością tych, których kochasz.
Czy wiesz, jaka jest jej miłość? To jakby mżył najdrobniejszy deszcz, w którym idziesz i nie wiesz, że pada, a potem czujesz, żeś przemókł do samego serca. Taka jest jej miłość.Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Czasami najgłośniej przemawia milczenie.Łukasz
Człowiek cierpi, gdyż tylko cierpienie może wzmocnić jego osobowość...Małgorzata Ostrowska
Człowiek jest jak licha gałązka... nie wiadomo kiedy się złamie.Agata
Człowiek jest jak samolot - musi wystartować z ziemi zmysłów ale jego przeznaczeniem jest lot w przestworzach wartościJ. F. Frańczak
Człowiek jest stworzony, aby przekraczać siebie.
Człowiek musi poczuć piękno, aby je dostrzec.Maciej Kwiatkowski
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
Czasami ważniejsze jest to co dajemy drugiemu człowiekowi, niż to co o nim myślimy.
Człowiek często okłamywany, traci wiarę we wszystko.Iwona Anioła
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za swoje uczucia, lecz i za te, które w kimś budzi.
Człowiek nie jest z natury zły ale ma wrodzone ku temu zdolności.Emila
Człowieka bez zła, róży bez kolców, miłości bez cierpienia-nie znajdziesz.przysłowie ormiańskie
Całe życie człowieka jest parodią, każdy nowy ruch jest zaprzeczeniem poprzedniego.
Cierpienie jest nauczycielem.Ajschylos
Chciałabym już zacząć żyć, a nie ciągle mieć nadzieję.Aga
Celuj aby trafić, a trafisz do celu.cezary michalski
Człowiekowi można odebrać życie, ale nie nadzieje.
Człowiek jest do tego stopnia egoistyczny, że stojąc nad grobem przyjaciela,potrafi płakać nad sobąz powodu jego utraty.Agnieszka Lisak
Człowiek jest jak szkło,poznasz go gdy sie skaleczysz.
Człowiekowi czasami ciężko jest wytrzymać ze sobą, a co dopiero z drugim człowiekiem.Anita Andreas
Częściej myślę o życiu niż nim się cieszę.Aisha
Człowiek jest jak stolarz. Stolarz żyje, żyje, a potem umiera. Tak też bywa z człowiekiem.Szolem Alejchem
Czas nie goi ran. Czas przyzwyczaja do bólu.
Człowiek chciałby wsiąść do byle jakiego pociągu i dojechać do szczęścia.Marta Klarowska
Człowiek swoją mądrość docenia przez zrozumienie jak bardzo jest głupi.Sachmet
Człowiek jest małym światem,Wobec tego co go otacza.Paweł Z.
Człowieku zrozum ile znaczysz!
Człowiek nie jest stworzony do klęski. (...) Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.Ernest Hemingway
Człowiek nie rodzi się rasistą.Patryk Bogajewicz
Całe życie uciekałem od miłości, a gdy życie ucieka ode mnie wpadłem na miłość.
Chciałbym pójść do nieba,ze względu na klimat lecz piekło musi być o wiele ciekawsze ze wzgledu na towarzystwo.
Czynię dzwoneczki z mych łez i nie śpię, gdy stada śpią już.Agnieszka Osiecka
Czasem życie mści się na człowieku dając mu to czego pragnie.A.Perez Reverte
Czekając na idealny moment możesz nigdy nie rozpocząć dzieła. Zaczynaj już! Zaczynaj tam, gdzie jesteś i jako ten, kim jesteś.H. Jackson Brown, Jr
Czy chcesz mieć zawsze rację, czy wolisz być szczęśliwy?H. Jackson Brown, Jr
Człowiek to nic innego jak robot kuchenny z sercem.Tymon Guliński
Ciepłe słowa roztapiają nas jak słońce tabliczkę czekolady.Ewa Kryszkiewicz
Czasami najprostsze pytania są najtrudniejsze.
Chcesz być szczęśliwy przez chwilę? Zemścij się.Chcesz być szczęśliwy na zawsze? Przebacz.
Człowieka od zwierząt odróżnia zdolność abstrakcyjnego myślenia.
Czułam się zraniona, gdy traciłam mężczyzn, których kochałam. Dziś jestem przekonana, że nikt nikogo nie traci, bo nikt nikogo nie może mieć na własność.Paulo Coelho
Co to jest miłość? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie i idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się że przemókł do głębi serca.
Choć są cztery strony świata ja podążam zawsze tam gdzie Ty jesteś.Krzysztof Ciesiński
Co pan robi od rana do wieczora? - Doznaję siebie. Emil Cioran
Cacactum non est pictum - nafajdane to nie namalowane.
Cacoethes scribendi - nałóg pisania; niezmordowana chęć pisania.
Cadit quaestio - sprawa upadła.
Caeca invidia est - zazdrość jest ślepa.
Cael(um) ipsum petimus (stultita) - głupotą naszą sięgamy do niebios (zenitu). (zenitu). (zenitu)
Caelum non anium mutanta qui trans mare currunt - niebo (klimat), nie duszę zmieniają co, co biegną za morze.
Caesar ad Rubiconem - Cezar nad Rubikonem.
Caesar citra Rubiconem - Cezar przekroczył Rubikon.
Caesar non supra grammaticos - Cesarz nie jest nad gramatykami; Cesarz nie (stoi) wyżej od gramatyków.
Caesarem stantem mori decet - Cesarzowi przystoi umrzeć, stojąc.
Calamitas virtutis occasio est - klęska (jest) okazją do cnoty; nieszczęście jest okazją do wykazania męstwa. Seneka
Calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser - nieszczęsna (narażona na klęski) jest dusza pełna trosk o przyszłość i nieszczęśliwa już przed nadejściem zgryzoty.
Calcat iacentem vulgus - tłum (pospólstwo) kopie leżącego.
Cale życie filozofa nie jest niczym innym jak medytacją nad śmiercią. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Calumniare audacter, semper aliquid haeret - szkaluj śmiało, zawsze coś przylgnie.
Calvitum non est vitium, sed prudentiae indicium - łysina to nie ułomność (wada), lecz oznaka mądrości.
Cała harmonia tego świata składa się z elementów sprzecznych. Seneka Młodszy
Cała historia uczy, że okrzyk, błędnie zwany religijnym, bywa często podnoszony przez ludzi bez wszelkiej religii, w życiu codziennym depcących elementarne zasady dobra i zła, że poczyna się z nietolerancji i prześladowania, jest bezrozumny, ogłupiający, tępy, niemiłosierny. Karol Dickens (1812-1870)
Cała mądrość życia w tej jedynie mieści się prawdzie - czekać i mieć nadzieję. A. Dumas
Cała nasza cywilizacja jest dziełem lenistwa. Kolakowski
Cała nasza działalność zdąża do tego, aby uwolnić się od cierpienia i niepokoju. Epikur z Samos
Cała wiedza, suma wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi zawarta jest w psie. Kafka
Całe nieszczęście tego świata polega na tym, że ci, co się modlą nie myślą a ci, co myślą nie modlą się... . Bruce Marshall
Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności. Kartezjusz (właśc. Rene Descartes, 1596-1650)
Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w niezwyczajnych. Hans Urs von Balthasaz
Całe życie filozofa to rozmyślania o śmierci. Cyceron
Ci, którzy nie wierzą w Boga - uwierzą we wszystko. Gilbert Chesterton
Całe życie jest niewolą. Należy więc pogodzić się z losem, jak najmniej ubolewać nad nim i chwytać każdą korzyść, jaka z nim się łączy. Żadne położenie nie jest aż tak straszne, by człowiek obdarzony równowagą ducha nie znalazł w nim jakiejś pociechy. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Całe życie jest szkołą. J. Komenski
Całe życie poświęcił przemianie materii. Jan Czarny
Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie? Tadeusz Konwicki, Zwierzoczłekoupiór
Całkowita wolność to zapomnienie o niej w ogóle. Kołda Eugeniusz
Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. Jerzy Leszczyński ? Charli Chaplin
Całun - ostatni krzyk przeżytej mody. Łuczko S
Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. Helmut Schmidt
Cały świat gra komedię. Petroniusz Arbiter (Titus Petronius,? - 66 n. e)
Cały świat i wszystko na nim jest piękne, ale najpiękniejsza jest kochająca kobieta. Mahomet
Cały świat jest komedią. Petroniusz Arbitr
Cały świat to (sami) aktorzy. Petroniusz Arbitr
Cały świat zwierzęcy jest pasożytem roślinnego.
Cały ten tylko mój, moimi oczami widziany i sercem przeżywany świat - to wspaniałe piękno, które stworzyło się samo? Czy Bóg je stworzył? Czy wymyślił człowiek? Czy szatan, żeby omamić, zauroczyć, rozkochać a potem zabrać, zgasić, kazać opuścić? Ktokolwiek - kocham. s. 134 Zofia Kucówna - Zatrzymać czas
Cały twój. (Totus tuus). Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort (1673 - 1716)
Camelum videbis saltantem - (dosł. zobacz tańczącego wielbłąda) usłysz bujdy
Canis mortuus non mordet - zdechły pies nie kąsa. Stefan Batory
Canis timidus vehementius latrat quam mordet - tchórzliwy pies szczeka straszniej niż gryzie. Curtius Rufus
Cantus cycneus - łabędzi śpiew (ostatnie dzieło, praca przedśmierna lub głos wieszczy). Wergiliusz
Cantus Sirenarum - syreni śpiew (przynoszący zgubę). Homer
Captatio benevolentiae - zjednywanie sobie względów.
Caput mortum - martwa głowa.
Caput mundi - głowa świata (Rzym). (Rzym). (Rzym)
Carpe diem - (dosł. chwytaj dzień) korzystaj z każdego dnia; nie marnuj mijających chwil. Horacy
Carpe diem (łac). - chwytaj dzień, korzystaj z każdego dnia
Carpe diem quam minimum credula postero - chwytaj dzień (korzystaj z chwili), jak najmniej ufając przyszłości; weseląc się dziś nie dowierzaj przyszłości. Epikur
Carpent tua poma nepotes - owoce twojej pracy będą zbierać wnuki.
Carum est, quod rarum est - to, co jest rzadkie, jest cenne (drogie). (drogie). (drogie)
Caseus et panis sunt optima fercula sanis - ser i chleb są najlepszymi daniami zdrowych (ludzi). (ludzi). (ludzi)
Castigat ridendo mores - śmiejąc się poprawia obyczaje.
Casum senit dominus - właściciel odczuwa (ponosi) skutki przypadkowego zdarzenia.
Casus a nullo praestatur - za przypadek nikt nie odpowiada.
Casus belli - (dosł. powód do wojny) powód do kłótni; zdarzenie (które jest uzasadnieniem lub przyczyną) wojny
Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest - siłą wyższą jest zdarzenie, któremu słabość ludzka oprzeć się nie może.
Casus ubique valet - przypadek wszędzie ma znaczenie.
Causam accusare - oskarżać.
Causam iudicare - rozsądzać sprawę.
Causam perdere - sprawa w sądzie (przegrana). (przegrana). (przegrana)
Causam vinicere - sprawa w sądzie (wygrywać). (wygrywać). (wygrywać)
Cave canem! - Strzeż się psa
Cave canem, te necet lingendo - strzeż się psa, może zalizać cię na śmierć.
Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo - strzeż mnie panie przed przyjaciółmi, z nieprzyjaciółmi sam dam sobie radę; Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.
Cave ne cadas! - Strzeż się, żebyś nie upadł
Cave, quid dicas, quando et cui - strzeż się, co mówisz, kiedy i komu.
Caveant consules (ne quid detrimenti respublica capiat) - niech konsulowie czuwają (aby rzeczpospolita nie doznała żadnego uszczerbku). (aby rzeczpospolita nie doznała żadnego uszczerbku). (aby rzeczpospolita nie doznała żadnego uszczerbku)
Caveat emptor - niech kupujący uważa (nabywca towaru jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy towar mu odpowiada). (nabywca towaru jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy towar mu odpowiada). (nabywca towaru jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy towar mu odpowiada)
Caveat lector - niech czytelnik uważa (pisarz nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tekstu). (pisarz nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tekstu). (pisarz nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tekstu)
Caveat venditor - niech sprzedający uważa (sprzedawca towaru jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji o towarze nabywcy). (sprzedawca towaru jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji o towarze nabywcy). (sprzedawca towaru jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji o towarze nabywcy)
Cavere decet, timere non decet - przystoi być ostrożnym, nie przystoi lękać się.
Cechą życia jest pęd ku przyszłości. Antoni Kępiński (1918-1972)
Cedant arma togae! - Niech oręż ustąpi przed togą! (niech nastanie pokój). Cyceron
Cel pono uświęca środki, ale środki uświęcają cel. Tadeusz Kotarbiński
Cel to zadanie jakie wyznaczamy naszym marzeniom. Bierce Ambrose
Cel uświęca środki. Tak, ale tylko wówczas, gdy środki nie są z tym celem sprzeczne. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Cel uświęca środki. Thomas Hobbes
Cel wojny może być sprawiedliwy, ale środki nigdy.
Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. Sofokles
Celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z natura. Zenon z Kition
Celem każdego zespołu politycznego jest zachowanie przyrodzonych i nie ulęgających przedawnieniu praw człowieka. Tymi prawami są wolność, własność, bezpieczeństwo i opieranie się uciskowi. Deklaracja praw człowieka i obywatela - 26. VIII. 1789r - Francja
Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. Platon
Celem terroryzmu jest szerzenie terroryzmu. Władimir Lenin (właść. Władimir Uljanow, 1870 - 1924)
Celibat nie jest dziedziczny. Prawo Socjogenetyki
Cenimy ideał ale kochamy idealistki. Regulski Antoni
Cenzor to człowiek który czyta uszami. Petan Ż
Cenzura to reklama na koszt państwa. Federico Fellini
Ceń słowa. Każde może być twoim ostatnim. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Cera: Każda cera życiorys zawiera. Fangrat Tadeusz
Cerata: Cerata ziębi zupę. Serna Gomez De La
Cernutur in agendo virutes - w działaniu rozpoznajemy cnoty.
Certa amittimus, cum incerta petimus - pewne rzeczy tracimy gdy dążymy do niepewnych rzeczy.
Certum est, quia impossible est - jest pewne, ponieważ jest niemożliwe.
Cesarz odszedł, generałowie zostali. T.Plievier
Cessante causa, cessat effectus - Gdy znika (ustępuje) przyczyna znika (ustępuje) skutek.
Cessante ratione (legis), cessat (et) ipsa lex - gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa.
Cetera desunt - reszty brakuje.
Ceteris paribus - pozostałe rzeczy będące równymi.
Ceterum censeo Carthaginem delendam esse - poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć (powinna zostać zburzona). Kato Starszy
Cezarów zabijają najczęściej przyjaciele. Bo są wrogami. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.
Charakter - zjawisko rzadziej spotykane niż bohaterstwo. Claudel Paul
Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem. Heraklit z Efezu
Charakter człowieka najlepiej określa się przez to, co uznaje on za śmieszne. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Charakter człowieka najlepiej się ujawnia w chwilach podniecenia. C. E. Weigall: Światło w mroku
Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy staje się on przełożonym. Erich Maria Remarque (właśc. Erich Paul Remark, 1898-1970)
Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy staje się on przełożonym. Isidor Isaac
Charakter człowieka ujawnia się najwyraźniej i najczyściej, kiedy człowiek zostanie odsunięty od swego codziennego otoczenia i postawiony przed czymś nowym. Hermann Hesse (1877-1962)
Charakter partnera - to coś, co poznaje się najczęściej w ciągu dnia; zaś jego temperament - przeważnie w nocy. Stefan Pacek
Charakter to brak wątpliwości,charakter to uporczywość trwania przy swoim zamiarze choćby nie wiem jak bezsensownym,charakter to brak wyobraźni,charakter to wrodzona tępota,charakter to nieszczęście ludzkości. Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Charaktery z natury źle nie zmieniają się. Menander
Charta non erubescit - papier się nie rumieni (ze wstydu); papier jest cierpliwy; pisać można wszystko.
Chcąc być czyimś przyjacielem, trzeba stać się godnym przyjaźni. Mikołaj Gogol
Chcąc odnaleźć siebie, muszę choć trochę z siebie zrezygnować. Duval
Chcąc określić krótko chrześcijaństwo, trzeba powiedzieć: jest ono religią miłości... . Rupert Mayer
Chcąc wielkie dokonać rzeczy, trzeba tak żyć, jakbyśmy nigdy nie mieli umierać. Luc de Clapiers de Vauvenargues (1715 - 1747)
Chcąc zmusić ludzi, aby dobrze o nas mówili, jedyny to sposób - czynić dobrze. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Chcącemu nie dzieje się krzywda. Ulpian
Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . . Joseph Conrad, Lord Jim
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, / Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz, / W tym moc, co więcej umie. Ignacy Baliński (1862 - 1951)
Chcesz być pewnym młodej żony? Poczekaj, aż się zestarzeje. Tadeusz Gicgier
Chcesz być szczery? A masz wariackie papiery?! Jan Sztaudynger
Chcesz mieć wroga, zrób komuś przysługę Z praw Murphy'ego.
Chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
Chcesz się żenić? Winszuję, ale nie zazdroszczę. Józef Ignacy Kraszewski
Chcesz ukryć twarz - wyjdź nago. Stanisław Jerzy Lec
Chcesz wiedzieć o nim prawdę? Policz, ile ma krawatów, a ile książek
Chcesz wiedzieć, kim będziesz - zważaj na to, co robisz. Budda
Chcesz zagłuszyć głos swego serca? Zdobądź poklask tłumu... . Stanisław Jerzy Lec
Chcesz znaleźć szczęśliwych, nie szukaj wśród leniwych.
Chciałbym iść do raju ze względu na klimat, ale piekło musi być o wiele przyjemniejsze ze względu na towarzystwo. T. Bernard
Chciałbym nic nie robić... Jak to się robi? Tadeusz Kotarbiński
Chciałbym wiedzieć, co myślą małpy o Darwinie. Żarko Petan
Chciałbym, by kiedyś ucząc swoje dzieci nie mówił im o pacierzu, ale o codziennym spotkaniu z Bogiem. Nie pytaj: czy zmówiłeś pacierz?, ale pytaj czy rozmawiałeś z Bogiem i o czym z Nim rozmawiałeś? Wtedy dziecko od początku łatwiej przejdzie z modlitwy dziecka do modlitwy człowieka dojrzałego. ks. E.Staniek, W trosce o głębszą wiarę
Chciałbym, żeby bez raju i bez piekła wszyscy byli porządnymi ludźmi.
Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo. Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmieniać samego siebie. Aldous Huxley
Chciałoby się być bogatym, aby już nie myśleć o pieniądzach, ale większość bogatych i tak nie myśli o niczym innym. Abel Bonnard
Chciały żaby króla, dostały bociana.
Chciano za szczęściem rozpisać listy gończe, ale nikt nie umiał podać rysopisu. Wiesław Brudziński
Chcieliśmy jak najlepiej, a wyszło tak jak zawsze. Wiktor Czernomyrdin (premier Wspólnoty Niepodległych Państw 1992-98)
Chciwemu zawsze mało. Horacy
Chciwość i bezczelność to główne wady możnych. Tacyt
Chciwość jest cechą wstrętną i grzeszną. Platon
Chciwość zbytnia worki drze. Miquel Cervantes
Chełpliwość skłoniła niejednego do wyznania grzechu. Aleksander Kumor
Chęci zysku nie sposób nasycić. Pittakos
Chętnie drugich upominamy, a sami upomnień niechętnie słuchamy. Eurypides
Chętnie się dzielę winą - z ładną dziewczyną. Jan Sztaudynger
Chleb cudzym nożem krajany - niesmaczny. Rodziewiczówna
Chleb jest ważny, wolność jest ważniejsza, ale najważniejsza jest niezłomna wierność i wierna adoracja. Alfred Delp
Chleb otwiera każde usta. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Chleb zachowany w komorze na jutro ma większe znaczenie, gdy dziś uratuje głodnego od śmierci. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Chleba i igrzysk. Juwenal (Decimus Iunius Iuvenalis, 55 - 130)
Chleba szukajmy pługiem. Juvennalis
Chłop bez kapelusza jest jak koń bez podkowy. Tadeusz Nowak
Chłop jak sięga, to przysięga, jak dostaje, to przestaje. Władysław Stanisław Reymont
Chłop potęgą jest i basta. Stanisław Wyspiański (1869 - 1907)
Chłop się nie przeżegna, dopóki piorunu nie usłyszy. Adalberg
Chłop strzela, Pan Bóg kule nosi. Przysłowie polskie
Chłop żywemu nie przepuści. Kazimierz Grześkowiak (ur. 1941)
Chłopek stojący wyższym jest od szlachcica na klęczkach. A.Markiewicz
Chłopiec staje się mężczyzną, kiedy przestaje prosić ojca o pieniądze, a domaga się pożyczki.
Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie. Claude Crebillon
Chmury nad nami rozpal w łunę, / Uderz nam w serca złotym dzwonem, / Otwórz nam Polskę, jak piorunem / Otwierasz niebo zachmurzone. Julian Tuwim (1894 - 1953)
Chmury zakrywają szczyt tylko dla tych, którzy są na dole. Jerzy Drobnik
Chociaż brak sił, to jednak sama chęć jest godna pochwały. Owidiusz
Chociaż chłopcy rzucają w żaby dla żartu, giną one nie dla żartu lecz na serio. Plutarch
Chociaż i nie ma nic strasznego, zły się boi cienia swego. Jan Kochanowski
Chociaż każdy usiłuje trzymać się możliwie jak najbliżej innych, pozostaje jednak zupełnie samotny, przepełniony głębokim uczuciem niepewności, niepokoju i winy, co występuje zawsze, gdy człowiekowi nie udaje się przezwyciężyć osamotnienia. Erich Fromm, O sztuce miłości
Chociaż krowie dasz kakao, nie wydoisz czekolady. Stanisław Jerzy Lec
Chociaż piękne buzie cenię, ale wolę przyrodzenie. Jan Sztaudynger
Chociaż pytania filozoficzne dotyczą wszystkich ludzi, nie wszyscy zostaną filozofami. Jostein Gaarder: Świat Zofii
Chociaż talent zawodzi, z gniewu wiersz się urodzi. Decimus Junius Juvenalis
Chociaż to szaleństwo, jest w nim jednak metoda. William Szekspir
Chociaż wielkie mogą być dobrodziejstwa rozumu, nie mają one jednak żadnego porównania wobec dobrodziejstw nadziei. Samuel Smiles
Chociaż żegnając kocha się najdłużej bliscy co potem wydają się obcy. Ks. Jan Twardowski
Choć człowiek niejednokrotnie narzeka na pracę, nie może się bez niej obejść. Antoni Kępiński (1918-1972)
Choć kobiety są aniołami, małżeństwo jest jednak diabłem. George Byron
Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada. Louis Pasteur (1822 - 1895)
Choć nie masz pieniędzy, nie pokazuj nędzy. . Przysłowie polskie
Choć radość jest krótka, poprzedza ją jeszcze długa nadzieja, a po niej zostaje jeszcze dłuższe wspomnienie. J. Paul
Choć są różne grzeczne nacje na świecie, przecie Bóg naszą szczególnie w miłosierdziu swoim przyozdobił. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Choć to szaleństwo, jest w nim przecie metoda. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Choć życie nasze splunięcia niewarte, (Evviva l'arte)! Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865 - 1940)
Choćby cię smażono w smole, nie mów, co się dzieje w szkole.
Choćby wszystko zawiodło, to duch wszystko pokona. Owidiusz
Choćbyś naturę widłami wypędzał, ona i tak powróci. Horacy
Choćbyś wszystkie przeszedł drogi, nie dotrzesz do granic duszy; taka w niej głębia. Heraklit z Efezu
Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie nosimy go w sobie. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)
Chodzi mi o to, aby język giętki / Powiedział wszystko, co pomysli głowa. Juliusz Słowacki (1809 - 1849)
Chodzić będziecie po ziemi z sercem miłującym; może to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości niż męka z nienawiści. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Chodź własnymi drogami nawet po obcych rajach. Stanisław Jerzy Lec
Choose your wife rather by your ear than by your eye - żonę wybieraj uchem nie okiem.
Chorego, który uważa się za zdrowego, nie można wyleczyć. Henri Fréféric Amiel
Choremu brzuchowi i pierogi zaszkodzą. Adalberg
Choremu i od zdrowych potraw brzuch się nadmie. Mikołaj Rej
Choremu wychodzi na zdrowie radosna mina odwiedzającego. Francisco de Rojas
Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia. Albert Camus
Choroba jest to wielki strychulec, który niweluje nierówności społeczne. Władysław Biegański, lekarz i filozof
Choroba pozwala poznać słodycz zdrowia, zło - dobra, głód - sytości, zmęczenie - wypoczynku. Heraklit
Ci, którzy nie posuwają naprzód żadnego życia poza swoim własnym, żyją nieciekawie. Brecht Bertold
Choroba psychiczna to unikanie rzeczywistości za wszelką cenę; zdrowie psychiczne to pogodzenie się z rzeczywistością bez względu na cenę. Scott Peck
Choroba ta nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej. J 11,4
Choroba ugniata człowieka w jedno ciasto. Romain Rolland
Choroby dzieci dane są kobietom dla oczyszczenia uczuć. Diana Kalinowska
Chory jest jak miasto otwarte po kapitulacji. Nowe życie wejdzie w niego różnymi drogami. Wchłaniać je będzie całym ciałem, wszystkimi porami skóry. Aleksander Fedorowicz
Chór biurokratów śpiewa państwu kołysanki. Żarko Petan
Chrapanie jest piłą snu. Ramon Gomez de la Serna (1888-1963)
Christus Rex - Chrystus Król.
Chromy chce dalej skoczyć, a ślepy widzieć. Rysiński
Chromy cierpliwy dalej zajdzie, niż zdrowy leniwy.
Chrystus był człowiekiem przede wszystkim i głównie dlatego, że Bóg pozostawił go samego, sabachtani. Jose Ortega Y Gasset
Chrystus był to humanista, i gdyby żył w naszych czasach i otrzymał współczesne wykształcenie, bez wątpienia przystałby do rewolucjonistów. Fiodor Dostojewski
Chrystus ciągle się odradza w wybranych ludziach i ciągle bywa w nich męczony . Aleksander Świętochowski
Chrystus daje się ukrzyżować nie dla wybawienia krzyża, ale dla wybawienia ludzi od ich nieprawości. Fryderyk Engels
Chrystus nie chce tych, co go podziwiają, ale tych, co Go naśladują. Sören Kierkegaard
Chrystus nie jest porządkowym świata. On jest naszą wolnością. Reinhold Schneider
Chrystus wypędził handlarzy ze świątyni. Potem handlarze zmądrzeli: przywdziali szaty kapłańskie
Chrystus, kiedy chciał wychowywać ludzi, stał się człowiekiem. Jeśli chcemy wychowywać dzieci, to musimy się stać także dziećmi. Martin Luter
Chrześcijanie bardzo się złoszczą na innych chrześcijan, którzy grzeszą w inny sposób, niż oni sami.
Chrześcijaństwo jest religią poetycką i pełną paradoksów, której nawet Chrystus nie zdołał wcielić w życie. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Chuda fara, sam pleban dzwoni.
Chustka w kieszeni, a z nosa mu kapie. Przysłowie ludowe
Chwalą to, czego nie rozumieją.
Chwalcie łąki umajone, / Góry, doliny zielone, Chwalcie cierniste gaiki, / Żródła i kręte strumyki. Karol Antoniewicz (1807 1852)
Chwalebna jest w życiu równowaga i zawsze to samo oblicze. Cyceron
Chwalebne jest czynić to co należy, a nie to co wolno. Seneka Młodszy
Chwalebnie jest czynić to co należy, a nie to co wolno. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Chwalę niewinną, lecz wolę inną. Jan Sztaudynger
Chwali się zazwyczaj tylko po to, aby być chwalonym. Francois de la Rochefoucauld (1613 - 1680)
Chwalić wszystkich, jest to nie chwalić nikogo. Ignacy Krasicki
Chwalmy lata dawne, ale stosujmy się do naszych. Owidiusz
Chwała wszystkiemu, co twardym czyni.
Chwała zwyciężonym. (Gloria victis) Eliza Orzeszkowa (1841 - 1910)
Chwałą jednych jest, że piszą dobrze, a innych, że się do tego nie zabierają. Jean de La Bruyere
Chwila poznania swego beztalencia jest błyskiem geniuszu. Stanisław Jerzy Lec
Chwilo trwaj, chwilo jesteś tak piękna. J. W. Goethe
Chyba wspaniale żyć w dżungli, gdzie nie rządzi jej prawo. Stanisław Jerzy Lec
Chytrość - mroczny przybytek beztalencia. Philip Chesterfield
Chytrzy są po to, aby ich nabierali chytrzejsi. Miquel Cesare Pavese
Ci bohaterowie! Zawsze wiedzą, kto na nich patrzy. Elias Canetti
Ci co mają szerokie horyzonty mają znacznie mniejsze perspektywy.
Ci co nie potrafią uczyć, zarządzają. Prawo Martina
Ci co potrafią, robią to. Ci co nie potrafią, uczą innych. Prawo Menckena
Ci którzy pisali, niech przejrzą starannie swoje publikacje, aby rozeznali, na ile są zobowiązani do restrykcji. Ale wymaga to trudu, pokory, a może i cierpienia. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Ci rękami na chleb pracują, a tamci uszami. Alojzy Żółkowski
Ci tylko są szczęśliwi, których myśli są skierowane ku jakiemuś przedmiotowi innemu niż własna szczęśliwość. John Stuart Mill (1806-1873)
Ci, co lękają się żartu, niezbyt ufają we własne siły. To, Herkulesy, którzy boją się łaskotek. Valery Paul
Ci, co łatwo zapominają, lżej zdają egzamin życiowy. Stanisław Jerzy Lec
Ci, co milczą, wykazują najwyższe poczucie odpowiedzialności za słowo. Jacek Wejroch
Ci, co poznali mrok, światło kochają;/ Oczekują świtu, nocy się lękając. Dean R. Koontz
Ci, co przerośli epokę, chodzą ze spuszczoną głową. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać. sir Charles Spencer Chaplin (1889-1977)
Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące. bł. Elżbieta
Ci, co śnią, mają noce bezsenne. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ci, co w tańcu przodkują, skrzypkowi płacą. J.K.Haur
Ci, co żyją nadzieją, widzą dalej. Lothar Zenetti
Ci, których wróg chwali, pewnie najmniej warci. Iwan Kryłow (1769 - 1844)
Ci, którzy budują zamki na lodzie, zwykle na lodzie osiadają. Tadeusz Gicgier
Ci, którzy już mają, dostaną jeszcze więcej. Prawo Matthewsa
Ci, którzy kochają sami sobie kształtują sny. Wergiliusz
Ci, którzy kochają, sami sobie kształtują sny. Wergiliusz
Ci, którzy mają ideę wciąż w gębie, mają ją zazwyczaj i w pobliskim nosie. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ci, którzy nie czują zazdrości, nie czują nic. Louis Aragon
Ci, którzy po zwycięstwie spoczęli na laurach są już martwi. Antoine de Saint-Exupery (1990 - 1944)
Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni, pokazać listy uwierzytelniające. Julian Tuwim (1894 - 1953)
Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko zrobić, by go mieć. Dante Alighieri
Ci, którzy traktują miłość jak sport, mają na ogół mierne wyniki. Tadeusz Gicgier
Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca to ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go tylko dla siebie. James Matthew Barrie (1860-1937)
Ci, którzy zbyt wiele oczekują od miłości, nie umieją kochać. Stefan Napierski
Ci, którzy znają miłość w jej bezmiarach, wiedzą, że nie sposób kosztować jej rozkoszy, nie przyswoiwszy sobie jej cnót. Balzac Honoré de (1799-1850)
Ci, którzy znają sztorm, umierają z nudów, gdy panuje w wokół spokój Dorothy Parker (1893-1967), pisarka amerykańska.
Ci, którzy znajdują się na dnie, już nie boją się upadku. Julian Mikołajczak
Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle
Ciało jest duszą kobiety. Nikos Kazantzakis
Ciało jest maską duszy. Przysłowie ludowe
Ciało jest narzędziem duszy. Plutarch
Ciało jest tym najmniejszym, co kobieta może dać mężczyźnie. Romain Rolland
Ciało kobiety karmi się pieszczotami jak pszczoła nektarem kwiatów. A. France
Ciało ma duszy po same uszy. Jan Sztaudynger
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. Tadeusz Konwicki
Ciało zmarłego nie odczuwa lancetu. Talmud
Ciasne poglądy niezależne są od szerokości geograficznej. Tadeusz Gicgier
Ciasnota umysłowa się rozszerza! Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ciasnota umysłowa się rozszerza.
Ciąg dalszy ja podpowiem. Po grzybobraniu zaś, czy dewastacji raczej! Ścisłowski Włodzimierz
Ciągle jeszcze łatwo jest zostać milionerem - pod warunkiem, że było się miliarderem. Bob Hope
Ciągle mamy nadzieję - i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Ciągle to jutro, jutro i znów jutro wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski czasokresu. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Ciągła przyjemność przestaje być przyjemnością.
