Polityka prywatności portalu Dziary.com

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dziary.com lub innych domenach administrowanych przez Administratora tego serwisu: dziary.com.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z dostępu do Serwisu, przekazanych w związku z korzystaniem z usług jest Administrator serwisu dziary.com, adres e-mail: dziary@dziary.com.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności:

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1422);

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach zgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności dla nawiązania, ukształtowania treści danych, wykonania lub rozwiązania umowy o świadczenie usług, a także celem działań marketingowych.

Administrator przetwarza określone dane osobowe, które gromadzi w związku ze świadczeniem usługi, w szczególności podane przez użytkowników w związku z rejestracją konta.

Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

Administrator wskazuje, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

zachowuje poufność danych osobowych;

dba o merytoryczną poprawność danych i ich adekwatność w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

zgłasza zbiory danych osobowych do GIODO.

Dane podawane w ramach serwisu są przekazywane dobrowolnie, w celu możliwości świadczenia usługi, a także innych funkcji określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności, a także wynikających i możliwych z działania serwisu.

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w jakiejkolwiek formie, która umożliwiałaby identyfikację Użytkowników, chyba że obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Polityka cookies

Akceptując politykę cookies oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Przedmiotowe pliki zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator stosuje w serwisie dziary.com następujące rodzaje plików cookies:

tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;

stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;

statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w serwisie;

funkcjonalne, umożliwiające personalizację witryny w stosunku do Użytkownika;

reklamowe, umożliwiające dostarczenie użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;

niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad uwierzytelniania.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających serwis;

zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, a także jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich w urządzeniu użytkownika (przeglądarka, bądź inny program z którego on korzysta). Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.

Zmiany ustawień dotyczących akceptacji plików cookies określone są przykładowo:

1) Mozilla Firefox ;

2) Microsoft Internet Explorer;

3) Google Chrome;

4) Opera;

5) Apple Safari;

6) w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.

§ 4. Prawa użytkownika

Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej przez Administratora, nie będzie on przetwarzać danych osobowych, z wyjątkiem tych danych, które są niezbędne dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu lub dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności daje prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.

Użytkownik ma możliwość dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt z Administratorem serwisu w sposób podany w § 1, przy czym w oświadczeniu woli niezbędne jest podanie swoich danych osobowych w celach identyfikacyjnych, a także zakresu żądanych danych.

Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył warunki korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik może złożyć oświadczenie woli w formie elektronicznej lub listownej, na adres podany w § 1, o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia. Stanowi to podstawę do usunięcia konta Użytkownika o czym zostanie on wcześniej poinformowany.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

U Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem pod adresem określonym w § 1.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o czym użytkownik zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiony za pośrednictwem serwisu.