Ciągoty: Me ciągoty do podwiki, staropolskie to nawyki. Monastyrski Andrzej
Cibi condimentum est fames, potionis sitis - przyprawą potrawy jest głód, napoju - pragnienie. Cyceron
Cicer cum caule - groch z kapustą.
Cicha woda brzegi rwie. Przysłowie polskie
Cicha woda powoli, ale szkodniej liże. Potocki
Ciebie wszak rzecz dotyczy, gdy ściana u sąsiada płonie. Horacy
Ciekawe, jak to jest, że ślimaki chodzą tak wolno, a zdążają. Stanisław Tym
Ciekawość - pierwszy stopień do zdrady. Magdalena Samozwaniec
Ciekawość rodzi się z zazdrości. Molier
Cielę bardziej pragnie ssać niż krowa karmić. Talmud
Ciemne okna są czasem jasnym dowodem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Ciemno w tym kraju, gdzie łotry na świeczniku. Stanisław Jerzy Lec
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie, co to będzie. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Ciemność łapczywie dni jasne pożera. Ciemność żąda i wszędzie dociera. Ciemność słucha, patrzy i czeka. Ciemność dniem rządzi, z triumfem nie zwleka. Czasem w milczeniu ciemność nadchodzi. Czasem w radosnych werbli powodzi. Dean R. Koontz ( Księga Wszelkich Smutków z książki "Zmrok")
Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu. Tom Wright
Cienia i wolności nie przydepniesz butem. Regulski Antoni
Cień starej rodziny oddziela partnerów od siebie. Antoni Kępiński (1918-1972)
Cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem. Honore de Balzac
Cierpienia nigdy nie są za wielkie, a radość za mała. Edyta Stein
Cierpienia stanowią łańcuch, a zarazem wątek naszego żywota. Herbert George Wells
Cierpienie czyni człowieka przewidującym, a świat przejrzystym. Wiktor Frankl
Cierpienie daje prędką dojrzałość. Joseph Conrad
Cierpienie jest aktualnym doświadczeniem jedności z własnym ciałem bez możliwości zapomnienia, a ni na chwile, tej ekstremalnej bliskości. Emmanuel Levinas
Cierpienie jest czymś duchowym, jest najbardziej bezpośrednim objawem świadomości. Miguel de Unamuno
Cierpienie jest dla duszy rzeczą najmilszą i najbardziej pożyteczną; im bowiem czystsze cierpienie tym czystsze zrozumienie. św. Jan od Krzyża
Cierpienie jest droga świadomości i to przezeń istoty żywe zyskują świadomość samych siebie. Miguel de Unamuno
Cierpienie jest istota życia i wobec tego nie przychodzi do nas z, zewnątrz, lecz jego niewysychające źródło tkwi w każdym. Artur Schopenhauer
Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa nas do modlitwy. Chiara Lubich
Cierpienie jest jednym z bardziej dominujących doznań życiowych.
Cierpienie jest kamieniem probierczym naszej własnej wartości. Stanisław Czosnowski
Cierpienie jest ojcem mądrości, a miłość jego matką. Ludwig Börne
Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra. Józef Tischner
Cierpienie jest próbą ogniową chrześcijaństwa. Adolf Kolping
Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro. Henri Bergson
Cierpienie jest surowym, ale uczonym mistrzem dla tego, kto umie przyjąć od niego niezawodne lekcje. Michel Quoist
Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam. Julius Schieder
Cierpienie jest złem największym tylko dla zwierząt. Henryk Elzenberg (1887-1967)
Cierpienie musi być rozważone, rozpatrzone inaczej się go nie odczuwa. Władysław Tatarkiewicz
Cierpienie nic nie wyzwala. To my się z niego wyzwalamy. Maria Dąbrowska
Cierpienie nie jest dla człowieka większą raną niż bruzda na roli. Caulier
Cierpienie nie jest naszym celem ostatecznym. Szczęście jest naszym przeznaczeniem. Leon Bloy
Cierpienie oczyszcza dusze, ułatwia oderwanie od przywiązań, niszczy zło moralne. P. Teilhard de Chardin
Cierpienie przybliża się do uciekiniera tym bardziej, im szybciej on ucieka. Max Scheller
Cierpienie uczy nas o własnym istnieniu. M. De Unamuno
Cierpienie uczy odróżniać rzeczy istotne od nieistotnych. Henryk Elzenberg
Cierpienie wymaga więcej odwagi niż śmierć. Napoleon Bonaparte
Cierpienie wymazuje grzechy człowieka. Talmud
Cierpienie zadaje pytania. Paul Ricoeur
Cierpienie, gniotąc nas, człowieka zmienia w głaz. Jan Sztaudynger
Cierpienie, które rodzi się i nie zamyka nas w sobie, staje się źródłem życia i światła. Jean Guitton
Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz niż najlepszym kazaniem. św. Teresa z Lisieux
Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz, niż najlepszym kazaniem. św. Teresa z Lisieux
Cierpię, więc jestem. Alfred Konar
Cierpliwości - trawa z czasem zamienia się w mleko.
Cierpliwość i opanowanie pozwalają zachować odpowiednią perspektywę. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają a drugich wzbogacają. Wacław Berent
Cierpliwość jest codzienną formą miłości. Joseph Ratzinger
Cierpliwość jest drzewem, które ma gorzkie korzenie ale słodkie owoce. przysł perskie
Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. Jean Jacques Rousseau
Cierpliwość jest panią rzeczy. Ludowe
Cierpliwość jest plastrem na wszystkie rany. Miguel de Cervantes
Cierpliwość jest podporą słabych, niecierpliwość ruina mocnych. Charles Caleb Calton
Cierpliwość jest siłą w jej najwyższej potencji. Gertrud von le Fort
Cierpliwość jest towarzyszem mądrości. św. Augustyn (właśc. Augustyn Aureliusz, 354-430)
Cierpliwość nie jest cnotą rewolucjonistów.
Cierpliwość to grób dla przywar. Ali Ibn Abi Talib
Cierpliwość trzeba mieć anielską, ażeby znosić własne cielsko. Jan Sztaudynger
Cierpliwość wnosi w twoje życie pewną beztroskę i zgodę na to, co niesie los. Bez niej nie ma wewnętrznego spokoju. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Cierpliwość, cnotę, przyjaciela i żoną można wypróbować tylko w niedoli. Hinduskie
Cierpliwość: łagodna forma rozpaczy uchodząca za cnotę. Ambrose Bierce
Cierpliwość: najnudniejsza forma rozpaczy. Julian Tuwim (1894-1953)
Cierpliwy i oszczędny kupi drugą krowę za to, co z jednej wydoi. Karol Bunsch
Ciesz się tym, co masz i nie żądaj wszystkiego, co możliwe - jest to bowiem pozbawiona sensu pogoń za wiatrem.
Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że to były rzeczy wielkie. Robert Brault
Ciesz się ze swego losu. Horacy
Cieszy się jak nagi w pokrzywach.
Cięty język to jedyne ostre narzędzie, które nie tępi się przez ciągłe używanie. Washington Irwing
Ciężar upuszczonej części jest wprost proporcjonalny do ceny obszaru uderzonego. Prawa Murphy'ego
Ciężka praca i brak rozrywek sprawiają, że będziesz cholernym nudziarzem, a twoja żona bogatą wdową. Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973)
Ciężka sakiewka czyni serce lekkomyślnym. Andrew Johnson
Ciężka to rzecz urodzić się i nauczyć się żyć. Pozostaje mi wiele łatwiejsze zadanie: umrzeć. Po śmierci może być znów ciężko... . Janusz Korczak
Ciężki, ciężki kamień młyński, jeszcze cięższy stan małżeński. Przysłowie
Ciężko być cudzym wśród swoich. Tadeusz Konwicki
Ciężko jest być we dwoje. Tylko jedno jest jeszcze trudniejsze - samotność
Ciężko jest być zależnym od człowieka gorszego. Demokryt
Ciężko jest kochać Kogoś, kogo ciągle nie ma. Damian Sad
Ciężko jest umierać bez nadziei, ale umierać bez złudzeń - łatwiej. Maryla Wolska
Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń - łatwiej. Maryla Wolska
Ciężko orłom w klatce.
Circa (skrót: ca). - około
Circulus vitiosus - błędne koło.
Cisza jest głosów zbieraniem. Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)
Cisza leczy duszę. Wasilij Rozanow
Cisza może być wymowniejsza od słów.
Cisza pożądana jest jednak nie po to, by ukrywać, lecz wyrażać na wyższym poziomie zerwania. Friedrich Nietzsch
Cisza, chwała silnych, schronienie słabych. Charles de Gaulle
Citius altius fortius - szybciej wyżej mocniej (motto współczesnych olimpiad). (motto współczesnych olimpiad). (motto współczesnych olimpiad)
Clara non sunt interpretanda - jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji.
Clara pacta claros faciunt amicos - jasne układy tworzą dobrych przyjaciół.
Claves Sancti Petri - klucze świętego Piotra (symbol papiestwa). (symbol papiestwa). (symbol papiestwa)
Cmentarz to pokłosie nadziei. Malicki Wiesław
Cmentarze pełne są ludzi niezastąpionych. Georges Clemenceaux
Cnota i nałóg są tak spokrewnione, jak węgiel i diament. Karl Kraus
Cnota jest arystokracją ducha. Ernest Renan
Cnota jest tym, co powiększa przyjemność, a zmniejsza przykrość. Jeremy Bentham
Cnota jest w sercu, a nie gdzie indziej. Christian Friedrich Hebbel
Cnota nie cieszyła się nigdy takim uznaniem jak pieniądz.
Cnota ojców to wielki posag. Horacy
Cnota pilnowana diabła warta. Przysłowie ludowe
Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi. Jan Kochanowski (1530 - 1584)
Cnota tanim kosztem robi ludzi szczęśliwymi. Jean Jacques Rousseau
Cnota to kopalnia złota. Jan Sztaudynger
Cnota to złoty środek między dwoma występkami. Arystoteles
Cnota wiarę, a wiara dobrą cnotę rodzi. Potocki Wacław
Cnota z okazją razem noc przespały, cnoty nie było, kiedy rano wstały. Jan Sztaudynger
Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku. Arystoteles (384 - 322 p. n. e)
Cnotliwa dziewczyna nigdy nie lata za chłopcem. Czy to kto widział, żeby pułapka goniła mysz? Julian Tuwim
Cnotliwa kobieta nie goni za mężem, bo kto widział, by pułapka goniła mysz? Julian Tuwim (1894 - 1953)
Cnotliwa żona męża korona.
Cnotliwego bankiet nie zepsuje. Przysłowie ludowe
Cnoty i dziewczęta są najpiękniejsze zanim wiedzą, że są piękne.
Co bezrękiemu z pierścienia. Przysłowie malajskie
Co będzie? Tylko Bóg na pewno "będzie", a Ty w Nim. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr.
Co bywać nie może często, niech bywa długo. Seneka Młodszy
Co choroba, to doktor. Rysiński
Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś. Aforyzmy F. Nietsche
Co czas daje, z czasem się rujnuje. Stanisław Bielicki
Co człowiek kocha, to znajduje wszędzie. Novalis
Co czynimy. To, co czynimy, nie jest nigdy rozumiane, tylko chwalone lub ganione. Aforyzmy F. Nietsche
Co do szczęścia to ma ono tylko tę użyteczność, że czyni możliwym nieszczęście. Marcel Proust (1871-1922)
Co dzień godzina ranna odradza mnie "Hosanna", a wieczór - śmierci brat, co noc odbiera mi świat. Sztaudynger Jan
Co głowa to rozum. Przysłowie ludowe
Co gospodarz zbierze workiem, to wyniesie żona garnkiem. Kolberg
Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać. (Aliud est facere aliud est dicere). (Aliud est facere aliud est dicere)
Co innego gadać bzdury, a co innego brać je za dobrą monetę. Winston Groom
Co innego jest być krewnym lwa, co innego wilka. Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć. Cicero
Co innego prostota, a co innego prostactwo.
Co innego w oczy, a za oczy co innego. Przysłowie ludowe
Co jednoczyło epokę, co sprawiło, że wiek dziewiętnasty stał się jednym rozdziałem historii? Narodziny myśli socjalistycznej. Wybuchały rewolucje, ofiarni młodzi ludzie walczyli na barykadach. Publicyści łamali sobie głowy, jak okiełznać zwierzęcy bezwstyd pieniądza, podźwignąć i obronić godność ludzką biedaka. Pojawił się marksizm. Wskazał korzenie zła i środki lecznicze. Stał się potężną siłą stulecia. Stolicą (. . . ) z brudem, z blaskami świetności, z rozpustą, z dzielnicami robotniczymi, z proklamacjami i barykadami. Borys Pasternak
Co jest dokonane staje się martwe. Bunsch Karol
Co jest rozumne, jest rzeczywiste; a co jest rzeczywiste, jest rozumne. Georg Hegel
Co jest za głośne? Tylko cisza, w której człowiek rozpada się jak w próżni. Erich Maria Remrque "Łuk Triumfalny"
Co kłóci się w stadle małżeńskim? Bieda
Co komu do tego, skoro i tak mniejsza o to. Kłapouchego
Co kupiła żona, kupił mąż. Talmud
Co ludzie zwykle nazywają swym losem, jest przeważnie ich własną głupotą. Artur Schopenhauer
Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. Friedrich Schiller (1759 - 1805)
Co ma piernik do wiatraka!
Co ma rozum do gadania, gdy atakuje głupota. Jerzy Putrament
Co masz w sercu dla bliźniego, on ma w sercu dla ciebie. Talmud
Co masz zrobić dziś, nie odkładaj na jutro. Hezjod
Co mężczyzna przez rok obmyślił, kobieta w jednym dniu obali. Demostenes (384-322 p.n.e)
Co mi dał rozum? Wiedzę, jak bardzo rozum jest bezsilny. Akutagawa Ryunosuke
Co minęło, nie wróci; daremne błagania! Lukrecjusz (Titus Lucretius Carus, ok. 95 - 55 p. n. e)
Co mnie obchodziła Polska! Co to było - Polska? Gunter Grass
Co może duma źle pojęta! Gdy czart próżności umysł spaczy i opęta, nie ma na drodze głupstwa przestanku i granic; wiara, miłość, spokojność, szczęście, honor za nic; pycha wszystko pochłonie w swą piekielną paszczę. Jan Chęciński
Co na swoim śmiecisku, to nie przepadnie. Adalberg
Co nagle, to po diable. Przysłowie polskie
Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się. Aldous Huxley
Co nas trzyma na tym globie prócz siły ciążenia? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Co nie boli, to nie życie, co nie przemija, to nie szczęście. Ivo Andric
Co nie jest moralnie dobre, nie jest pożyteczne. Cyceron
Co nie może zabić, to wzmocnić.
Co oko widzi to głowa dorozumie. Przysłowie ludowe
Co prawda, to nie grzech.
Co przystoi kobiecie? - Podobać się własnemu mężowi. Teano (pitagorejka, filozofka)
Co radzisz drugiemu życz sobie samemu. Przysłowie ludowe
Co radzisz drugiemu, życz sobie samemu.
Co robimy od stuleci? Dzieci... Jan Sztaudynger
Co rok to prorok. Przysłowie ludowe
Co rozpoczyna się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata. Karl Kraus
Co się łyso urodzi, łyso zginie. Terencjusz
Co się naplecie, to nie uciecze. Witold Zechenter
Co się odwlecze, to nie uciecze. Przysłowie polskie
Co skraca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? - Bezczynność! Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Co słodkie dla języka, dla żołądka kwasem. William Szekspir
Co szeptane to załgane. Przysłowie niemieckie
Co szkodzi - uczy. Erazm z Rotterdamu
Co śmierć wykosi, miłość posieje, i to jest życie. Henryk Sienkiewicz
Co to jest człowiek dorosły? Dziecko nadęte latami. Simone de Beauvoir
Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca
Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne - umieją zaledwie uwodzić. Audrey Hepburn, właśc. Edda van Heemstra Hepburn-Ruston (1929-1993)
Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość. Wilhelm von Keppler
Co to jest wielbłąd? Koń zaprojektowany przez komisję. Hans Friederichs
Co to jest wierność kobiety? Jest to obawa przed utratą zdobytej pozycji. Fiodor Dostojewski
Co trudów, co kłopotów miłość z sobą ciągnie... Jean Baptiste Racine
Co trzyma nas na tym globie prócz siły ciążenia? Stanisław Jerzy Lec
Co ty możesz o sobie wiedzieć, jeśli nigdy nie walczyłeś. Tyler Durden
Co tylko mnie nie pogrąży, wzmocni mnie. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)
Co uchodzi Bogom, nie uchodzi krowom. Aksjomat Aquinasa
Co w człowieku kocha się najdłużej? Jego tajemnicę... . Tadeusz Ruciński
Co w pieśni ma ożyć, w życiu musi zginąć.
Co w szale potrafi niewiasta! Wergiliusz (Publius Vergilius Maro, 70 - 19 p. n. e)
Co w życiu jest nieulękłe? Czyste sumienie. Bias z Prieny
Co we mnie przeciętne, bardzo się ludziom podoba. Armand Salacrou
Co wiatr przyniósł, to i wiatr zabierze. Przysłowie gruzińskie
Co wiedzą trzy kobiety - wiedzą wszyscy. Francoise Sagan
Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.
Co z wiatrem przyszło, to z wiatrem uleci. Naruszewicz
Co za dużo, to niezdrowo. Przysłowie polskie
Co za męka, być podwładnym bydlęciu! Jan Fedorowicz
Co za pożytek z oczu, gdy serce jest ślepe? Anthony de Mello (1931 - 1987)
Co zdobi gołębia i kruka nie szpeci. Potocki
Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego; Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e). (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e)
Co źle znosisz, będziesz dobrze znosił; przywyknij tylko. Owidiusz
Coca - cola to jest to! Agnieszka Osiecka (1936 - 1998)
Cofamy się, aby skoczyć wyżej. Gottfried Wilhelm Leibniz
Cogita anter salis - pomyśl zanim skoczysz.
Cogitationes posteriores saepe sunt meliores - myśli drugie są często lepsze.
Cogitationis poenam nemo patitur - nikt nie ponosi odpowiedzialności (kary) za swoje myśli; nikogo nie karze się za jego myśli.
Cogito, ergo sum - myślę, więc jestem. Kartezjusz
Cogito, ergo sum. (Myślę, wiec jestem) Kartezjusz
Cognosce te ipsum - poznaj samego siebie. Tales z Miletu
Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie, Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie. Zygmunt Krasiński (1812 - 1859)
Cokolwiek bym podczas pełnienia obowiązków zawodu mojego, a nawet poza obrębem czynności lekarskich, w życiu ludzkim zobaczył lub posłyszał, co rozgłaszanym być nie potrzebuje, przechowam w milczeniu, nigdy, nikomu, nie wypowiadając tego. Hipokrates (ok. 460 - 377 p. n. e)
Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie. Trygve Gulbranssen - A lasy wiecznie śpiewają
Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca! (Quidquid agis, prudenter agas et respice finem! ). (Quidquid agis, prudenter agas et respice finem!)
Cokolwiek dajesz biednemu, Losowi dajesz. Seneka Młodszy
Cokolwiek jest zrobione w miłośći, zawsze przekracza ramy dobra i zła. Friedrich Nietzsche
Cokolwiek możesz zrobić dzisiaj, zrób to jutro, albo poczekaj aż ktoś inny zrobi to za Ciebie.
Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię. Johann Wolfgang von
Cokolwiek powie się ludziom o sobie, powie się zawsze za dużo. Jerzy Drobnik
Cokolwiek robisz, pamiętaj o śmierci. Seneka
Cokolwiek robisz, zawsze możesz dostać kulkę. Nawet gdy nie robisz nic
Cokolwiek zostanie upuszczone na układ elektroniczny, spadnie zawsze tam gdzie wyrządzi najwięcej szkody. Prawa Murphy'ego
Comedamus et bibamus, cras enim moriemur - jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.
Commodum eius esse debet curius est periculum - zysk powinien być tego, którego jest ryzyko.
Commovebo caelum et terram - niebo i ziemię poruszę.
Commune periculum concordiam parit - wspólne niebezpieczeństwo przynosi zgodę; wspólny wróg jednoczy.
Communis opinio - opinia ogółu.
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio - potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności.
Compos mentis - zdrowy na umyśle.
Concipere enim est producere intra se - pojmować znaczy samemu w sobie coś tworzyć.
Concordia civium murus urbium - zgoda obywateli, to mur obronny miast, zgoda mieszkanców murem miasta.
Concordia cum veritate - w zgodzie z prawdą.
Concordia discors - niezgodna zgoda.
Concordia domi, foris pax - zgoda w domu, pokój na zewnątrz.
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur - zgodą rosną małe sprawy, niezgodą największe się rozpadają; w zgodzie małe rzeczy wyrastają, w niezgodzie największe rzeczy rozpadają się.
Cóż to za ciężka praca - podobać się nieciekawym ludziom. Heinrich Heine (1797-1856)
Concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabantur - zgodą rosną małe sprawy, niezgodą choćby największe upadają. (Zgoda buduje, niezgoda rujnuje). (Zgoda buduje, niezgoda rujnuje)
Conditio sine qua non - warunek bez którego nie (ma nic); konieczność.
Conditiones contra leges vel contra bonos mores pro non scriptis habentur - warunki sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami poczytuje się za niepostawione.
Confer (skrót: cf). - porównaj (używane w tekście do odwołania do innego miejsca)
Confessio est regina probationum - przyznanie się do winy jest królową dowodów.
Confessus pro iudicato est - kto uznał powództwo, uważany jest za zasądzonego.
Conflabunt gladios suos in vomeres - przekują swoje miecze na lemiesze (nastanie pokój). (nastanie pokój). (nastanie pokój)
Conscientia mille testes est - sumienie jest tysiącem świadków.
Consensus facit legem - zgoda tworzy prawo.
Consensus facit nuptias - zgoda czyni małżeństwo (do zawarcia małżeństwa potrzebne jest zgodne oświadczenie woli). (do zawarcia małżeństwa potrzebne jest zgodne oświadczenie woli). (do zawarcia małżeństwa potrzebne jest zgodne oświadczenie woli)
Consentior - zgadzam się.
Conservare iuventutem meam - zachowywać młodość moją.
Consuetudinis vis magna est - wielka jest siła przyzwyczajenia. Cyceron
Consuetudo est altera natura - przyzwyczajenie jest drugą naturą. Cyceron
Consuetudo pro lege servatur - zwyczaj jest traktowany jak prawo.
consummatum est - dokonało się; stało się.
Contemptus saeculi - pogarda dla świeckiego (świata); odrzucenie przez zakonnika lub filozofa dóbr doczesnych.
Contra facta non valent argumenta - wobec faktów argumenty nie mają znaczenia.
Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit - postępuje wbrew ustawie ten, kto czyni to, czego ustawa zabrania, omija zaś ustawę ten, kto nie naruszając słów ustawy obchodzi jej treść.
Contra spem sperare audeo - wbrew nadziei ośmiela się mieć nadzieję.
Contra spem spero - wierzę wbrew nadziei; wbrew obawom mam nadzieję.
Contra vim mortis non est medicamen in hortis - przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach.
Contra vim non valet ius - prawo jest bezsilne wobec przemocy.
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis - zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe.
Contraria contrariis curantur - przeciwne leczy się przeciwnym.
Contraxisse unusquisque in eo loco intellegitur, in quo ut solveret se obligavit - wykonanie zobowiązania powinno nastąpić w tym miejscu, gdzie zobowiązanie zostało zawarte.
Convenienter naturae vivere - żyć w zgodzie z naturą. Zenon z Kition
Copia verborum - ogrom słów.
Coraz trudniej o samotność w samotności.
Coraz więcej kobiet marzy o równoupragnieniu. Jacek Wejroch
Coraz więcej ludzi, człowieka jakby mniej. Edward Stachura
Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach. Stefan Kisielewski
Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi.
Cornix cornici nunquam confodit ocellum - kruk krukowi oka nie wykole.
Cornix cornici oculum non effodit - kruk krukowi oka nie wykole; swój swego nie skrzywdzi.
Corpus Christi - ciało Chrystusa.
Corpus delicta - rozkoszne ciało. Julian Tuwim (1894 - 1953)
Corpus delicti - ciało zbrodni; zbiór faktów udowadniających zbrodnię; dowód przestępstwa.
Corpus vile - okropne ciało; rzecz lub osoba nadająca się tylko na obiekt eksperymentu.
Corrumpunt mores bonos colloquia mala - złe rozmowy psują dobre obyczaje.
Corruptissima re publica plurimae leges - w najbardziej skorumpowanym państwie najwięcej praw (im większy nieład w państwie, tym liczniejsze ustawy); państwo jest w największym nierządzie, gdy ma wiele praw. Tacyt
Corvo quoque rarior albo - rzadszy nawet od białego kruka.
Corvus albus - biały kruk (wielka rzadkość, rzadki ptak). Juwenalis
Coś jest nie tak z moim wzrokiem. Jakoś nie widzę siebie w pracy. Teddy Bergerson
Coś powstałe ze wszystkiego, najczęściej nie zawiera niczego, ale coś stworzone z niczego zawierać może prawie wszystko. Stefan Pacek
Coś się psuje w państwie duńskim. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? Cyprian Norwid (1821 - 1883)
Coś ty ludziom uczynił, Mickiewiczu? Cyprian Norwid (1821 - 1883)
Coś uczynił dobrego, nie żałuj nigdy tego. Przysłowie polskie
Cotidie damnatur qui semper timet - ten kto się wiecznie boi, jest każdego dnia potępiany.
Cóż bardziej haniebnego i niemęskiego niż poddawanie się niszczącemu działaniu zgryzoty? Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie? Mikołaj Sęp-Szarzyński (ok. 1550 - 1581)
Cóż dziwnego, że Bóg twardo doświadcza szlachetne dusze? Miękkość nie jest nigdy sprawdzianem cnoty. Seneka
Cóż może powiedzieć ktoś opuszczony przez słowa? Anna Kamieńska (1920 - 1986)
Cóż po sześciu misach, gdy na jednej dosyć. Mikołaj Rej
Cóż po ustawach bez obyczajności w narodzie? Horacy
Cóż pozostaje z człowieka,, jeżeli nie jest on człowiekiem Bożym? . Karl Rahner
Cóż pozostało cioci, jak być aniołem dobroci. Jan Sztaudynger
Cóż pozostało we mnie, gdy stal się cień. . . ? Georges Bataille
Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno?! Stanisław Wyspiański (1869 - 1907)
Cóż to jest tron? Kawałek drewna pokryty aksamitem. Napoleon Bonaparte
Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie. Thomas Carlyle
Człowiek jest stworzony z miłości i do miłości. Adolf Kolping
Cóż to za wspaniała przyprawa miłości, ta zazdrość! . Roman Bratny, Paradoks istnienia
Cóż w tym niezwykłego, że umiera człowiek, którego całe życie nie jest niczym innym.
Cóż warte jest własne zdanie, gdy nie ma z kim słowa zamienić. Eugeniusz Korkosz
Cóż warte prawa bez obyczajów? Horacy
Cóż z tego, że dobro zwycięża, jeśli zło stać na przegraną. Wojciech Bartoszewski
Cóż z tego, że życie przemija, jeśli jest tak kosztowne? Stanisław Jerzy Lec
Cóż za prawdą bardziej świadczy niż to, że kłamstwo ma więcej czasu? . Leopold Staff
Cóż za prawdą świadczy bardziej niż to, ze błąd ma więcej czaru? Leopold Staff (1878-1957)
Cóż za różnica, jaka kogo wada ogłupia? Głupota jednako patronuje wszystkim. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd. Albert Einstein (1879-1955)
Cóż, że otwarta przyłbica, kiedy łeb zakuty.
Cras amet qui nunquuam amavit; quique amavit, cras amet - niech kocha jutro kto nigdy nie kochał; i kto kochał, niech kocha jutro.
Cras, cras et semper cras et sic delabitur aetas - jutro, jutro i zawsze jutro. I tak przemijają stulecia
Crede, quod habes, et habes - wierz, że masz, a będziesz miał.
Credo quia absurdum - wierzę, bo to niedorzeczne; wierzę, bo tego nie da się zrozumieć. Tertulian
Credo ut intelligam - wierzę, aby zrozumieć. św. Augustyn
Credula vitam spes fovet et melius cras fore semper dicit - ufna nadzieja podtrzymuje życie i wiecznie mówi, że jutro będzie lepsze. Tibullus
Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit - umiłowanie bogactwa rośnie wraz ze wzrostem bogactwa. Juwenalis
Crescit sub pondere virtus - prześladowana cnota wzrasta.
Crescite et multiplicamini - wzrastajcie i rozmnażajcie się.
Crimen contrahitur si et voluntas nocendi intercedet - przestępstwo popełnia się, gdy występuje zamiar wyrządzenia szkody.
Crimen grave non potest esse impunibile - ciężkie przestępstwo nie może pozostać bez kary; ciężka zbrodnia nie może być bezkarna.
Crimen laesae maiestatis - zbrodnia obrazy majestatu.
Crimina morte extinguuntur - przestępstwa wygasają ze śmiercią (sprawcy). (sprawcy). (sprawcy)
Crudelius est quam mori semper timere mortem - okrutniejszy (jest) od śmierci wieczny strach przed śmiercią.
Crux interpretum - (dosł. krzyż komentatorów) miejsce (w tekście) trudne do zrozumienia
Cucullus non facit monachum - kaptur (habit) nie czyni mnicha.
Cuda nie są świadectwem w sądzie. Talmud
Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów.
Cudowne wonie wymyślamy dla własnej przyjemności i wygody. . . ale po co smrody? Stefan Pacek
Cudowny jest świat Boży, ale człowiek zasłania go sobie własną ręką. Baal Schem Weiss
Cudza dusza to ciemny las. Przysłowie ukraińskie
Cudza rana nie boli. Knapski
Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami. Seneka Młodszy
Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie. Stanisław Jachowicz (1796 - 1857)
Cudze nam, nasze innym się podoba. ( Aliena nobis, nostra plus aliis placent ). ( Aliena nobis, nostra plus aliis placent )
Cudze rzeczy lepsze nad swoje sądzimy. Starowolski
Cudze złe na słońcu, swoje w cieniu stawiamy radzi. Andrzej Maksymilian Fredro
Cudze zmartwienia są nudne.
Cudzymi rękami dobrze gady chwytać. Zbigniew Jerzyna
Cudzymi skrzydłami nie lataj. Przysłowie ludowe
Cui bono - na czyją korzyść (rozważenie komu przyniosło to korzyść ujawni kto to uczynił). Lucjusz Kasjusz
Cui bono est vel fuit, is auctor est - ten uczynił, komu to przyniosło korzyść.
Cui bono? - Na czyją korzyść? Komu służy
Cui flavam religas comam, simplex munditiis? - Dla kogo wiążesz płowozłotą grzywę, prosto odziana
Cui ius est donandi, eidem et vendendi, et concedendi ius est - kto ma przyznane prawo do podarowania rzeczy, ten ma także prawo do jej sprzedania i przyznania.
Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus - komu wolno więcej, temu tym bardziej wolno mniej.
Cui peccare licet peccat minus - ten kto może grzeszyć, grzeszy mniej. Owidiusz
Cui prodest scelus is fecit - komu przynosi (zbrodnia) korzyść (ten ją popełnił); mordercą jest ten kto zyskuje na morderstwie. Seneka
Cuius est solaum, eius est usque ad coelum - komu przypada grunt, temu przypada (i nad gruntem) aż po niebo.
Cuius panis est, panis datur - kto ma chleb, temu jeszcze dają.
Cuius Regio Eius Religio - czyje rządy (panowanie, władza) tego religia; wiara króla staje się wiarą narodu.
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare - każdy człowiek może się mylić, ale tylko głupiec trwa w błędzie.
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare - każdy człowiek może zbłądzić, uparcie trwać przy błędzie - tylko głupi. Cycero
Culpa caret qui scit, sed prohibere non potest - nie można przypisać winy temu, kto wprawdzie wie, ale nie może zapobiec.
Culpam autem esse, quod cum a diligente provideri potuerit, non esset provisum - niedbalstwo jest wtedy, gdy nie przedsięwzięto tego, co człowiek zapobilegliwy mógł przedsięwziąć.
Culpam poena premit comes - winie depcze po piętach kara.
Culpore comes poena est - kara jest towarzyszką winy.
Cultus addit hominibus auctoritatem - kultura dodaje ludziom powagi.
Cum debita reverentia - z należnym poważaniem, szacunkiem.
Cum finis est licitus, etiam media sunt licita - gdy cel godziwy, godziwe i środki. (cel uświęca środki). (cel uświęca środki)
Cum gladio et sale - mieczem i solą (motto płatnego żołnierza). (motto płatnego żołnierza). (motto płatnego żołnierza)
Człowiek niczego nie zdobywa bez wysiłku. Mądrość babilońska
Cum gladius et fustibus - mieczem i laską (biblijne). (biblijne). (biblijne)
Cum grano salis - z ziarenkiem soli (z zastrzeżeniem, z odrobiną rezerwy, sceptycyzmu); niezupełnie poważnie (z przymrużeniem oka). (z przymrużeniem oka). (z przymrużeniem oka)
Cum hoc ergo propter hoc - z tym zatem; z tego powodu.
Cum in testamento ambigue scriptum est, benigne interpretari debet - gdy w testamencie zapisano coś niejasno, należy to interpretować przychylnie.
Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio - gdy w słowach nie ma żadnej dwuznaczności, nie należy podnosić kwestii woli.
Cum laude - z chwałą; z wyróżnieniem.
Cum recte vivis, ne cures verba malorum - skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi.
Cum reus moram facit, et fideiussor tenetur - gdy dłużnik popada w zwłokę, odpowiada także poręczyciel.
Cum tacent, clamant - (dosł. milcząc wołają) ich milczenie jest wymowne; milczenie jest wymowniejsze od mowy (słów, krzyku); gdy milczą, krzyczą. Cyceron
Cum tacent, clamant - milcząc wołają. (milczenie jest wymowniejsze od mowy). (milczenie jest wymowniejsze od mowy)
Cum ventis litigare - walczyć z wiatrem (trudzić się na próżno). Petroniusz
Cuneus cuneum trudit - klin wypycha klin; klin klinem.
Cupida sum vocem tuam audienti - jestem żądna słuchania twego głosu.
Cupido dominandi - żądza władzy.
Cur tu me vexas? - Dlaczego mnie denerwujesz
Cura posterior - pózniejsze zmartwienie.
Cura, ut valeas! - Trzymaj się
Currente calamo - pisząc płynnie (szybko, bez namysłu i poprawek). (szybko, bez namysłu i poprawek). (szybko, bez namysłu i poprawek)
curriculum vitae (CV) - przebieg życia; życiorys.
Curum est, quod rerum est - drogi jest ten, kto jest rzadki.
Cyfra: Nic nie ma tak zwodnego jak cyfra. Wańkowicz Melchior
Cygaro: Mumia z tytoniu. Serna Gomez De La
Cynicy nie są twórcami. Calvin Coolidge (1872-1933)
Cynikiem nazywamy takiego człowieka, co zna cenę wszystkich rzeczy, a nie zna wartości żadnej z nich. Oskar Wilde (1854-1900)
Cynizm jest to udana próba zobaczenia świata, jakim jest on w rzeczywistości. Jean Genet
Cynizm to produkt wygodnictwa i bezsilności. Bertrand Russell
Cynizm to przyjemna forma mówienia prawdy. Lillian Hellman
Cytat to ryzyko na własną odpowiedzialność. Grzeszczyk Władysław
Cywilizacja na wszelkie możliwe sposoby kształtuje osobowości. Po to tylko, by je potem wszelkimi możliwymi sposobami zwalczać i pognębić. Natsume Soseki (1867-1916)
Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy. Mark Twain
Cywilizacje albo wychodzą w kosmos, albo giną. Carl Sagan
Cywilizacje mają swoje śmierci i groby, jak ludzie. Mirosław Żuławski
Czapką, papką i solą ludzie ludzi niewolą.
Czapla tyje w mętnej wodzie. Przysłowie wietnamskie
Czar poznania byłby niewielki, gdyby na drodze do niego nie trzeba było tyle pokonywać wstydu. Friedrich Nietzsche
Czarna śmierć. Mors nigra. Anonimowe (o epidemii dżumy w XIVw)
Czarne jest piękne. - slogan powtarzany przez Martina L. Kinga. Stokely Carmichael (bojownik o prawa czarnych w USA)
Czarne myśli mogą też być złote. Nietyksza
Czarnoloeskiej ja rzeczy chcę! Cyprian Norwid (1821 - 1883)
Czarownica: Metresa biesa. Monastyrski Andrzej
Czas - doktor każdemu. Jan Kochanowski (1530-1584)
Czas - lekarz [. . . ] zła. Menander (ok. 342 - ok. 291 p. n. e)
Czas - nikt go nie goni, a ucieka.
Czas - pożeracz wszystkiego. Owidiusz
Czas chandry nie jest najlepszą porą na to, aby dokonywać analizy naszego życia. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Czas działania człowieka jest ograniczony. Pittakos
Czas goi wszelkie rany. / Czas zawsze prawdę ujawni. / Najlepszym nauczycielem jest czas. Menander (ok. 342 - ok. 291 p. n. e)
Czas jest bezwzględnym rzeźbiarzem ludzi. Odisseas Elitis
Czas jest jak moneta. Tylko ty powinieneś decydować, jak ją wydasz. Bacz,by inni nie zrobili tego za ciebie
Czas jest larwą wieczności. Lepiej o tym pamiętać! . Jean Paul
Czas jest larwą wieczności. Paul Jean
Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów. Francois Mauriac
Czas jest ojcem prawdy. Rabelais Francois
Czas jest po naszej stronie (Time is on our side). Willam Ewart Gladstone (1809 - 1898)
Czas jest poza nami i przed nami, przy nas go nie ma. Lew Tołstoj
Czas jest skarbem uczonych. Georg Christoph Lichtenberg
Czas jest tylko szczególną formą przestrzeni. Herbert George Wells
Czas jest: szansą, lekarzem, nadzieją, postępem, myślą, działaniem, pieniądzem, nauczycielem. . . i czymś, co jest nie do odrobienia
Czas ludzi łudzi. Jan Sztaudynger
Czas ludzi trudzi. Jan Sztaudynger
Czas ma nadzwyczaj coś gorzkiego w sobie! Zygmunt Krasiński (1812 - 1859)
Czas męczy i nuży tylko tych, co żyją zajęci jedyni błahymi troskami o swą osobę i swoje rozkosze, ale jest krótki i mija niepostrzeżenie dla tych, co zapominają o sobie, pracują nad czymś, co ich pochłania; mierzony wielkością śmiałego, nie dającego się zrealizować marzenia, prawie nie istnieje.
Czas na jakieś małe Conieco. Alan Alexander Milne (1882 - 1956)
Czas najlepszy sędzia. Nowaczyński Adolf
Czas należy do nas. Przysłowie łacińskie
Czas nie płynie - czas trwa. Miguel Cervntes
Czas nie próżnuje. św. Augustyn
Czas nigdy nie pracuje dla tych, którzy usiłują go zatrzymać. Jerzy Drobnik
Czas nocy nie ustępuje wedle twej woli czy nakazu zegarowych mechanizmów. Zofia Bystrzycka "Kontuzja"
Czas obchodzi się łagodnie z tymi, którzy z nim postępują łagodnie. Anatole France (1844-1924)
Czas oddaje sprawiedliwość bohaterom, ale jest zabójczy dla sław. Boorstin Daniel
Czas omija miejsca, które wspominamy. Stanisława Fleszarowa-Muskat
Czas oznacza jedynie ucieczkę przedmiotów, które wydawały się prawdziwe. Georges Bataille
Czas płynie, jak górski potok, więc nigdy nie można się napić do syta.
Czas pozostanie ludożercą. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje. Lew Tołstoj
Czas przeznaczony na życie jest niczym. Czymś jest dopiero to, co człowiek zrobi z owym czasem. Sami musimy nadać swemu życiu sens, gdyż sens ów nie towarzyszy życiu automatycznie. Chaim Potok: Wybrani
Czas przeżywamy jako coś, co otrzymujemy i zarazem jako coś, co nam się odbiera. Christian Schütz
Czas przynosi radę. Należy oczekiwać jej cierpliwie. Bywa, że trzeba zawierzyć chwili. Friedrich Schiller (1759 - 1805)
Czas przyspiesza z biegiem lat w pewnej funkcji stałej. Arthur Schopenhauer
Czas robi swoje. A ty człowieku? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czas się nie śpieszy - to my nie nadążamy. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 - 1910)
Czas sprawia, że uroda zwiodczeje, a piękno wyblaknie, ale mając męża, który sprawia, że śmiejesz się każdego dnia, masz na to skuteczne lekarstwo. Joanne Woodward
Czas to dobry nauczyciel. Szkoda tylko, że uśmierca swoich uczniów. Goetz
Czas to ludzie, bo to ludzie tworzą czasy, dobre lub złe. św. Augustyn
Czas to materiał, z którego zrobione jest życie. Ben Franklin
Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość - najdoskonalszy nauczyciel. Fryderyk Chopin
Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas - to miejsce na zaparkowanie pod słońcem. Phil Bosmans
Czas to nie trwanie, lecz uciekanie. Jalu Kurek
Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Edgar Allan Poe
Czas to pieniądz. (Time is money). Benjamin Franklin (1706-1790)
Czas to skarb dla tego, kto zna jego cenę. Przysłowie hiszpańskie
Czas trwania posiedzenia wzrasta do kwadratu liczby osób na nim obecnych. Prawo Shanahana
Czas wszystko na jaw wydobywa. Sofokles
Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. Juliusz Słowacki (1809 - 1849)
Czas wzmaga przyjaźń, lecz osłabia miłość! Jean de la Bruyére (1645-1696)
Czas zabiera nam wszystko, nawet nasze myśli. Wergiliusz (w Ekologu IX)
Czas zawsze zrehabilituje porządnego człowieka. Sofokles
Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach. Stefan Kisielewski
Czas zrobi z ziarenka jęczmienia kufel piwa. przysł łotewskie
Czas, pożerca rzeczy. Owidiusz (Publius Ovidius Naso, 43 p. n. e. - 17 lub 18 n. e)
Czas: Jak ten czas tyka nas. Szargan Michał
Czas: Nad czas stracony nic bardziej nie boli. Michał Anioł
Czasami ceni się kogoś za bardzo, aby można go było pokochać. Immanuel Kant
Czasami cierpimy, dlatego, że mamy zbyt wyszukane upodobania i sztuczne potrzeby. H. Bergson
Czasami coś w nas umiera i nie chce zmartwychwstać. Kurt Cobain
Czasami człowiek przytuliłby się nawet do jeża. Jozef Bulatowicz
Czasami czuje się człowiek jak "amen", co nie znało pacierza. Stanisław Jerzy Lec
Czasami kilka łez ma siłę większą od krzyku. Owidiusz
Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało. Winston S. Churchill
Czasami łatwiej przewidzieć losy całego społeczeństwa niż pojedynczej jednostki. Antoni Kępiński (1918-1972)
Czasami ma się wrażenie, że zwierzęta, zwłaszcza młode, są jakby naukowcami, którzy nie spoczną, póki nie zbadają tego, co ich interesuje. Antoni Kępiński (1918-1972)
Czasami mnie diabeł kusi, by uwierzyć w Boga. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czasami mur obojętności staje się ścianą płaczu. Bogusław Wojnar
Czasami n i e w i e l e może znaczyć w s z y s t k o. Jan Kurczab
Czasami najwięcej rzucają cienia własne wyjaśnienia. Jan Sztaudynger
Czasami nasze odruchy bywają silniejsze od naszych postanowień. Thomas Hardy (1852-1928)
Czasami nawet, gdy przegrywamy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem
Czasami od siebie sami odwracamy się plecami. Jan Sztaudynger
Czasami podaje się komuś pomocną dłoń, żeby mieć go w garści. Wiesław Trzaskalski
Czasami posiadasz właściwy klucz, ale nie możesz znaleźć właściwych drzwi. Kamil Ejsymont
Czasami trzeba jako dobro oceniać mniejsze zło. Niccolo Machiavelli (1469 - 1527)
Czasami trzeba szukać samotności aż na balu Aldous Huxley.
Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście. Buryła Wacław
Czasami warto znosić wszystkie wady małżeństwa, aby mieć jednego przyjaciela w świecie skażonym obojętnością. Erica Jong
Czasami wydaje mi się, że praca dzieci w szkole dzisiejszej jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić, niż uczyć w tych szkołach. Maria Skłodowska - Curie
Czasami wystarczy tylko usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście. .Orędzie z Groty Betlejemskiej
Czasem aureola ma kształt zera. Ścisłowski Włodzimierz
Czasem bardziej do mnie przemawia jedno słowo niż godzinna prezentacja komputerowa. Prawa Murphy'ego
Czasem bluźnierstwo bardziej zbliża do Boga niż modlitwa. Aldous Huxley
Czasem chciało by się modlić o istnienie Boga! Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czasem coś kryje się za czymś, przed czym my się kryjemy. Stanisław Jerzy Lec
Czasem człowiek ma dzień powszedni od święta. Wiesław Leon Brudziński
Czasem człowiek sam staje się zbiegiem okoliczności. Jacek Wejroch
Czasem dialog zamienia się na nie kończący się monolog, monolog "głuchych ludzi". Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Czasem drobny epizod zmienia się w wielki dramat. Tadeusz Gicgier
Czasem dzwony kołyszą dzwonnikiem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czasem gdy wszystko / oddala się w głęboki sen / Przychodzi przebudzenie, / a reszta jest prawdą. Jim Morrison
Czasem i diabeł się rozanieli. Władysław Grzeszczyk
Czasem i dobry Homer śpi. (brak natchnienia) (Aliquando bonus dormitat Homerus)
Czasem jest o wiele więcej kamieni milowych niż mil. Wiesław Brudziński
Czasem kilkadziesiąt milionów aspołecznych typów nazywamy społeczeństwem.
Czasem kością niezgody jest kawał mięsa. Mieczysław Michał Szargan
Czasem lepiej zbłądzić, niż zbyt nachalnie pytać o drogę. Aldous Huxley
Czasem łatwiej postawić chorego na nogi, niż postawić diagnozę. Tadeusz Gicgier
Czasem łatwiej przyznać nagrodę niż rację. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czasem łatwiej wyciągnąć portfel niż wnioski. Jacek Wejroch
Czasem mnie diabeł kusi, by uwierzyć w Boga. Stanisław Jerzy Lec
Czasem można się udławić tym, na czym się zjadło zęby... Janusz Roś
Czasem najrozsądniej o szczęściu się wypowie ten szczęśliwy - w cudzysłowie.
Czasem niewiele może znaczyć wszystko. Jan Kurczaba
Czasem noce są zbyt ciemne, by je ujrzeć. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czasem ot tak, mimochodem, Coś czegoś staje się powodem.
Czasem pęka ten co nagina. Trocki Sławian
Czasem pomaga zmiana imienia, czasem zmiana miejsca. Talmud
Czasem prawda wychodzi na jaw, chociaż nikt jej nie szukał. Menander
Czasem prostaczkowie lepiej pojmują sprawy niźli uczeni. Umberto Eco: Imię Róży, s. 273
Czasem przyznanie się do tchórzostwa wymaga największej odwagi!
Czasem różnica poglądów równa się sumie wypitego alkoholu. Henryk Jagodziński
Czasem się wielkie serca leczą - maleńką rzeczą... Jan Sztaudynger
Czasem sztywna postawa jest wynikiem paraliżu. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które się otworzyły. Helen Adams Keller (1880-1968)
Czasem trudno utrzymać w ryzach strumień życia. Paulo Coelho
Czasem trzeba dokonać małej zdrady, by się uchronić przed dużą. Waldemar Łysiak
Czasem trzeba przelać i zimną krew. Jacek Wejroch
Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Czasem trzeba, żeby aktor poświęcił się dla poety. Denis Diderot
Czasem trzyma nas przy życiu nadzieja, czasem przyzwyczajenie, a czasem strach. W pierwszym przypadku mamy życie, w drugim wegetację, w trzecim piekło. Kazimierz Matan
Czasem w pokoju pełnym prześlicznych zabawek dziecko może czuć się jak w więzieniu.
Czasem wchodzimy w ciemność, by ujrzeć najsłabsze światełka nadziei.
Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dobre życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy. Urszula Ledóchowska
Czasem wystraczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.
Czasem, gdy runie piedestał, widać, że nikt na nim nie stał. Jan Sztaudynger
Czasy się odmieniają, z nimi ludzie. Przysłowie niemieckie
Czasy się zmieniają i my zmieniamy się z nimi. Lotar I (795 - 855)
Czcij króla, ale bój się żandarma!
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary! - Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Jan Kochanowski (1530 - 1584)
Czego jest najmniej w miłostkach, to miłości. Francois de La Rochefoucauld (1613-1680)
Czego nie możesz załatwić głową, załatw sercem. Polivios Dimitrakopulos
Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć. Jonathan Caroll
Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd. Seneka
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Przysłowie polskie
Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal. Przysłowie ludowe
Czego pragniemy, w to łatwo wierzymy. Choiński Teodor
Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał. Lipiński
Czego się nie najesz, tego się nie naliżesz. J.Przybylski
Czego szuka każdy człowiek? Aby być bezpiecznym, szczęśliwym i bez przymusu robić to, na co ma ochotę. Epitektus
Czego twój wróg nie powinien wiedzieć, nie mów przyjacielowi. Artur Schopenhauer
Czego żądać od wołu jak nie sztuki mięsa. Stanisław Brzozowski
Czegokolwiek chcesz dokonać, musisz mieć wzorzec. Mo Ti
Czekając na idealny moment, możesz nigdy nie rozpocząć dzieła. Zaczynaj już! Zaczynaj tam, gdzie jesteś i jako ten, kim jesteś [68] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Czekam jeszcze tylko na jedno, aż jakiś polonista poprawiając wypracowanie napisze czerwonym długopisem: syntax error. Prawa Murphy'ego
Czekam na drugie, poprawione wydanie człowieka. Regulski
Czekanie sprawia ból. Zapomnienie sprawia ból. Lecz nie móc podjąć żadnej decyzji jest najdotkliwszym cierpieniem. Paulo Coelho
Czemu poza sobą szukacie szczęścia, które jest w was? Boecjusz
Czemuż miałby się bać ryzyka, kto nie ma nic do stracenia? Seneka Młodszy
Czemuż to kochamy dzieci? Otóż głównie dlatego, że tylko małe dziecko nie potrafi zwodzić nas i oszukiwać. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Czerp radość z porządnego wykonania drobnych czynności. H. Jackson Brown
Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą. Michel Quoist
Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast rosy piły polską krew. I wszystkie maki na Monte Cassino Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Feliks Konarski (ur. 1907)
Często "nie" bywa tylko przedmową do "tak". Thomas Hardy
Często chwalimy odległą przeszłość, a nie doceniamy współczesności. Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 - ok. 120)
Często cierpienia dają ludziom pouczenie. Ezop, Aísopos (VI w. p. n. e)
Często cieszymy się dziełem a pogardzamy wykonawcą. Plutarch
Często cytuję samego siebie. Dodaje to pieprzu mojej konwersacji. Magdalena Samozwaniec (1894-1972)
Często dach nad głową nie pozwala ludziom rosnąć. Stanisław Jerzy Lec
Często dajemy naszym dzieciom to, czego nam brakowało. Kirk Douglas, Syn śmieciarza, Autobiografia
Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny.
Często i lekceważony wróg wydaje krwawą bitwę. Tytus Liwiusz
Często jest w pogardzie, co swoje. Przysłowie łacińskie
Często jesteśmy twardzi ze słabości i zuchwali z bojaźni. Rochefoucauld De La Francois
Często język wyprzedza myśli. Sokrates
Często krzywda sprowadza lepszy Los. Wiele rzeczy runęło, aby wznieść się wyżej. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Często kształcenie kobiet jest szczepieniem gruszek na wierzbie. Aleksander Świętochowski
Często ludzie za kierownicami samochodów wyglądają tak, jakby siedzieli za karabinami maszynowymi. Mieczysław M. Szargan
Często maleńki znak przywodzi na pamięć dawne, przyćmione długim wiekiem sprawy. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Często myślałem wówczas, że gdyby zmuszono mnie do życia w pniu uschniętego drzewa, gdzie jedynym moim zajęciem byłoby oglądanie barwy nieba ponad moją głową, z czasem przyzwyczaiłbym się i do tego. Czekałbym na przelot ptaków lub zderzanie się chmur, tak jak tutaj czekałem na dziwaczne krawaty mojego obrońcy lub jak dawniej, w tamtym świecie, cierpliwie wyczekiwałem soboty, by obejmować ciało Marii. Albert Camus, Obcy
Często najlepszą drogą do zwycięstwa jest zaprzestanie liczenia punktów. Marianne Espinosa Murphy
Często najmądrzejszą odpowiedzią jest milczenie. Lew Tołstoj
Często najzręczniejszą chytrością jest szczerość. Joseph Conrad
Często należy upominać swe serce, by pamiętało, że odejdą jego ukochania, że nawet już odchodzą. Przyjmując dary Losu, pamiętaj, że dano ci je bez gwarancji. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Często nieme oblicze ma głos i wymowę. Owidiusz
Często nieszczęście rozbudza talent. Owidiusz
Często ogień i miecz zastępują lekarstwo. Seneka Młodszy
Często prawda jest po lewej stronie.
Często prawdę wypowiada się żartem. Przysłowie angielskie
Często prowadzę z sobą długie rozmowy i jestem przy tym tak mądry, że czasami nie rozumiem ani jednego słowa z tego, co mówię. Oskar Wilde (1854-1900)
Często przebywam sam ze sobą. Lubię towarzystwo ludzi inteligentnych
Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia.
Często przyczyną śmierci jest lęk przed śmiercią. Seneka Młodszy
Często przyjmuje się usługi tych, którymi się gardzi. Wiktor Hugo
Często smak życia odbiera apetyt. Aldous Huxley
Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod. Aldous Huxley
Często trwalszy ślad na piasku niźli życie pełne blasku. Jan Sztaudynger
Często trzeba powiedzieć "nie", żeby siebie potwierdzić. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni. Kartezjusz
Często w małżeństwie pierwej się rodzą przykrości niż dzieci. Platon
Często wielkie talenty pozostają w ukryciu. Plaut
Często wszystko jest uratowane wtedy, kiedy się pomyśli, że już zostało stracone.
Często wybaczamy tym, którzy nas nudzą, lecz nie wybaczamy tym, których my nudzimy. Franciszek la Rochefoucald
Często zamiast wyciągać rękę, wyciągamy brudy. Sławomir Trocki
Często zaprzątają nas w życiu sprawy, które - kiedy przyjrzeć im się bliżej - okazują się wcale nie takie ważne. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Części składowe wysyła się osobno do losowych pododdziałów.
Część czegoś, co by go przerastało, jest człowiekowi niezbędna. Henryk Elzenberg (1887-1967)
Część dostarczona przez sprzedawcę nie będzie pasować do twojego urządzenia. Prawa Murphy'ego
Część leczenia zależy od woli wyleczenia. Seneka
Część marzeń niemożliwa jest do spełnienia, bo dzieją się w miejscu, do którego rzeczywistość nie ma wstępu. John Brown
Człowiek - jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno. Stefan Żeromski
Człowiek - persona non grata. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Człowiek - produkt uboczny miłości. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Człowiek [. . . ] stworzenie towarzyskie. Arystoteles (384 322 p. n. e)
Człowiek ambitny może obejść się bez małych sukcesów.
Człowiek bardzo się uskarża przy każdym bólu, a tak rzadko się cieszy gdy go nie czuje. Georg Chrostoph Lichtenberg
Człowiek bez honoru to gorsze niż śmierć. Miguel Cervantes de Saavedra
Człowiek bez pieniędzy jest jak wilk bez zębów. Przysłowie francuskie
Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba. kard. Stefan Wyszyński
Człowiek broni błędów, które kocha. Seneka
Człowiek celem samym w sobie. Immanuel Kant (1724 - 1804)
Człowiek chory wszystkie kalorie, które by będąc zdrowy zużył w ruchu, przeznaczyć może na wykarmienie umysłu. Hagiwara Sakutaro
Człowiek cnotliwy dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy. Konfucjusz
Człowiek często kłamie tak, jak żyje: nieświadomie. Stefan Kisielewski
Człowiek człowiekowi kapłanem, człowiek człowiekowi szatanem.
Człowiek człowiekowi wilkiem. Titus Maccius Plautus (ok. 250 - 184 p. n. e)
Człowiek czyni wiele, by go kochano; uczyni wszystko, by mu zazdroszczono. Mark Twain (1835-1910)
Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie między gadułami.
Człowiek dla człowieka winien być rzeczą świętą. Seneka
Człowiek docenia uroki codziennego życia, kiedy budzi się z koszmarnego snu albo kiedy po raz pierwszy wstaje z lóżka po chorobie. Dlaczego nie uświadomić sobie tego teraz? . William Lyon Phelps
Człowiek dojrzały nie musi wciąż oglądać się za potwierdzeniem siebie w otoczeniu. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek dokonuje przestępstwa tylko wtedy, gdy traci rozum. Talmud
Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Człowiek dopiero zauważa szczęście, jeśli je starci!
Człowiek dzielny robi wszystko właściwie. Cyceron
Człowiek dziś jest, jutro go nie ma. Talmud
Człowiek genialny nie myli się; jego pomyłki są zamierzone, są bramą prowadzącą do odkryć. James Joyce
Człowiek ginie od bezczynności. Przysłowie azerbejdżańskie
Człowiek głody nie interesuje się zupełnie jadłospisem, jaki ma mu być podany za lat dziesięć. Savi de Tove
Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. Molier, Moličre (właśc. Jean Baptiste Poquelin, 1622-1673)
Człowiek hołduje chętniej dobru niźli złu, ale warunki nie sprzyjają mu. Brecht Bertolt (1898-1956)
Człowiek istota nieznana. Carrel Alexis
Człowiek jest arcydziełem Bożym, w którym miłość i mądrość wypowiedziały się najpełniej. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Człowiek jest biedny i słaby, i nic zupełnie nie znaczy. Płynie się tygodniami i tygodniami człowiek się dręczy. Potem jest port i wszystko, czego człowiek pragnął, okazuje się po prostu śmieszne, okazuje się, że i bez tego można żyć doskonale. A potem znów się płynie. Marek Hłasko, Port pragnień
Człowiek jest coś wart, gdy zaczyna walkę z samym sobą. Robert Browning (1812-1889)
Człowiek jest delikatną maszyną, łatwo ulega rozregulowaniu. Nikos Kazantzakis
Człowiek jest dla człowieka pierwszą rzeczywistością. Marcin Luter
Człowiek jest dowodem boskości zwierzęcia. Hugo Dionizy Steinhaus
Człowiek jest gotów zostać bogiem, a zamiast tego często okazuje się bałwanem. Thomas Merton
Człowiek jest istotą agresywną - z wyjątkiem niektórych gryzoni żaden inny kręgowiec nie zabija z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku. Elliot Aronson
Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć.
Człowiek jest istotą między przepaściami. Georges Bernanos
Człowiek jest jak gramofon z paroma płytami. Szybko jesteś nimi znudzony; a jednak musisz siedzieć przy stole, gdy ten odgrywa je dla każdego nowego gościa
Człowiek jest jak morze: ma swoje przypływy i odpływy. Henryk Sienkiewicz
Człowiek jest jedyna istota w przyrodzie zdolna do bezinteresownego świństwa. Andre Gide
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody. Mark Twain
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które kładzie się spać, kiedy nie jest śpiące i wstaje kiedy jest senne. Dave Gneiser
Człowiek jest językiem Boga. Rabbi Menachem-Mendel
Człowiek jest kowalem swego losu. Salustiusz
Człowiek jest kowalem własnego szczęścia. Pewno dlatego tak często znajdujemy się między młotem a kowadłem. Horacy Safrin
Człowiek jest lepszy aniżeli jego własne czyny. Andrzej Szczypiorski
Człowiek jest małym światem. Demokryt z Abdery
Człowiek jest miarą wszechrzeczy. Protagoras z Abdery (ok. 480 - ok. 410)
Człowiek jest mniej nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam. Balzac Honoré de (1799-1850)
Człowiek jest modelem świata. Leonardo da Vinci
Człowiek jest na ogół więcej wytrzymały na niekorzystne warunki środowiskowe niż zwierzęta, niemniej zbytnie zagęszczenie może wpłynąć na jego zdrowie psychiczne i fizyczne. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek jest najbardziej nieudanym zwierzęciem w przyrodzie. Max Scheler
Człowiek jest najbardzije uzależniony od swojego odbicia w duszy innego człowieka, choćby ta dusza była kretyniczna. W. Gombrowicz, Dzienniki
Człowiek jest najmniej sobą, gdy przemawia we własnym imieniu. Daj mu maskę, a powie ci prawdę. Oscar Wilde
Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach. Zenta Maurina
Człowiek jest niedoskonały i radzi sobie z tym doskonale. Aleksander Kumor
Człowiek jest niepowtarzalny nawet wtedy, gdy się powtarza. Aleksander Kumor
Człowiek jest niestety często na czele tego, co ma już za sobą. Stanisław Jerzy Lec
Człowiek jest obywatelem dwóch światów. Wchodząc na drabinę Darwina. drabinę ewolucji biologicznej, zszedł równocześnie z drabiny Jakuba. drabiny duchowego pochodzenia od Boga. Joachim Illies
Człowiek jest obywatelem świata. Antyfanes
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Człowiek jest poddany temu, co tworzy się "między", i nie ma dla niego innej boskości jak tylko ta, która z ludzi się rodzi. Witold Gombrowicz (1904 - 1969)
Człowiek jest raną życia, śmierć zgojoną blizną. Leopold Staff
Człowiek jest stworzony do twórczości. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje, bo większym szczęściem jest dawać niż brać. Max Scheler
Człowiek jest tak długo mądry, dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że ją już znalazł, wówczas staje się błaznem. z Talmudu
Człowiek jest taką samą cząstką Kosmosu jak kamień, pies, ryba, stół. Filozofia jogi
Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości. św. Augustyn
Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać. św. Augustyn
Człowiek jest tyle wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje. Marek Aureliusz (właśc. Marcus Aurelius Antoninus, 121-180)
Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem. Sofokles
Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Blaise Pascal (1623 - 1662)
Człowiek jest tym, co zje. Ludwig Feuerbach (1804 - 1872)
Człowiek jest tym, czym jest. Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872)
Człowiek jest uczniem, cierpienie jego nauczycielem. Alfred Musset (1810 - 1857)
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II
Człowiek jest wielkim dzieckiem, zawiedzionym zawsze wtedy, gdy okrywa jakąś tajemnicę. kard. Stefan Wyszyński
Człowiek jest wolny jak ptak w klatce: może się poruszać tylko w pewnych granicach. Johann Lavater
Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. Arystoteles (384 - 322 p. n. e)
Człowiek jest zawsze sam w swoim bólu.
Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest. J Conrad
Człowiek jest żyjącą niewystarczalnością. Jose Ortega y Gasset
Człowiek jest żyjącym prochem. Josh Billings
Człowiek jest: dla przeszłości - historykiem, dla przyszłości - poetą, dla teraźniejszości - komediantem. Polivios Dimitrakopulos
Człowiek kierujący się tylko rozsądkiem, myli się najczęściej.
Człowiek lubi się śmiać. Z innych. Stanisław Jerzy Lec
Człowiek ma dwie nogi i dwa przekonania: Jedno gdy mu się dobrze powodzi, a drugie gdy mu się wiedzie źle. To ostatnie nazywa się religią. K. Tucholsky
Człowiek ma jeszcze tą wyższość nad maszyną, że umie się sam sprzedać. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Człowiek ma po to uszy, aby się śmiać od ucha do ucha.
Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje. Przysłowie angielskie
Człowiek ma w sobie milczenie morza, zgiełk ziemi i muzykę powietrza. Tagore Rabindranath
Człowiek mądry posiada przewagę nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy złych. Hegezjasz
Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. Benjamin Franklin (1706 - 1790)
Człowiek miłujący spokój jest bardziej potrzebny niż mędrzec. Tomasz a Kempis
Człowiek mniej jest nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam. Honore de Balzac (1799-1850)
Człowiek może był kiedyś dobry, ale z pewnością było to bardzo dawno. Jean Paul Sartre (filozof francuski, 1905 - 1980)
Człowiek może i powinien całym sercem cieszyć się swoim życiem. Jest ono przecież dobrym, Bożym darem, który stał się jego udziałem. Lecz trzeba pomyśleć także o tym, że nie mamy tutaj stałego miejsca i że wszelka wspaniałość tej ziemi, szczególnie bogactwo i sława, są przemijające. Adolf Kóberle
Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi. Edyta Stein
Człowiek może odrodzić się do prawdziwego i godnego życia w każdym momencie swojego bycia na ziemi. Thomas Merton (1915-1968)
Człowiek może się bogacić kosztem bliźnich, ale ubożeje na własny rachunek. Horacy Safrin (1899-1980)
Człowiek może się posunąć o wiele dalej, by uniknąć tego, czego się boi, niżby zyskać to, czego pragnie. Dan Brown, Kod Leonarda da Vinci
Człowiek może stać się wszystkim, czym zechce, byleby powziął silne postanowienie i trwał przy nim. Thomas Buxton
Człowiek może wierzyć w rzeczy niemożliwe, lecz nigdy w nieprawdopodobne. Oscar Wilde
Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa. James Joyce
Człowiek musi być zimny lub gorący, nigdy letni, obojętny na wszystko.
Człowiek musi czasem chorować. Chociażby po to, żeby poczytać. Hagiwara Sakutaro
Człowiek musi gdzieś dążyć; gdy osiągnie cel, odczuwa zwykle niepokój, pustkę. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek musi mieszkać jak człowiek, żeby być człowiekiem. Zofia Kossak - Dziedzictwo
Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem. Dow Ber
Człowiek myśli sobie to i owo, ale jednak najczęściej to. Sławomir Mrożek
Człowiek na próżno obawia się snów, najstraszliwszy sen niczym wobec życia. Stanisław Brzozowski
Człowiek na starość dziecinnieje. Sofokles
Człowiek na starość przypomina emerytowanego aktora, który siedzi na widowni i smętnie spogląda jak jego ulubione role gra kto inny. Magdalena Samozwaniec
Człowiek na ziemi jest celem dla ukrytych strzelców. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Człowiek najczęściej traktuje życie jak deszcz; czeka aż do momentu, w którym się skończy.
Człowiek najgłośniej wydziera się w pieluszkach. Potem stopniowo spuszcza z tonu
Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miara jego człowieczeństwa. John Steinbeck
Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim. Oscar Wilde (1856 - 1900)
Człowiek naprawdę wielki nie boi się ludzi dużych. Marian Buchowski
Człowiek niczego tak nie pragnie, jak coraz pełniej żyć i wie, że ta pełnia dostępna jest w miłości. Caretto Carla
Człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem. Blaise Pascal
Człowiek nie jest ani dobry, ani zły. Honoriusz Balzak
Człowiek nie jest aniołem ale winien być istotą kulturalną. Adolf Rudnicki
Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść. Immanuel Kant (1724-1804)
Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. Bachelard Gaston
Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza. Jean Paul
Człowiek nie jest stworzony do klęski. [. . . ] Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Ernest Hemingway (1899 - 1961)
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć ale nie pokonać. Ernest Hemingway
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego". Jan Paweł II (Karol Wojtyła, ur. 1920)
Człowiek nie ma przyjaciół, przyjaciół ma tylko powodzenie. Napoleon I (Napoleon Buonaparte, 1769 - 1821)
Człowiek nie ma władzy nawet nad własnym życiem. Blaise Pascal (1623 - 1662)
Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożny. Ernest Hemingway
Człowiek nie może być - jak część składowa maszyny - uczuciowo obojętny; musi kochać i nienawidzić, a także być kochanym i nienawidzonym. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek nie może być szczęśliwy ani z żoną ani bez żony. Denis Caron
Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada. Św. Augustyn (Aurelius Augustianus 354-430)
Człowiek nie może pozbyć się cierpienia i nie wie nawet, czy po śmierci będzie od niego wolny. Jan Szczepański
Człowiek nie może pracować bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje zadowolenia. Abchaskie
Człowiek nie może się czuć dobrze bez uznania dla samego siebie. Mark Twain
Człowiek nie może tak rzucać kamieniem, żeby nie trafić w Boga. Anna Kamieńska
Człowiek nie może uciec przed własnymi osiągnięciami. Nie ma wyboru: musi przyjąć warunki swego własnego życia. Ernest Cassirer
Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Jan Paweł II
Człowiek nie może żyć bez nieustannej ufności w coś niezniszczalnego. Franz Kafka
Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tylko w postawie konkretnej, ale też nie może żyć wyłącznie w postawie abstrakcyjnej. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje. Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000)
Człowiek nie musi być aniołem, by zostać świętym. Albert Schweitzer (1875-1965)
Człowiek nie potrafi ani cierpieć, ani być długo szczęśliwym. Nie jest więc zdolny do niczego co się liczy. A. Camus
Człowiek nie potrzebuje żadnej religii, gdy nie ma problemów.
Człowiek nie pragnie na ziemi wiele, chciałby tylko, aby to niewiele było dobre i nie dało na siebie zbyt długo czekać. Samuel Butler (1835-1902)
Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Człowiek nie tylko wie, ale wie, że wie.
Człowiek nie wytworzył sobie jeszcze ideału, za który by było warto umierać, ale lubi w ogóle za coś umierać. I to jest na razie najlepsze. Karol Irzykowski
Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim wad własnych. Henryk Sienkiewicz
Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Człowiek nie żyje, aby jadł, ale je, aby żył. Sokrates
Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry! Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot. Johann Wolfgang Goethe
Człowiek nieobyczajny nie różni się od okrutnika. Wang Czung
Człowiek niesie w sobie zupełnie odmienny świat, niezrozumiały do końca dla kogoś drugiego. Bierdiajew Nikołaj Aleksandrowicz (1874-1948)
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić. Erich Maria Remrque "Łuk Triumfalny"
Człowiek nigdy nie wie, jaki jest naprawdę, zmienia własne zdanie o sobie, raz siebie kocha, a raz nienawidzi. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek niższy od otoczenia jest zwykle wyprostowany, a wyższy - pochylony. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek obdarowany został mową tylko po to, by ukrywać swoje myśli. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838)
Człowiek odczuwa przyjemność, kiedy zdobywa zysk. Bias z Prieny
Człowiek pada, lecz sztandar powiewa. Brecht Bertold
Człowiek planuje, a knajpa plany psuje. Jaroslav Hasek
Człowiek podły wszędzie, zawsze jest wolny. Maria Kuncewiczowa
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Prawa Murphy'ego
Człowiek potrafi każde nieszczęście swoje przypisać czyjejś winie. Friedrich Hebbel (1813-1863)
Człowiek potrzebuje drugiego człowieka więcej niż chleba i wody. Josef Rattner
Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry. K'ung Fu-tse
Człowiek pozbawiony złych nawyków może mieć gorsze. Mark Twain
Człowiek pozostaje młody, dopóki jeszcze potrafi się uczyć, przyjmować nowe przyzwyczajenia i znosić sprzeciw. Marie von Ebner-Eschenbach
Człowiek pracujący z komputerem, nie postępuje zgodnie z wymaganiami komputera. Prawa Murphy'ego
Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci. Bolesław Miciński
Człowiek proponuje [. . . ] Bóg dysponuje. William Langland (ok. 1330 - ok. 1400)
Człowiek przeciętny. Jacques Quetelet (1796 - 1874)
Człowiek przeniósł wszystkie cierpienia i męki do piekła, dla nieba nie pozostało już nic poza nudą. Artur Schopenhauer
Człowiek przerzuci pół biblioteki, by napisać jedną książkę. Samuel Johnoson
Człowiek przestaje szydzić w godzinie śmierci. Talmud
Człowiek robi się podobny do swojego losu. Zofia Nałkowska
Człowiek rodzi się wolny, ale potem zewsząd krępują go łańcuchy. Jean Jacques Rousseau
Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym. George Bernard Shaw
Człowiek rzadko myli się dwa razy - na ogół trzy lub więcej. John Perry Barlow
Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha - to znaczy przygląda się sobie. Zbigniew Herbert (1924-1998)
Człowiek się rozmnaża, zaś głupota w nim - namnaża. Stefan Pacek
Człowiek silny jest dobry, tylko słaby jest zły. Napoleon Bonaparte
Człowiek słucha mózgiem, a nie uszami. Jerzy Andrzejewski
Człowiek sprawdza się w pożyciu z drugimi i w konflikcie z nimi. Nigdy tylko w pożyciu albo tylko w konflikcie. Mirosław Żuławski (1913-1995)
Człowiek staje się moralny z chwilą, gdy staje się nieszczęśliwy. Marcel Proust (1871-1922)
Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 - 1910)
Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi, generał dostaje odznaczenia. Włodzimierz Scisłowski
Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać. Blaise Pascal
Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. Albert Einstein (1879 - 1955)
Człowiek szczęśliwy to taki, który nie chce tego, czego nie ma.
Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł. Konfucjusz
Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Jan Paweł II
Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy. Adam Mickiewicz
Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnieniem bycia Bogiem. Jean Paul Sartre (filozof francuski, 1905 - 1980)
Człowiek to efemeryda budząca się na chwilę do życia. Aleksy Tołstoj
Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłow, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić. Tom Clancy
Człowiek to istota, która przeczucia zmienia w rzeczywistość. Sakaguchi Ango
Człowiek to jedyne zwierzę które się rumieni. I jedyne, które ma za co. Mark Twain
Człowiek to psie wyobrażenie boga. Holbrook Jackson
Człowiek to trzcina myśląca. Blaise Pascal
Człowiek to zwierzę pożądające rozrywki... Stefan Kisielewski
Człowiek to zwierzę towarzyskie. Seneka
Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. Erich Fromm
Człowiek tym jest większy, im jest bardziej sobą. Antoine de Saint-Exupéry
Człowiek uciążliwy to taki, który mówi, kiedy chce, abyś słuchał. Ambrose Bierce
Człowiek uczy się mówić bardzo wcześnie, milczeć - bardzo późno. Przysłowie żydowskie
Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.
Człowiek uczyni wiele, aby go kochano. Uczyni wszystko, aby mu zazdroszczono. Balzac Honoré de (1799-1850)
Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Człowiek umiera zawsze na końcu swojego życia. Dawid J. Hermet
Człowiek upodabnia się do tego, co je. Wystarczy przyjrzeć się rzeźnikom. Prawie wszyscy mają głowy jak pasztet. Gerard Depardieu
Człowiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka. Borys Pasternak
Człowiek w złości nie myśli prawidłowo. Eurypides (ok. 480 - 407/406 p.n.e)
Człowiek wchodzi w głąb siebie samego, zwraca się ku sobie, sobą się staje w bólu. Miguel de Unamuno
Człowiek we własnym życiu gra zaledwie mały epizod. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Człowiek wędruje po świecie w poszukiwaniu tego, czego mu trzeba i wraca do domu, by tutaj to znaleźć. George Moore (1852-1933)
Człowiek wie, że umiera, nie wie gdy się rodzi, nieprawda, że reszta całość jest milczeniem. Ks. Jan Twardowski
Człowiek wiecznie tęskni za tym, czym nie jest. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Człowiek winien studiować tylko to, do czego pcha go jego wewnętrzne pragnienie. Johann Peter Eckermann (1792-1854)
Człowiek winien tyleż wysiłku dać w upraszczanie swego życia, ile go daje w komplikowanie. Henri Bergson
Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może. Adam Mickiewicz
Człowiek woli patrzeć przez dziurkę od klucza niż przez lunetę. Karl Farkas
Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Człowiek wspaniały - daje nie proszony, przeciętny - gdy go proszą, podły - nie daje nigdy. Przysłowie hinduskie
Człowiek współczesny jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Człowiek współczesny w swoim najbardziej osobistym widzeniu otaczającego świata nie różni się od człowieka sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek wtedy tylko stoi mocno, kiedy stoi na własnych nogach. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)
Człowiek wyrzeka się swoich błędów najpóźniej jak może. Montesquieu
Człowiek wytwarza zło, jak pszczoła miód. William Golding
Człowiek wzbija się ponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami: prostotą i czystością. Tomasz a Kepmis
Człowiek z człowiekiem prowadzi od wieków jeden monolog. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie, ale góra z górą zawsze. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Człowiek z jednym zegarkiem zawsze wie, która jest godzina. Człowiek z dwoma nigdy nie jest pewien. Prawo Segala
Człowiek z talentem jest biedny. Trzeba mu pomóc
Człowiek zaczyna być człowiekiem wtedy, gdy przestaje jęczeć i przeklinać aby zacząć szukać prawdy, która rządzi jego życiem. James Allen
Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje. Henryk Sienkiewicz
Człowiek zbudowany jest z przeciwności, w tym całe jego dramatyczne bogactwo i urok. Jalu Kurek
Człowiek zdenerwowany jest zawsze pełen jadu. Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi, 551-479)
Człowiek zdolny to taki, który się ze mną zgadza. Samuel Johnson (1709-1784)
Człowiek zdrowy ma zawsze mnóstwo rad dla chorego. Menander
Człowiek zgodliwy to taki, który się ze mną zgadza. Samuel Johnson
Człowiek zmienia się od dzieciństwa po grób. Kiedy więc jest sobą? . Stefan Kisielewski
Człowiek znacznie więcej wie, niż rozumie.
Człowiek zupełnie nie tknięty szałem nie wejdzie do świątyni muz. Platon (427-347 p.n.e)
Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy, i właśnie to nazywa się u nas postępem. Frank Sinatra
Człowiek żyje krótko. Sprawa przelotowości świata. Stanisław Jerzy Lec
Człowiek żyje po to, aby kochać. Jeżeli nie kocha - to nie żyje. Vinet
Człowiek! [. . . ] to brzmi dumnie! Maksym Gorki (właść. Aleksiej Pieszkow, 1868 - 1936)
Człowiek, jeżeli nie uwzględni Boga, pozostaje dla samego siebie pytaniem bez odpowiedzi. Ferdinand Krenzer
Człowiek, którego nic szczerze nie zajmuje, zdolny jest do wszystkiego (rozumie się - do złego). Bernard de Bovier Fontenelle
Człowiek, któremu sufit spadł na głowę - stropiony. Hugo Dionizy Steinhaus
Człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, że jego życie jest poświęceniem dla jego idei. Oswald Spengler
Człowiek, który decyduje, nie jest otoczony granicami. Ulrich Schaffer
Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. Michel Montaigne
Człowiek, który dwa razy w życiu się kaja, jest strasznym obłudnikiem. Honore de Balzac
Człowiek, który ma odwagę wziąć odpowiedzialność za samego siebie, na ogół szybciej się starzeje niż ten, który tę odpowiedzialność przerzuca na otoczenie. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek, który mówi: tego się nie da zrobić, nie powinien przeszkadzać TEMU, który TO robi. Stare chińskie przysłowie
Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach. Alberto Moravia
Człowiek, który nie boi się prawdy, nie musi wcale lękać się kłamstwa. Jefferson Thomas
Człowiek, który nie czyta dobrych książek, w niczym nie jest lepszy od tego, który w ogóle nie umie czytać. Mark Twain (1835-1910)
Człowiek, który nie jest wolny, zawsze idealizuje swoją niewolę. Borys Pasternak
Człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, troszczy się bardzo o to, w jakiej formie to powiedzieć. Guy-de Maupassant (1850-1893)
Człowiek, który nie ma nic do stracenia, bywa groźny. Johann Wolfgang Goethe
Człowiek, który nie poczuł smaku swoich łez - nie jest prawdziwym człowiekiem. Wisława Szymborska. (ur. 1923)
Człowiek, który nie potrafi kochać, zatracił już swoje człowieczeństwo.
Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem. Kard. Josef Ratzinger
Człowiek, który nikogo nie lubi, nieszczęśliwszy jest niż ten, którego nikt nie lubi.
Człowiek, który opanował swe żądze, jest niewolnikiem rozumu. Cyril Connolly
Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia był twórcą cywilizacji. Sigmund Freud (1856-1939)
Człowiek, który poddaje się losowi, staje się ludzkim wrakiem. William Goldman: Maratonczyk
Człowiek, który przerywa swój sen, staje się przede wszystkim igraszką swojej pamięci. Breton
Człowiek, który się modli, to ten, który inaczej mówi. Zakwitowski Józef
Człowiek, który się rodzi, wpada w marzenie, jak się wpada do morza. Jeśli usiłuje się wydostać w powietrze, jak robią niedoświadczeni, topi się. Nie! mówię panu! Jedyny sposób to nieszczęsnemu żywiołowi się poddać i wysiłkami rąk i nóg sprawić, że głębokie, głębokie morze człowieka utrzyma. Więc pan mnie pyta: jak być? Joseph Conrad, Lord Jim
Człowiek, który się zastanawia jest zwierzęciem wynaturzonym. Rousseau
Człowiek, który się żeni z miłości, jest jak żaba, która wskakuje do studni. Ma obfitość wody, ale nie może się wydostać. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy. Oskar Wilde
Człowiek, który uśmiecha się gdy sprawy idą źle, myśli o człowieku, na którego można zwalić winę. Prawo Jonesa
Człowiek, który w nic nie wierzy, boi się wszystkiego. George Bernard Shaw (1856-1950)
Człowiek, który w życiu doznał prawie wszystkich nieszczęść, potrafi się już tylko uśmiechać. Antoni Kępiński (1918-1972)
Człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.
Człowiek, który zamierza popełnić jakiś nieludzki czyn, usprawiedliwia się, mówiąc: "Jestem w końcu tylko człowiekiem".
Człowiek, który zdobył powodzenie, słyszy już tylko oklaski. Na wszystko inne jest głuchy. Elias Canetti (1905-1994)
Człowiek, który zgadza się ze wszystkimi, nie zasługuje na to, by ktokolwiek się z nim zgadzał. Winston Churchill
Człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii. Thomas Jefferson
Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie jest człowiekiem bezbronnym. Oskar Graf
Człowiek, na skutek swej chytrości, przebiegłości, zakłamania i sztuczności, jest gorszym stworzeniem od wszystkich zwierząt. Fryderyk Nietzsche
Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić. Święty Augustyn (354-430)
Człowiek, tak jak wszystko w przyrodzie, potrzebuje światła i ciepła, by się rozwijać. Adolf Kolping
Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie i świętuje. Harvey Cox
Człowiek: Człowiek - produkt uboczny miłości. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Człowieka należy oceniać nie po słowach, lecz po czynach. Teofrast
Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci. Kirk Douglas, Syn śmieciarza, Autobiografia
Człowieka obłudnego poznasz po trzech cechach: jeśli coś powie, skłamie; jeśli coś obieca, nie dotrzyma; jeśli mu zawierzysz, zdradzi. Mahomet
Człowieka sprawiedliwego poznaje się z czasem, przewrotnego w ciągu jednego dnia. Sofokles
Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno. Paulo Coelho
Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Jan Paweł II
Człowieka zawsze kusi, by rozczulać się nad sobą i odmalowywać siebie takim, jakim by się chciało być. André Maurois
Człowiekiem bardziej doświadczonym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bardziej czuł smak życia. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Człowiekiem być to znaczy być samym wśród ludzi. Indywidualizm - dzierżawa pewnej idei. Karol Irzykowski
Człowiekiem epoki rzadko bywa człowiek interesu. Dominik Opolski
Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Terencjusz
Człowiekiem jestem, nic, co ludzkie, nie jest mi obce Terencjusz.
Człowiekiem szczęśliwym jest ten, kto zdobył swe szczęście. Eugene de la Croix
Człowiekowi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł. Gotthold Ephraim Lessing
Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności. Arystoteles
Człowiekowi jest luźniej bez godności. Krzysztof Mętrak
Człowiekowi konsekwentnemu łatwiej przychodzi zrezygnować z celu niż ze środków.
Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępną, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat. Demokryt z Abdery
Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać. Stefan Kisielewski
Człowiekowi przystoi pragnąć na miarę człowieczą. Sofokles
Człowiekowi, który niczego nie dokonał, trudno jest wierzyć na słowo. Mikołaj Gogol
Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza! Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, więc uważaj byś zeń nie wyleciał. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Człwiek uczciwy, to ktoś z kim można grać w szachy przez telefon.
Czterdzieści wieków patrzy na was. - do żołnierzy pod piramidami. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Czterem osobom należy schlebiać do końca: władzy, dziecku, choremu i kobiecie. Przysłowie arabskie
Cztery korzenie wszystkich rzeczy: ogień, powietrze, woda i ziemia. Empedokles (ok. 492 - 432 p. n. e)
Cztery nieprzyjazne gazety są groźniejsze od tysiąca bagnetów. Napoleon Bonaparte
Cztery zjawiska blokują postęp ludzkości - ignorancja, głupota, komitety normalizacyjne, oraz ludzie sprzedający komputery. Prawa Murphy'ego
Czucie i wiara silniej mówią do mnie Niż mędrca szkiełko i oko. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Czuj się dzielny, działaj tak, jakbyś był dzielny... Jest bardzo prawdopodobne, że atak odwagi zastąpi atak lęku. Wiliams James
Czują psi na się kij, raz już wybici. Chrościński
Czuje chata, kiedy gospodarza w domu nie ma. Piwocki
Czujemy tylko ten ząb, który nas boli. Aldous Huxley
Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)
Czuła żal doskonały, gdy się grzechy nie udały. Jan Sztaudynger
Czy [. . . ] my stwarzamy formę, czy ona nas stwarza? Witold Gombrowicz (1904 - 1969)
Czy aforyzm jest werdyktem? Tak, w stosunku do autora. Stanisław Jerzy Lec
Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym ok. od nas nie różni. Hugo Kołłątaj (1750 - 1812)
Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym, że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką. (Niezawinione Śmierci) William Wharton
Czy chcesz mieć zawsze racje, czy wolisz być szczęśliwy? [69] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Czy chcę zawsze mieć rację, czy też chcę być szczęśliwy? Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Czy człowiek narodził się po to, aby żyć w konwulsjach niepokoju i w letargu nudy?
Czy dają, czy odmawiają, cieszą się, że się je prosi. Owidiusz
Czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy się podoba, że jest piękne? Św. Augustyn
Czy geniusz ma superatę rozumu?
Czy gwiazdy świecą tylko po to, aby każdy mógł znaleźć swoją? Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Czy hrabina czy kucharka, byle była w kroku szparka. Jan Sztaudynger
Czy istnieje coś gorszego niż miłość brzydkiej kobiety? Owszem - przyjaźń pięknej kobiety. Albert Camus (1913-1960)
Czy jest coś gorszego niżeli śmierć? Życie, jeśli pragniesz umrzeć. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Czy jest gdzieś na tej ziemi drugie takie zwierzę, które by się złościło tak często jak człowiek? Hagiwara Sakutaro
Czy jest ktoś, kogo chciałbyś zmienić, poinstruować, ulepszyć? Świetnie! Jestem za! Ale dlaczego nie zaczniesz od siebie? Dale Carnegie
Czy jest ojciec, który by nienawidził swego syna? Talmud
Czy jestem wierzący? Bóg jeden raczy wiedzieć. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czy jeżeli ludożerca je nożem i widelcem - to postęp? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czy kobieta, która wiedziała, że jest dobrze ubrana, kiedykolwiek się zaziębiła? Nietzsche
Czy kobiety dają, czy odmawiają, zawsze są szczęśliwe, że się je prosi. Owidiusz (właśc. Publius Ovidius Naso, 43 p.n.e. - 7 lub 18 n.e)
Czy kto widział, żeby się glista załamywała?
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dla kogo właściwie są wywieszki "Psom wstęp wzbroniony. Nie dotyczy psów przewodników"? Dla psa czy niewidomego? Jerry Seinfeld
Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść. Dżem
Czy masz pojęcie, przez ile wcieleń musieliśmy przejść, aby zrozumieć po raz pierwszy, że istnieje coś więcej niż jedzenie, walka, czy władza w stadzie? Tysiące istnień, Jonathanie, dziesięć tysięcy. . . Wybieramy nasz następny świat przez to, czego nauczymy się w tym. . . Ale ty, Jonathanie, nauczyłeś się tak wiele jednego razu, że nie musiałeś przechodzić przez tysiąc istnień, aby dotrzeć do tego. - "Mewa" Bach Richard
Czy miłość nie jest zatem luksusem, który pojawił się w czasie pokoju, jak szycie kołder? Julian Barnes
Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? Erazm z Rotterdamu (1467-1536)
Czy można być bogatym, będąc biednym? Oczywiście! Tak samo możliwą jest sytuacja odwrotna. Antoni Maj
Czy można żyć w zgodzie z innymi, kto sam z sobą jest niezgodny? Erazm z Rotterdamu (1467-1536)
Czy myślisz, że zawsze w najszybszym, najpiękniejszym i najdroższym aucie siedzi człowiek najbardziej zajęty? Pośpiech cywilizacji wynika z nadmiaru wolnego czasu. Hagiwara Sakutaro
Czy nagie kobiety są inteligentne? Stanisław Jerzy Lec
Czy nauczyć się umierać znaczy to samo co nauczyć się przestać żyć? Jonathan Carroll - Na pastwę aniołów
Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro? Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Czy nie lepiej i piękniej umrzeć podczas radosnego śmiechu z ręką niosącą do ust słodkie ciastko? s. 22 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne
Czy nie należałoby pomników budować od razu na kółkach? Jan Czarny
Czy nos dla tabakiery, czy ona dla nosa? Ignacy Krasicki (1735 - 1801)
Czy pani Marta jest grzechu warta? Marian Hemar (właść. Marian Hescheles, 1901 - 1972)
Czy pożarty misjonarz ma uważać swoją misję za spełnioną? Stanisław Jerzy Lec
Czy prasa poczytna jest zawsze poczytalna? Edward Jokel
Czy prawo do naprawienia maszyny ma tylko ten, kto ją popsuł? Artur Sandauer (ur. 1913)
Czy produkcja myśli nadąża za przyrostem naturalnym? Stanisław Jerzy Lec
Czy przyłączasz się do negatywnego środowiska. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czy sądzicie, że dobrze odegrałem swoją rolę w tej życiowej farsie? Oktawian August (Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus, 63 p. n. e. - 14 n. e)
Czy seks jest nieczysty? Tylko jeśli udany. Woody Allen
Czy słyszałeś kiedyś, żeby człowiek, który przez całe życie dążył wiernie do celu, nie osiągnął w najmniejszym stopniu. Henry David Thoreau
Czy świat się wiele zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkurwieni. Jonasz Koffta
Czy świnia może jeść kawior?
Czy to bajka, czy nie bajka, Myślcie sobie, jak tak chcecie, A ja przecież wam powiadam: Krasnoludki są na świecie. Maria Konopnicka (1842 - 1910)
Czy to nie ironia losu, że uliczni żebracy mniej drżą o swój los, niż najbogatsi gwiazdorzy Holywoodu? Stefan Pacek
Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko? Bruno Schulz
Czy to nie smutne, że większość ludzi musi zachorować, by zdać sobie sprawę z cudowności życia? Jostein Gaarder: Świat Zofii
Czy to nie śmieszne: nawet nasze czasy będą kiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami. Alberto Moravia
Czy trzeba się zadawać z głupcami? Talmud
Czy trzeba umrzeć, aby zachować czyste ręce? Philpe
Czy warto się czymkolwiek przejmować? Niech świat zginie, jeśli ma na to ochotę. David Herbert Lawrence: Kochanek Lady Chatterley
Czy weźmiesz ślepego przewodnika czy głupiego radcę - efekt ten sam. Isokrates
Czy weźmiesz ślepego przewodnika czy głupiego radę - efekt ten sam... . Isokrates
Czy godzi się wymuszać to, czego nie można wyjednać prośbami? Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Czy wielu zna nazwiska tych, którzy potępili Galileusza? Każdy pamięta jednak, w jakiej pracowali instytucji
Czy wśród ludożerców są jarosze? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czy z oka Opatrzności spadła kiedyś ludzka łza? Stanisław Jerzy Lec
Czy za karę, że nie wierzę w duszę, nie mam duszy? Stanisław Jerzy Lec
Czy zawsze, żeby rozładować napięcie, trzeba siadać na elektrycznym krześle. Jacek Wejroch
Czy zdarzyło ci się wejść do jakiegoś pokoju i zapomnieć po co tam poszedłeś? Wydaje mi się, że w ten właśnie sposób upływa całe życie psa. Sue Murphy
Czyja władza tego religia. Przysłowie niemieckie
Czyje panowanie, tego religia. Joachim Stephani (1544 - 1623)
Czyje serce jest puste, tego usta słów pełne. Karl Kraus
Czym bardziej oryginalne odkrycie, tym bardziej oczywiste wydaje się po jakimś czasie. Arthur Koestler
Czym byk nawykł, tym ryczy. Niezabitowski
Czym byłoby życie bez nadziei? Byłoby iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą natychmiast. Friedrich Hölderlin
Czym byłoby życie bez nadziei? Iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą natychmiast. Friedrich Holderlin
Czym byłoby życie uczniów Jezusa, gdyby On zakończył swoją działalność i nauczanie bez epilogu, bez męki, śmierci i zmartwychwstania?
Czym chata bogata, tym rada. Przysłowie polskie
Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń: wznosi go ponad proch ziemi. Zenta Maurina Raudive
Czym jest Bóg? Wszystkim co widzisz i wszystkim, czego nie widzisz. Seneka
Czym jest całe ziemskie szczęście wobec obietnicy: Gdzie Ja jestem, tam i wy również będziecie? Dag Hammarskjöld
Czym jest człowiek? Jest to naczynie, które pęka od pierwszego lepszego wstrząsu. Seneka
Czym jest człowiek? Żebrakiem przed bramą wieczności. Hans Urs von Balthasar
Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. List do Diogeneta
Czym jest miłość, czym jest przyjaźń? Hej, nauczyciele, Dajcie ich określenie zwięzłe, a soczyste
Czym jest równość, jak nie zaprzeczeniem wszelkiej wolności. Równość jest niewolą. Gustave Flaubert
Czym jest skąpstwo bez stanu posiadania. Jan Czarny
Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy. Honoriusz Balzak
Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś. Emmanuel Sieyes (ksiądz)- z broszurki z 1789
Czym mniejszy dziad, tym większą torbę dźwiga. Kunysz
Czym niżej upadasz, tym mniej cię boli. Stanisław Jerzy Lec
Czym są węzły małżeńskie bez nici sympatii? Janusz Roś
Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha - odświeża siły. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Czym się strułeś, tym się lecz.
Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci.
Czym skorupka nasiąknie, tym pachnie. Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p. n. e)
Czym staje się diabeł, kiedy przestaje Wierzyc w Boga? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Czym w końcu jest kłamstwo? Prawdą w masce. George Byron
Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą, pod inną nazwą równie by pachniało. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Czymże jest sumienie? Pompatycznym bzikiem. Akutagawa Ryunosuke
Czymże jest życie, jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw? Trzeba tylko umieć je popełniać! A pierwszy warunek: nie pomijać żadnej sposobności, bo nie zdarzają się co dzień. George Bernard Shaw (1856 - 1950)
Czymże jest życie, jeśli nie ustawiczną możliwością popełniania błędów. Jalu Kurek - poeta i krytyk
Czyn jako cnota sam w sobie mieści nagrodę. Walter Scott
Czyn jest przedłużeniem modlitwy. Daniel Robs
Czyn mija; pomniki jego pozostają. Owidiusz
Czyniąc dobrze, siejesz niewdzięczność! Agatha Christie (1891-1976)
Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności. John Stuart Mill
Czyń dobro i rzucaj je do wody. Przysłowie hinduskie
Czyrak to dobra rzecz - na szyi wroga.
Czysta logika jest ruiną ducha. Saint-Exuprey Antoine De
Czysta matematyka. A zera
Czysta wariacja ta demokracja. Tadeusz Boy Żeleński
Czyste niebo piorunów się nie boi. Przysłowie greckie
Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci. Marcel Pagnol
Czystego złota rdza się nie ima. Przysłowie armeńskie
Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie. Albert Einstein (1879-1955)
Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje taki darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać. . Fulton Sheen
Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. Breton o surrealiźmie
Czystym wszystko czyste.
Czytaj uważnie twoja umowę z wydawca. Pamiętaj, że duży druk daje, a mały zabiera [71] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Czytalibyśmy dziś w podręcznikach historii jeszcze jedno nazwisko i analizowalibyśmy jeszcze jeden system filozoficzno-moralny. W.Świerzawski, Panie pokaż nam Ojca, 431
Czytałem, że dawno już temu jezuici pokłócili się z bernardynami o to, kto pisze lepiej wiersze. - My piszemy: jezuita i kwita - powiedział jeden z bernardynów. - My piszemy: głupi bernardyn. - Przecież tu nie ma rymów. - Nie ma rymów, ale jest sens - tłumaczył jezuita. ks. Jan Twardowski
Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. Aleksander Puszkin
Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów. Kartezjusz
Czytanie gazet należy zaczynać od działu sportowego. Wiadomości sportowe odnotowują sukcesy ludzi, pierwsze stronice - porażki ludzi. Earl Warren
Czytanie nekrologów też daje jakąś satysfakcję. Mieczysław Michał Szargan
Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.
Czytanie: współczesne nienasycenie wyobraźni. Stefan Napierski
Czytelnicy przyzwyczajeni są do tego, że pisarz to istota, która żyje za grosz, a mówi za milion, a nie odwrotnie.
Czyż ateizm, znajdujący się na pewnym poziomie intelektualnym i odznaczający się szczerością, nie jest na swój sposób hołdem złożonym prawdziwemu Bogu? Absolut odrzuca się jedynie w imię jakiegoś wyższego Absolutu. Henri Dumeri
Czyż ból i życie nie są sobie pokrewne? Zenon z Kition
Czyż koniec przystosowuje się do początku? Emil Ludwig
Czyż należy odrzucać ratujące życie lekarstwo tylko dlatego, że podane zostało w nie całkiem czystym naczyniu? Janusz Zathey
Czyż nasza miłość mogłaby istnieć bez ofiary, bez rezygnacji z pragnienia posiadania wszystkiego? Beethoven Ludwig van (1770-1827)
Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami.
Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem? Juliusz III (Giovan Maria De'Ciocchi del Monte, 1487 - 1555)
Czyż to jest w mocy ludzkiej wierzyć albo nie wierzyć? Ernest Renan
Czyż to mało znaczy cieszyć się słońcem, radośnie powitać wiosnę, kochać, zamyślić się, związać koniec z końcem? . Matthew Arnold
Czyżby to miłość zapukała / do mego nieczułego, skutego lodem serca? / Jeszcze nigdy nie czułam tego co teraz / Gdy patrzę na ciebie / Boję się, bo nie wiem co będzie / Moje życie nagle się odmienia / Wiem, że muszę żyć / Dla ciebie. Deville


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.